DEUTERONOMI (22)

Letôr: Danilo D'Olivo

221Se tu viodis lâ a slas un bo o une piore di to fradi, no tu fasarâs fente di no vêju viodûts, ma tu ju menarâs li di to fradi. 2Se to fradi nol è a stâ dongje di te e no tu lu cognossis, tu menarâs il nemâl in cjase tô: al restarà li di te infinamai che to fradi nol vegnarà a cirîlu e in chê volte tu jal tornarâs. 3Tu fasarâs istessamentri cul so mus, istessamentri cu la sô munture, istessamentri cun ogni altre robe che to fradi al vedi pierdût e che tu le vedis cjatade tu; no tu âs di fâ fente di no vê viodût nuie. 4Se tu viodis il mus di to fradi o il so bo colâts te strade, no tu fasarâs fente di no vêju viodûts, ma tu i darâs une man a to fradi a tirâju sù.

5La femine no metarà nissune munture di om e nancje l’om nol larà vistût di femine; parcè che chel che al fâs une robe di cheste fate il Signôr to Diu nol pò concepîlu.

6Se tu ti intivis tun nît di ucel cui uceluts o cui ûs, suntun arbul o par tiere, e che la mari e sedi scrufuiade parsore dai uceluts o sui ûs, no tu âs di puartâur vie la mari ai piçui. 7Lasse prime che la mari si slontani; podopo tu podarâs cjoliti i piçui. Cussì tu varâs furtune e vite lungje.

8Cuant che tu fasarâs sù une cjase gnove, tu fasarâs un cuviert cul pareman; cussì la tô cjase no varà parsore di sé il svindic dal sanc se al capite che al coli jù cualchidun.

9No tu semenarâs tal to vignâl semencis di dôs sortis diferentis, parcè che se no dut ce che tu varâs semenât e ce che tu varâs cjapât sù de vigne al deventarà robe consacrade. 10No tu ararâs cuntun bo e cuntun mus peâts sot dal stes jôf. 11No tu ti vistissarâs cun robe miscliçade, fate di lane e di fîl insieme.

12Tai cuatri pics de manteline che tu ti taponis tu metarâs flocs.

L’acuse di adulteri

13Se un om al cjol une femine, al va cun jê e po le cjape in asse 14e al tache a metile a mâl e a gjavâi fûr cjàcaris cu la int disint: Cheste femine che o ài cjolt e che o soi lât cun jê, no i ài cjatât gran i segnâi de virgjinitât, 15il pari de fantate e sô mari a cjaparan i segnâi de virgjinitât e ur ai mostraran ai anzians de citât, su la puarte. 16Alore il pari de fantate ur disarà ai anzians: Mê fie che i ài dade par femine a di chest om, lui cumò nol pò viodile 17e ve che i gjave fûr caluniis disint: No i ài cjatât a tô fie i segnâi de virgjinitât. Ve chi i segnâi de virgjinitât di mê fie. A slargjaran la piece denant dai anzians de citât. 18I anzians de citât a brincaran l’om, lu cjastiaran 19e i daran une multe di cent tocs d’arint che jai consegnarà al pari de zovine, za che al à slengonât in public une fantate di Israel. Le tignarà par femine e nol podarà mandâle indaûr par in vite. 20Se però la robe e à mani e no i àn cjatât a la fantate i segnâi de virgjinitât, 21si le fasarà saltâ fûr su la puarte de cjase di so pari e i siei paisans le sclaponaran fin che no mûr, parcè che e à fat une robate orende in Israel disonorant la cjase di so pari. Tu fasarâs sparî il mâl framieç di te.

Adulteri, fornicazion

22Se un al cjate sul fat un om che al duâr cuntune femine maridade, a àn di murî ducj i doi: l’om che al à durmît cu la femine e ancje la femine. Tu fasarâs sparî il mâl di Israel.

23Se une fantate e je imprometude a di un om e un altri le incuintre te citât e al va cun jê, 24o vês di menâju ducj i doi a la puarte de citât e claponâju fin che no muerin: la zovine parcè che no à clamât jutori e l’om parcè che al à doprade la femine dal so prossim. Tu fasarâs sparî il mâl framieç di te. 25Se però l’om al cjate la femine imprometude vie pe campagne, le dopre e al duâr cun jê, al murarà dome l’om che al à durmît cun jê; 26a la fantate no tu i fasarâs nuie parcè che no à fat un pecjât che al merte la muart. Al è come il câs di un che i plombe parmìs al so prossim par copâlu: 27parcè che lui le à intivade te campagne e la fantate imprometude e podeve berlâ tant ch’e voleve che nissun nol vignive a dâi socors.

28Se un al incuintre une fantate nancjemò imprometude, le gafe e al duâr cun jê e lu brìnchin sul fat, 29l’om che al à durmît cun jê i darà al pari de zovine cincuante tocs d’arint; jê e sarà la sô femine parcè che le à doprade, e nol podarà mandâle indaûr altri.