GJENESI (24)

Letôr: Federico Rossi

Matrimoni di Isac

241Abram al jere vieli e in là cui agns, e il Signôr al veve benedît Abram in dut. 2Abram i disè al famei plui vieli de sô cjase, chel che al messedave dut: “Met la man sot de mê cuesse. 3Tu âs di zurâmi pal Signôr, Diu dal cîl e Diu de tiere, che no tu cjolarâs par gno fi une femine framieç des fiis di Canaan, là che o soi a stâ cumò. 4Ma tu larâs tal gno paîs, de mê parintât, e tu sielzarâs là vie une femine par gno fi Isac”. 5Il famei i domandà: “Salacôr la femine no varà voe di vignî daûrmi fint in chest paîs. Àio alore di menâ to fi tal paîs che tu sês saltât fûr tu?”. 6I rispuindè Abram: “Puar mai te se tu tornarâs a menâ gno fi là vie! 7Il Signôr, Diu dal cîl e Diu de tiere, che mi à gjavât de cjase di gno pari e de tiere de mê int, che mi à dit e zurât che al varès dade dute cheste tiere a la mê gjernazie, il Signôr al mandarà il so agnul devant di te par che tu puedis cjoli une femine di là vie par gno fi. 8E se la femine no volarà vignî daûrti, tu sarâs libar dal zurament che ti domandi. Dome no vuei che tu menis gno fi là vie”.

9Il famei al metè la man sot de cuesse dal so paron Abram e i zurà in merit. 10Il famei al cjolè dîs camêi dal so paron e, cjariât sù dut ce che il so paron al veve di bon, si metè in viaç e al lè de bande di Aram Naaraim, la citât di Nacor. 11Al fasè ingenoglâsi i camêi fûr de citât, dongje dal poç, sore sere, cuant che lis feminis a saltin fûr a urî. 12Dissal: “Signôr, Diu dal gno paron Abram, dami furtune vuê e mostrimi il boncûr che tu âs cul gno paron Abram! 13Jo o stoi dongje dal poç e lis fiis dai oms de citât a jessin fûr a urî l’aghe. 14La fantate che i disarai: Sbasse un cimi la tô pile, che o puedi bevi, e jê mi rispuindarà: Bêf e jo o imbeverarai ancje i tiei camêi, chê e sarà la femine che tu âs distinât pal to famei Isac, e jo o varai un spieli che tu âs vude remission dal gno paron”. 15Nol veve nancje finît di fevelâ, che e saltà fûr Rebeche, fie di Betuel, fi di Milche, femine di Nacor, fradi di Abram; e veve la pile su pe spale. 16La fantate e jere une stele di zovine, e jere vergjne e no veve nancjemò no cognossût om. E dismontà jù tal poç, e jemplà la pile di crep e a tornà sù. 17Il famei al corè devant di jê e i disè: “Par plasê, lassimi bevî un flât di aghe de tô pile”. 18I rispuindè: “Bêf, paron” e e sbassà svelte la pile di crep sul braç e i dè di bevi. 19Cuant che e veve finît di dâi di bevi, i disè: “O voi a urî ancje pai tiei camêi, fin che a varan distudade la sêt”. 20E disvuedà svelte la pile tal laip dai nemâi e e lè di corse li dal poç par urî e e urì par ducj i camêi. 21L’om le cjalave cence dî peraule, domandantsi se il Signôr lu veve fat rivâ al so intent. 22Finît che a vevin di bevi i camêi, l’om al cjolè un anel d’aur che al pesave mieç siclo e jal metè tes narilis e, tor dai braçs, doi braçalets che a pesavin dîs siclos d’aur, 23e al disè: “Fie di cui sêstu tu? Dimal, par plasê. In cjase di to pari ese place, che o varès di passâ la gnot?”. 24I rispuindè: “Jo o soi la fie di Betuel, il fi che Nacor al à vût di Milche” 25e e continuà: “In cjase nestre al è stranc e fen tant che tu vuelis e ancje place par dâus un sotet”.

26Alore l’om si butà par tiere e al preà il Signôr 27disint: “Benedet seial il Signôr, Diu dal gno paron Abram, che nol à mai molade la sô misericordie e il so boncûr pal gno paron. Il Signôr al à direzût i miei pas fint inte cjase dal fradi dal gno paron!”. 28La fantate e lè di corse a contâi a sô mari ce che al jere sucedût. 29Rebeche e veve un fradi, che al veve non Laban, e Laban al corè incuintri al om, li dal poç. 30A pene che al viodè l’anel e i braçalets ch’e veve sô sûr e che al sintì sô sûr a dî: “Ve cemût che mi à fevelât chel om”, al lè incuintri al om e lu cjatà ancjemò in pîts dongje dai camêi, li dal poç. 31I disè: “Ven, benedet dal Signôr! Parcè mo restistu di fûr, a la cuâl che jo o ai za preparade la cjase e displaçât pai tiei camêi?”. 32L’om al jentrà in cjase e Laban ur tirà vie il bast ai camêi, ur dè ai camêi stranc e fen e, par lui e par chei che lu compagnavin, aghe par lavâsi i pîts. 33I presentarin di mangjâ, ma lui al disè: “No cerçarai bocjade se prime no us ai dit ce che o ai di dîus”. E Laban i rispuindè: “Fevele!”. 34Dissal: “Jo o soi il famei di Abram. 35Il Signôr al à jemplât il gno paron di benedizions e al è deventât un sioron: i à dât besteam minût e grant, arint e aur, fameis e siervis, camêi e mus. 36Sare, la femine dal gno paron, i à dât, cuant che lui al jere za sù di etât, un frut che al à ereditade dute la robe. 37Il gno paron mi à fat zurâ chest: No tu cjolarâs par gno fi une femine framieç des fiis dai cananeus, che o sin a stâ cumò! 38Puar mai te se no tu vâs te cjase di gno pari, te mê famee, a sielgi une femine pal gno frut. 39Jo i ai dit al gno paron: Salacor cheste femine no volarà savênt di vignî daûrmi, 40e lui mi à rispuindût: il Signôr, che jo o ai cjaminât simpri sot dai siei vôi, al mandarà il so agnul cun te e ti fasarà rivâ a bon fin e tu cjolarâs par gno fi une femine de mê famee, de cjase di gno pari. 41Dome cuant che tu sarâs rivât te mê famee, tu sarâs liberât de mê maludizion; se no vessin chê di dâte, tu saressis liberât de mê maludizion. 42Jo o soi rivât vuê dongje dal poç e o ai dit: Signôr, Diu dal gno paron Abram, fasimi, ti prei, un spieli par savê se tu sês disponût a puartâ a bon fin il viaç che o soi culì par chel: 43jo mi met dongje dal poç; la fantate ch’e vignarà a urî e jo i disarai: Par plasê, dami di bevi un flât di aghe de tô pile, 44e jê mi rispuindarà: Bêf, che jo o urirai ancje pai tiei camêi, chê e sarà la femine che il Signôr al à distinade pal fi dal gno paron. 45No vevi nancje finît di dî dentri di me, che Rebeche e rivà cu la pile di crep su pe spale. E lè jù li dal poç e e urì. Jo i disei: Dami di bevi, par plasê!, 46e jê e tirà jù svelte la sô pile e mi disè: Bêf, intant che jo o imbeveri ancje i tiei camêi. Jo o ai bevût e jê e à imbeverâts ancje i miei camêi. 47I domandai: Fie di cui sêstu? e jê mi rispuindè: O soi la fie di Betuel, il fi che Nacor al à vût di Milche. Alore i ai metût chest anel tes narilis e chescj braçalets tor dai braçs, 48e mi soi butât par tiere e o ai preât il Signôr e o ai benedît il Signôr, Diu dal gno paron Abram, che mi veve menât pe strade drete a cjoli pal so frut la fie dal fradi dal gno paron. 49Poben, se o sês disponûts a mostrâi al gno paron bontât e bonvolê, disêtmal; senò disêtmal distes, in mût che o puedi voltâmi a gjestre o a çampe”.

50Laban e Betuel a cjaparin la peraule e a diserin: “Ce che al distine il Signôr nô no podìn dî ni di sì ni di no. 51Rebeche e je culì, devant di te: cjolite e va e ch’e deventi la femine dal fi dal to paron, come che al à dit il Signôr”.

52Cuant che il famei di Abram al sintì chestis peraulis, si butà par tiere devant dal Signôr. 53Al tirà fûr robe d’aur e d’arint e vistîts, che i regalà a Rebeche; al fasè ancje regâi di chei fins a so fradi e a sô mari . 54A mangjarin e a beverin, lui e i oms che lu compagnavin, e a passarin la gnot. Tal indoman, cuant che a forin jevâts, al disè: “Lassaitmi tornà dal gno paron”. 55Alore il fradi e la mari di Rebeche i diserin: “Lassinus la frute ancjemò un dîs dîs cun nô, po e podarà partî”. 56Ma il famei ur rispuindè: “No stait a fâmi intardâ cumò che il Signôr mi à fat rivâ al intent: lassaitmi partî, che o ai di tornâ dal gno paron”. 57Alore lôr i diserin: “Clamìn la frute e domandinle jê”. 58A clamarin Rebeche e i diserin: “Vûstu lâ cun chest om?” e jê ur rispuindè: “O voi”. 59Alore a lassarin partî Rebeche cu la bae, il famei di Abram e i siei oms. 60A benedirin Rebeche e i diserin:

“Tu, nestre sûr,

che tu deventis miârs di miârs!

Che la tô gjernazie e rivi a butâ jù

la puarte dai nemîs!”.

61Rebeche e lis sôs siervis a jevarin in pîts, a montarin sui camêi e i lerin daûrji al om. Il famei al cjolè Rebeche e al partì. 62Isac al jere tornât dal poç di Lacai-Roi e al stave te tiere dal Negeb. 63Isac al jere saltât fûr par cjapâ une bocjade di aiar te campagne, sul lâ a mont dal soreli e, alçant i vôi, al viodè a rivâ i camêi. 64E Rebeche, alçant i vôi, e viodè Isac. E dismontà jù dal camêl 65e i disè al famei: “Cui esal chel om là jù te campagne che nus ven incuintri?”. I rispuindè il famei: “Al è il gno paron”. Alore jê e cjolè il vêl e si taponà. 66Il famei i contà a Isac dut ce che al veve fat. 67Isac al menà dentri Rebeche te tende ch’e jere stade di sô mari Sare: le cjolè, e deventà la sô femine e i volè un ben di vite. Cussì Isac si consolà ancje de muart di sô mari.