DEUTERONOMI (31)

Letôr: Renato Sdrigotti

FIN DE MISSION DI MOSÈ

Gjosuè sucessôr di Mosè

311Mosè ur disè ancjemò chestis peraulis a dut Israel: 2“Jo cumò o ài cent e vincj agns. No mi sint plui in stât di regius, tant plui che il Signôr mi à dit: Tu no tu passarâs lafè chest Gjordan. 3Il Signôr to Diu al passarà denant di te e lui al displantarà i popui denant di te e ju spodestissarà. Denant di te al passarà Gjosuè, come che al à dit il Signôr. 4Il Signôr ju tratarà precîs che al à tratât Sicon e Og, rês amoreus, e la lôr tiere: ju à fiscâts. 5Il Signôr us ai metarà tes mans e ju tratarês daûr i comants che us ài ordenâts. 6Fasêtsi fuarts e tignît dûr, no stait a vê pôre e a clopâ denant di lôr, parcè che al è il Signôr to Diu che al marce cun te: no ti implantarà e no ti bandonarà par mai”.

7Daspò Mosè al clamà Gjosuè e i disè presince di dut Israel: “Fasiti fuart e ten dûr, parcè che tu jentrarâs cun chest popul te tiere che il Signôr al à zurât di dâure ai siei vons e tu ju metarâs tu in paronance. 8Il Signôr al cjamine denant di te e lui al sarà cun te; no ti implantarà e no ti bandonarà. No sta vê pôre; no sta spaventâti di nuie!”.

Il libri de leç: leture

9Mosè al metè par scrit cheste leç e ur e consegnà ai predis, fîs di Levi, che a puartavin l’arcje dal pat, e a ducj i anzians di Israel. 10Mosè ur dè chest ordin: “Ogni siet agns, tal timp distinât pal an de remission, te fieste des tendis, 11cuant che dut Israel al va tal lûc sielzût dal Signôr to Diu par viodi la face dal Signôr to Diu, tu learâs cheste leç che le sinti dut Israel. 12Dà dongje il popul, oms, feminis, canais, il forest che al è tes tôs puartis, par che a sintin e che a imparin a vê teme dal Signôr vuestri Diu e a rispietâ e a meti in pratiche dutis lis peraulis di cheste leç. 13I lôr fîs, che no lu san nancjemò, a sintaran e a vignaran a vê teme dal Signôr vuestri Diu ducj i dîs che o vivarês te tiere che o lais a paronâ passant il Gjordan”.

14Il Signôr i disè a Mosè: “Ve ch’e rive la zornade de tô muart; clame Gjosuè e lait te tende de cunvigne, che i doi i miei ordins”. Alore Mosè e Gjosuè a lerin te tende de cunvigne. 15Il Signôr al comparì te tende tune colone di nûl, e la colone di nûl e jere biel jentrant de tende.

16Il Signôr i disè a Mosè: “Ve, tu stâs par indurmidîti vie cui tiei vons e a chest popul i mancje pôc par butâsi daûr dai dius de tiere foreste che al sta par jentrâ. Mi implantarà e al crevarà il pat che o ài fat cun lui. 17In chê dì mi vignarà sù la fumate cuintri di lui, lu bandonarai e ur platarai la mê muse. Ur plombaran intor un disordin di malans e di disgraciis par glotiju, di mût che si disarà in chê dì: Se mi son capitâts chescj malans, no esal salacor parcè che il gno Diu nol è altri framieç di me? 18E jo, propit cussì, in chê dì o platarai la mê muse par colpe di dut il mâl che a varan fat butantsi cun altris dius.

La cjante dal pat

19Cumò scrivêt par vualtris cheste cjante e insegnaitle ai israelits; metêtjure su la lôr bocje par che cheste cjante e sedi une testemoneance cuintri dai fîs di Israel. 20Lu ài menât in cheste tiere che ur e ài imprometude cun tant di zurament ai siei vons, là che a scorin a riui lat e mîl; al mangjarà, si passarà, si ingrassarà e po si butarà sun altris dius; ju adorarà e mi sbelearà me e al romparà il gno pat. 21Ma cuant che i capitaran un malan e une disgracie daûr chê altre, cheste cjante e testemonearà cuintri di lui, parcè che la sô dissendence no le varà dismenteade. O sai ce che al masane dentri di sè za cumò, prin di vêlu menât te tiere che je ài imprometude cun tant di zurament”. 22E Mosè al scrivè in chê dì cheste cjante e ur e insegnà ai fîs di Israel.

23Po il Signôr i dè chest ordin a Gjosuè, fi di Nun, e i disè: “Fasiti fuart e no sta molâ, parcè che ti tocjarà a ti di menâ i israelits te tiere che ur à imprometude par zurament; ma jo o sarai cun te”.

La leç ta l’arcje

24Finidis di scrivi fin dapît suntun libri lis peraulis di cheste leç, 25Mosè ur dè chest ordin ai levits che a puartavin l’arcje dal pat dal Signôr: 26“Cjolêt il libri di cheste leç. Metêtlu in bande de arcje dal pat dal Signôr vuestri Diu. Al à di servî di testemoni cuintri di vualtris! 27Parcè che o sai che tu sês ribel di pendence e che tu âs une crepe dure cence fin. Se cumò che o soi ancjemò in vite cun vualtris si rivoltais za cuintri dal Signôr, podês dome crodi ce che o fasarês muart jo!

28Clamait dongje di me ducj i anzians des vuestris tribûs e i vuestris scrituriscj, che ur fâs sintî chestis peraulis clamant a testemoni cuintri di lôr il cîl e la tiere. 29Parcè che o sai che, dopo muart jo, no sbalgjarês di butâsi malamentri e di slontanâsi de strade che us ài ordenât; ma pal avignî us capitaran cîl e disgraciis par vê volût fâ ce che al è mâl pai vôi dal Signôr, tirantlu a ciment cu lis voris des vuestris mans”. 30Podopo, cun dute la semblee ch’e sintive, Mosè al disè cheste cjante, infinamai a la ultime peraule.