DEUTERONOMI (27)

Letôr: Elena Cepile

Proclamazion de leç

271Mosè e i anzians di Israel i derin al popul chest ordin: “Ten cont di ducj i comants che vuê us doi. 2Cuant che o passarês il Gjordan par lâ te tiere che il Signôr to Diu ti dà, tu dreçarâs sù grandis pieris, tu ur darâs une man di cjalcine 3e tu scrivarâs dutis lis peraulis di cheste leç, cuant che tu varâs passât il Gjordan par jentrâ te tiere che il Signôr to Diu ti dà, tiere che a scorin a riui lat e mîl, come che ti à ancje dit il Signôr Diu dai tiei vons. 4Sicheduncje cuant che o varês passât il Gjordan, o dreçarês sù chestis pieris su la mont di Ebal, come che us ordeni vuê, e lis stabilissarês cu la cjalcine. 5Li tu fasarâs sù un altâr pal Signôr to Diu, un altâr di pieris nancjemò tocjadis di nissun imprest di fier. 6Tu fasarâs sù l’altâr pal Signôr to Diu cun pieris creis e tu ufrissarâs parsore olocauscj al Signôr to Diu, 7tu ufrissarâs sacrificis di comunion e li tu mangjarâs e tu ti indalegrarâs presince dal Signôr to Diu. 8Tu scrivarâs sun chestis pieris dutis lis peraulis di cheste leç cun ponts che si capissiju ben”.

9Daspò Mosè e i predis levits i diserin a dut il popul: “Tas e scolte, Israel! vuê tu sês deventât un popul pal Signôr to Diu. 10Tu scoltarâs la vôs dal Signôr to Diu e tu metarâs in vore i comants e lis leçs che ti ordeni vuê”. 11E Mosè, in chê dì, ur dè chest ordin a la int: 12“Cuant che o varês passât il Gjordan, ve chei che a staran su la mont di Garizim par benedî il popul: Simeon e Levi, Gjude e Issacar, Josef e Beniamin; 13e ve chei che a staran su la mont di Ebal pe maludizion: Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan e Neftali. 14I levits a cjaparan la peraule e ur disaran a fuart a ducj i israelits:

15Maladet l’om che al fâs un diu sculpît o fondût, robe orende pal Signôr, vore des mans dai artesans, e che lu met tun lûc scuindût! E dute la int e rispuindarà: Amen.

16Maladet chel che i fâs malegraciis a so pari e a sô mari! E dute la int e rispuindarà: Amen.

17Maladet chel che al sposte i confins dal so prossim! E dute la int e rispuindarà: Amen.

18Maladet chel che al fâs lâ fûr di strade un vuarp! E dute la int e rispuindarà: Amen.

19Maladet chel che al svuarbe il dirit dal forest, dal vuarfin e de vedue! E dute la int e rispuindarà: Amen.

20Maladet chel che al va cu la femine di so pari, parcè che al alce l’ôr de manteline di so pari! E dute la int e rispuindarà: Amen.

21Maladet chel che al va cun ogni sorte di bestiis! E dute la int e rispuindarà: Amen.

22Maladet chel che al va cun sô sûr, fie di so pari o fie di sô mari! E dute la int e rispuindarà: Amen.

23Maladet chel che al va cun sô madone! E dute la int e rispuindarà: Amen.

24Maladet chel che i dà di scuindon al so prossim! E dute la int e rispuindarà: Amen.

25Maladet chel che al cjape un regâl par fâ fûr une persone nocente! E dute la int e rispuindarà: Amen.

26Maladet chel che nol sta a dutis lis peraulis di cheste leç e che no lis met in vore. E dute la int e rispuindarà: Amen.