DEUTERONOMI (28:1-46)

Letôr: Milva Zuttion

Lis benedizions imprometudis

281Se duncje tu scoltis pardabon la vôs dal Signôr to Diu, rispietant e metint in vore ducj chescj comants che ti doi vuê, il Signôr to Diu ti alçarà parsore di ducj i popui de tiere. 2A vignaran parsore di te e ti rivaran dutis chestis benedizions par vie che tu âs scoltade la vôs dal Signôr to Diu. 3Tu sarâs benedît te citât e tu sarâs benedît te campagne. 4Al sarà benedît il frut dal to grim, il prodot de tô tiere e il prodot dal to besteam; benedîts i nassûts des tôs vacjis e i nassûts des tôs pioris. 5Al sarà benedît il to gei e la tô panarie. 6Tu sarâs benedît tal jentrâ e tal jessî. 7I tiei nemîs che si metaran cuintri di te, il Signôr tai fasarà vinci: jessûts fûr di un troi cuintri di te, a fuissaran par siet trois denant di te. 8Il Signôr al comandarà a la benedizion di jessi simpri cun te, tal to cjast e tes tôs voris, e ti benedissarà te tiere che il Signôr to Diu ti dà. 9Il Signôr al fasarà di te un popul che i è consacrât, come che tal à zurât, se tu stâs ai comants dal Signôr to Diu e se tu vâs indenant pai siei trois. 10Ducj i popui de tiere a viodaran che tu puartis il non dal Signôr e a varan pôre di te. 11Il Signôr to Diu ti darà bondance fin parsore il cjâf: bondance dal to grim, bondance dal to besteam, bondance dal to teren sun cheste tiere che al à zurât ai tiei vons di dâte a ti. 12Il Signôr al vierzarà par te i cîi, il so tesaur plui cjâr, par dâi ploe a la tiere cuant che e covente e par benedî dutis lis tôs voris. Tu cjaparâs dentri gjernaziis une vore grandis e te nissun no ti metarà sot i pîts. 13Il Signôr ti metarà in teste e no in code, tu sarâs simpri parsore e mai sot, se tu scoltarâs i comants dal Signôr to Diu che vuê ti doi, se tu ju rispietarâs e tu ju metarâs in vore 14cence butâti ni a drete ni a çampe di nissune di chestis peraulis che us ordeni vuê par lâ daûr di dius forescj e par metiti de lôr bande.

Lis maludizions menaçadis

15Se però no tu ubidissis a la vôs dal Signôr to Diu no tignint cont dai siei comants e des sôs leçs che ti ordeni vuê, ti plombaran parmìs e ti rivaran dutis chestis maludizions. 16Tu sarâs maludît te citât e maludît te campagne. 17Al sarà maludît il to gei e la tô panarie. 18A saran maludîts il frut des tôs vissaris e il prodot de tô tiere, i parts des tôs vacjis e i piçui des tôs pioris. 19Tu sarâs maludît tal jentrâ e tal jessî. 20Il Signôr ti mandarà cuintri la maludizion, il trist voli e la bramazion in dutis lis tôs voris, di mût che tu larâs in nuie e che tu le fasarâs curte pal colpe des tôs oparis orendis e par vêmi butât di bande. 21Il Signôr ti taçarà intor la peste fin che no ti varà netât di cheste tiere che tu stâs par jentrâ di paron. 22Il Signôr ti batarà cun sfiniment, cun fiere, cun caloradis, cun fiere sbrovent, cun arsetât, cul rusin e cul carûl, che no ti daran recuie fin tal ultin. 23I cîi sore di te a saran di bronç e, sot di te, la tiere e sarà di fier. 24La ploe de tô tiere il Signôr le fasarà deventâ pulvin e savalon; int colarà jù tante che ti fiscarà. 25Il Signôr ti fasarà simpri pierdi cuintri dai tiei nemîs: jessût cuintri di lôr par un troi, tu scjamparâs denant di lôr par siet trois e a ducj i reams de tiere tu ur fasarâs spezie. 26Il to cadavar sal mangjaran i ucei e lis bestiis de tiere, cence che nissun no ju sochi vie. 27Il Signôr ti cjastiarà cu lis plais dal Egjit, cun bugnons, cun grusis e cun taculis rossis che no tu podarâs dâ di ca. 28Il Signôr to Diu ti fasarà vignî il convuls, ti cjolarà la viste e ti fasarà lâ fûr di cjâf 29al pont che ti tocjarà di lâ indenant a sorte in plen misdì compagn di un vuarp cuant che al va indenant tal scûr palpant e i tiei pas no rivaran in puart. Tu sarâs tibiât e spreseât di un continui cence che anime vive ti dedi socors. 30Tu cjolarâs une femine di morose ma e sarà di un altri om; tu fasarâs sù une cjase ma no tu podarâs gjoldi nancje la prime vendeme. 31Il to bo tal fasaran fûr sot dai tiei vôi ma no tu podarâs mangjânt; il to mus tal puartaran vie su la muse e no tal tornaran indaûr; lis tôs pioris ur es daran ai tiei nemîs e nissun no ti darà une man par parâti. 32I tiei fîs e lis tôs fiis a saran dâts a di un popul forest; ogni dì i tiei vôi si fruiaran a fuarce di cjalâ di chê bande e lis tôs mans no podaran fâ nuie. 33Il prodot de tô tiere e il prodot dal to sudôr sal mangjarà un popul che nancje no tu lu cognossis. Tu sarâs tibiât e sfracaiât par in vite. 34Cun ce che ti tocjarà di viodi, tu larâs vie di sintiment. 35Il Signôr ti pestarà cun plais tremendis tai genoi e tes gjambis e no tu podarâs vuarî, de plante dai pîts fint insomp dal cjâf. 36Tu e il re che tu varâs metût parsore di te, il Signôr us strissinarà tun popul che ni i tiei vons ni tu no lu vês cognossût, e tu ti butarâs cun altris dius, di len e di clap. 37Tu fasarâs restâ, cjacaronâ e sghignî ducj i popui là che il Signôr ti strissinarà.

38Tu butarâs tai cjamps un grim di semence par racuei un pugn, parcè che i zupets te ardaran. 39Tu plantarâs e tu lavorarâs il to vignâl ma no tu bevarâs un got di vin e no tu regonarâs un rap di uve, parcè che il vier te rosearà. 40Tu varâs su la tô tiere i ulivârs ma no tu rivarâs a ongiti cul vueli, parcè che i tiei ulivârs a saran cjonçâts. 41Tu parturissarâs fîs e fiis ma no saran gran tiei, parcè che a laran in sclavitût. 42Ducj i arbui e dutis lis pomis de tô tiere a saran par sglonfâ un esercit di insets. 43Il forest che al vîf cun te si alçarà simpri di plui a damp to e tu tu larâs simpri plui in bas. 44Lui ti metarà sot di sè ma tu no tu lu metarâs sot lui; lui al sarà in teste e tu in code. 45Ti capitaran dutis chestis maludizions, ti coraran daûr e ti rivaran fin che tu sarâs finît, e dut par no vê volût scoltâ la vôs dal Signôr to Diu metint in vore i siei comants e lis sôs leçs che ti à ordenât. 46A saran un segnâl e un spieli parsore di te e de tô dissendence par in secula.