DEUTERONOMI (23)

Letôr: Bruno Bortolussi

IV. LEÇS DI PROTEZION SOCIÂL

Escludûts dal cult

231Nissun nol cjolarà par mai la femine di so pari ni nol alçarà l’ôr de manteline di so pari.

2Nol metarà pît te semblee dal Signôr chel che al à la nature ofindude o cjonçade. 3Il bastart nol varà dirit di cjapâ part a la semblee dal Signôr; istessamentri i siei dissendents nancje a la decime gjenerazion no saran ametûts a la semblee dal Signôr. 4L’amonit e il moabit no varan dirit di lâ a la semblee dal Signôr e nissun dai lôr dissendents nancje a la decime gjenerazion no podaran presentâsi a la semblee dal Signôr; 5e chest par simpri, parcè che no us son vignûts incuintri cun pan e cun aghe cuant che o jeris in viaç a pene saltâts fûr dal Egjit e ancje parcè che a àn paiât Balaam fi di Beor par maludîti a Petor in Aram Naaraim. 6Però il Signôr to Diu nol à volût scoltâ Balaam e il Signôr to Diu al tramudà par te la maludizion in benedizion, parcè che il Signôr to Diu ti voleve ben. 7Par mai di vite no tu cirarâs il lôr ben e la lôr furtune. 8No tu tignarâs in cont di soç l’edomit, parcè che al è to fradi. No tu tignarâs in cont di soç l’egjizian, parcè che tu âs stât forest te sô tiere. 9Su la tierce gjenerazion, i lôr dissendents a varan part a la semblee dal Signôr.

Mondisie tal campament

10Cuant che tu larâs a campâti cuintri dai tiei nemîs, tu ti vuardarâs di dut ce che al è mâl. 11Se framieç dai tiei al è cualchidun che nol è mont parcè che i à capitât alc vie pe gnot, al larà fûr dal campament e nol tornarà dentri. 12Tor sere si lavarà e, sul lâ a mont dal soreli, al podarà tornâ tal campament.

13Tu varâs un ricès fûr dal campament e tu larâs li di fûr pes tôs dibisugnis. 14Tu ti puartarâs simpri daûr une sapute e cuant che tu larâs a servîti di fûr, tu sgjavarâs une buse e po tu taponarâs lis tôs porcariis. 15Parcè che il Signôr to Diu al passe pal to campament par salvâti e par metiti i tiei nemîs tes tôs mans. Par chel il campament al à di jessi sant, par no che lui al viodi framieç di te cualchi alc di soç; e lui si slontani di te.

Altris regulis

16No sta lassâ consegnâi al so paron un sclâf che al è scjampât dal paron e che al è vignût a parâsi li di te. 17Al restarà li di te, tal to paîs, tal lûc che al varà sielzût, te citât che i semearà miôr e no tu i fasarâs malegraciis di sorte.

18No varà di esisti, framieç des fiis di Israel, nissune femine che si lasse doprâ in onôr dai dius e nol varà di esisti, framieç dai fîs di Israel, nissun om che si lasse doprâ in onôr dai dius. 19No tu puartarâs te cjase dal Signôr to Diu la pae di une sdrondine ni il paiament di un cjan, par cualsisedi avôt che tu vedis fat: parcè che ducj i doi i fasin spezie al Signôr to Diu.

20No tu i imprestarâs a to fradi nuie cun interes, ni bêçs ni gjenar ni nissune altre robe di chês che si imprestilis cun interès. 21Al forest tu podarâs imprestâi cun interès, ma no a to fradi, par che il Signôr to Diu ti benedissi in dut ce che tu metarâs man te tiere che tu stâs par deventâ paron.

22Se tu i fasis un avôt al Signôr to Diu no sta spietâ masse prin di sodisfâlu: siguramentri il Signôr to Diu tal domande e tu ti cjamaressis di un pecjât. 23Se però no tu fasis avôt, no tu ti cjamarâs di nissun pecjât. 24Manten la peraule jessude de tô bocje e sodisfe l’avôt che tu i âs fat al Signôr to Diu, ce che la tô bocje i à imprometût in maniere spontanie.

25Se tu passis pal vignâl dal to prossim, tu podarâs mangjâ uve fin passût, a volontât, ma però no tu âs di metint vie tal to gei. 26Se tu passis pal forment dal to prossim, tu podarâs çumâ i spîs cu la man ma no tu larâs mo cu la sesule tal forment dal to prossim.