DEUTERONOMI (26)

Letôr: Franca Sclauzero

L’ufierte des primiziis

261Cuant che tu rivarâs te tiere che il Signôr to Diu ti dà di legjitime, cuant che tu sarâs paron e che tu ti sarâs sistemât, 2tu cjolarâs lis primiziis di dut ce che ti bute il teren de tiere che il Signôr to Diu ti dà, tu lis metarâs tun gei e tu larâs tal lûc sielzût dal Signôr to Diu par meti il so non. 3Tu larâs a cjatâ il predi che al funzione in chel fratimp e tu i disarâs: vuê o diclari al Signôr gno Diu di jessi rivât te tiere che il Signôr al veve zurât di dâure ai miei vons. 4Il predi ti cjolarà di man il gei e lu poiarà denant dal altâr dal Signôr to Diu. 5Denant dal Signôr to Diu tu disarâs chestis peraulis: Gno pari al jere un arameu torseon; al lè jù in Egjit e a jerin in pôcs là jù prin che al deventàs un popul grant, fuart e numerôs. 6I egjizians nus faserin malegraciis, nus tibiarin e nus meterin su pe schene une sclavitût di no crodi. 7O vin ricorût al Signôr, Diu dai nestris vons. Il Signôr al à scoltade la nestre vôs, al à viodude la nestre streme, la nestre passion e la nestre sclavitût, 8e il Signôr nus à fats saltâ fûr dal Egjit cun man fuarte e cun braç tindût, cun grant terôr, cun spiei e cun meracui. 9Nus à menâts culì e nus à dade cheste tiere, tiere che a scorin a riui lat e mîl. 10E jo cumò o puarti lis primiziis de tiere che tu mi âs dât, Signôr. Tu lis metarâs denant dal Signôr to Diu e tu ti ingenoglarâs denant dal Signôr to Diu. 11Po tu ti indalegrarâs di dutis chestis robis buinis che il Signôr to Diu ti à colmât, tu e la tô cjase, tu e ancje il levit e il forest che al vîf cun te.

La decime dai trê agns

12Il tierç an, an de decime, cuant che tu varâs finît di cjoli sù la decime di dute la robe e tu je varâs dade al levit, al forest, a la vedue e al vuarfin, che si saran ricreâts mangjant tes tôs citâts, 13tu disarâs denant dal Signôr to Diu: O ài gjavât de mê cjase dut ce che al jere consacrât e jal ài dât al levit, al forest, al vuarfin e a la vedue seont i comants che tu mi âs dât, cence lâ plui in là dai tiei ordins e nancje dismenteâju. 14No ài cerçade bocjade cuant che o fasevi corot, no ài tocjât nuie cuant che o jeri soç, no i ài dât nuie par un muart. O ài scoltade la vôs dal Signôr gno Diu e o ài agjît daûr che mi veve ordenât lui. 15De cjase de tô santitât, dai cîi, cjale e benedìs il to popul Israel e ancje la tiere che tu nus âs dade come che tu ur vevis zurât ai nestris vons, tiere che a scorin a riui lat e mîl.

SECONT DISCORS DI MOSÈ

PART SECONDE

Esortazion conclusive

16Il Signôr to Diu vuê ti ordene di meti in pratiche chestis leçs e usancis; tu lis tignarâs a ments e tu lis metarâs in vore cun dut il to cûr e cun dute la tô anime. 17Tu âs otignût che vuê il Signôr ti disès clâr e net che al sarà il to Diu, a pat però che tu ledis indenant pai siei trois, che tu rispietis lis sôs leçs, i siei comants e lis sôs usancis e che tu scoltis la sô vôs. 18E il Signôr al à otignût vuê di te chest impegn, che tu sarâs il so popul, par so cont, come che tal à dit, a pat però che tu metis in vore i siei comants. 19Alore ti alçarà parsore di ducj i popui che al à fat, par cont di onôr, di bon non e di glorie, e tu sarâs un popul consacrât al Signôr to Diu, come che lui tal à imprometût.