DEUTERONOMI (24)

Letôr: Giovanna Canciani

Il divorzi

241Cuant che un om al à cjolte une femine e al à vivût cun jê di om, se dopo al sucêt che jê no i va plui parcè che al à cjatade cualchi brute pecje, che al scrivi par jê une cjarte là che al romp il leam, che je consegni e che le pari vie di cjase sô. 2Se jê, saltade fûr de cjase di lui, si ’nt va cuntun altri om 3e ancje chel le cjape sù in asse, i scrîf une cjarte là che al romp il leam, je consegne in man e le pare fûr di cjase o se chest altri om, che le veve cjolte par femine, al mûr, 4il prin om, che le veve parade vie, nol podarà plui tornâle a cjoli par sô femine, dopo ch’e je stade sporcjade, parcè che e sarès une porcarie ai vôi dal Signôr. E tu no tu âs di fâ pecjâ la tiere che il Signôr to Diu ti dà di legjitime.

Misuris di protezion

5Se un si è a pene maridât, nol larà in vuere e no si i darà nissune incariche; al sarà libar par un an di proviodi a la sô cjase e al ricrearà la femine che al à cjolte.

6No si varà di pegnorâ ni il mulin ni la muele: al sarès tant che pegnorâ la vite.

7Se un al brinche un om che al à puartât vie un dai siei fradis israelits, che lu à doprât di sclâf o che lu à vendût, chel lari al sarà copât. Cussì tu dislidrisarâs il mâl di te.

8In câs di levre, viôt di lâ daûr di ce che ti insegnaran i predis levits in dut e par dut. O tignarês a ments e o metarês in vore dut ce che us ài ordenât. 9Visiti di ce che il Signôr to Diu i à fat a Marie cuant che o jeris par viaç a pene saltâts fûr dal Egjit.

10Se tu i imprestis alc al to prossim, no tu jentrarâs in cjase sô a puartâi vie il pegn, nol impuarte ce. 11Tu starâs di fûr e l’om che tu i âs dât ad imprest, ti puartarà fûr il pegn; 12se chel om al è puar, no tu larâs a durmî cul so pegn. 13Tu jal tornarâs sul lâ a mont dal soreli. Alore lui al podarà durmî cu la sô manteline e ti benedissarà e cheste e sarà une buine opare pai vôi dal Signôr to Diu.

14No tu imbroiarâs il lavorent puar e plen di fastidis, che al sedi un dai tiei fradis o un dai forescj che a son a stâ te tô tiere, tes tôs citâts; 15tu i darâs la sô pae in zornade, prin che al ledi a mont il soreli, parcè che al è puar e le spiete cun brame; cussì nol berlarà cuintri di te al Signôr e no tu pecjarâs.

16No si varà di meti a muart i paris par un delit dai fîs ni no si varà di meti a muart i fîs par un delit dai paris; ognidun al sarà metût a muart pal delit che al varà fat lui.

17No tu i puartarâs prejudissi al dirit dal forest e dal vuarfin e no tu pegnorarâs i catans de vedue. 18Impensiti di cuant che tu jeris sotan te tiere dal Egjit e che il Signôr to Diu ti à sfrancjât; cussì ancje jo ti ordeni di meti in pratiche cheste robe.

19Cuant che tu seselarâs il forment tal to cjamp, se tu dismenteis un balçûl no sta tornâ indaûr a cirîlu. Al sarà pal forest, pal vuarfin e pe vedue, par che il Signôr to Diu ti benedissi in dutis lis tôs voris. 20Cuant che tu batarâs il to ulivâr, no tu tornarâs indaûr a cirî tai ramaçs. Ce che al restarà al sarà pal forest, pal vuarfin e pe vedue. 21Cuant che tu vendemarâs il to vignâl, no tu tornarâs indaûr a cirî i raps vanzâts. Ce che al restarà al sarà pal forest, pal vuarfin e pe vedue. 22E tu tignarâs simpri a ments che tu âs stât sclâf te tiere dal Egjit: cussì ancje jo ti ordeni di meti in pratiche cheste robe.