GJOSUÈ (1)

Letôr: Pre Erminio Cossaro

Preparatîfs pe concuiste

11Dopo muart Mosè, servidôr dal Signôr, il Signôr i fevelà a Gjosuè, fi di Nun, man gjestre di Mosè, e i disè: 2“Mosè, il gno servidôr, al è muart; cumò fâsiti fuart! Passe di là dal Gjordan, tu e dute cheste int, par lâ te tiere che jo ur doi a lôr, ai israelits. 3Dut ce che vualtris o balinarês, jo us al doi, daûr che i vevi imprometût a Mosè. 4Dal desert e dal Liban fint al grant flum, l’Eufrât (ven a stâi la tiere dai itits), e fintremai al mâr Grant, de bande dal amont, chel al sarà il vuestri toc. 5Par ducj i dîs de tô vite, nissun nol rivarà a tignîti teste: jo o sarai cun te come che o ài stât cun Mosè; no ti bandonarai gran e nancje no ti lassarai dibessôl.

6Tu âs di jessi fuart e di tignî dûr, parcè che ti tocjarà a ti di meti chest popul in paronance de tiere che o ài zurât ai siei vons di dâure. 7Dome che tu âs di jessi fuart e di tignî dûr fin dapît par viodi che dut al ledi indenant seont la leç che il gno servidôr Mosè ti à dade. No tu âs di scantinâ ni a drete ni a çampe se tu âs voe di rivâ in puart. 8Il libri di cheste leç tu âs di vêlu simpri su la tô bocje: tu âs di rumiâle dì e gnot par viodi che dut al vegni fat daûr ce che al è scrit. Dome cussì tu varâs furtune e tu rivarâs insomp tal to intent. 9No ti àio ordenât: Viôt di jessi fuart e di tignî dûr? No sta vê nissune teme ni pôre di sorte, parcè che il Signôr, il to Diu, al è cun te in ducj i tiei pas”.

Colaborazion fra lis tribûs de Transgjordanie

10Alore Gjosuè ur dè chest ordin ai scrituriscj dal popul: 11“Lait pal campament e dait chest ordin al popul: Parecjait la mangjative, parcè che di chi a trê dîs o passarês di là dal Gjordan par lâ a cjapâ la tiere che il Signôr vuestri Diu us dà la paronance”.

12Po ai rubenits, ai gadits e a miege tribù di Manasse, Gjosuè ur fevelà cussì: 13“Visaitsi di ce che us à ordenât Mosè, servidôr dal Signôr: il Signôr vuestri Diu, par fâus tirâ il flât, us dà cheste tiere culì. 14Lis vuestris feminis, i vuestris canais e lis vuestris mandriis a podaran restâ te tiere che Mosè us à distinade di là dal Gjordan. Vualtris però, int di vuere, si metarês biel armâts in teste dai vuestris fradis e ur darês une man 15fintremai che il Signôr nol lasse polsâ ancje i vuestris fradis compagn di vualtris e che ancje lôr no cjapin paronance de tiere che il Signôr vuestri Diu ur dà. Alore o podarês tornâ te vuestre tiere e paronâle, chê che us à distinade Mosè, servidôr dal Signôr, di là dal Gjordan, de bande dal amont”. 16I rispuinderin a Gjosuè: “Dut ce che tu nus âs ordenât lu fasarìn e o larìn pardut là che tu nus mandarâs. 17Come che i vin ubidît in dut a Mosè, cussì ti ubidissarìn te. Cîr dome di preâ il Signôr, to Diu, che al resti cun te come che al à vût stât cun Mosè! 18Chel che si metarà cuintri di te e chel che nol larà daûr dai tiei ordins, nol impuarte ce che tu comandis, chel le à finide. Tu viôt dome di jessi fuart e di tignî dûr!”.