DEUTERONOMI (19)

Letôr: Clara Passuello

Omicidi e citâts di ripâr

191A pene che il Signôr to Diu al varà fruçât i popui che il Signôr to Diu ti dà la lôr tiere, cuant che tu ju varâs spodestîts e tu ti sarâs sistemât tes lôr citâts e tes lôr cjasis, 2tu metarâs a part trê citâts de tiere che il Signôr to Diu ti dà la paronance. 3Tu tignarâs lis lôr jentradis simpri in bon stât e tu spartissarâs par trê il teritori de tiere che il Signôr to Diu ti dà di legjitime: chest par che ognidun che al à copât al puedi fuî ta chestis citâts. 4Ve il câs di chel che al pò scapolâ la sô vite lant a parâsi aventi. Se un i à petât al so prossim cence volê, cence mai vê vût cuintri di lui rusins vieris, 5come cuant che un al va tal bosc cuntun so compagn a fâ lens e, biel che la man e grampe la manarie par taiâ l’arbul, il fier i scjampe dal mani e i rive al so compagn e lu cope, chel al pò fuî intune di chestis citâts e salvâ la sô vite. 6Nol sarès dijust che il svindicadôr dal sanc, in at di rabie, i cori daûrji a di chel che al à copât e che la lungjece de strade i permeti di rivâ a brincâlu e a lassâlu sec. Chest om, in efiets, nol merte la muart, parcè che nol veve rusins incancrenîts cuintri de sô vitime. 7Jo ti doi duncje chest ordin: Tu metarâs di bande trê citâts, 8e se il Signôr to Diu al slargje la tô tiere come che al à zurât ai tiei vons e ti dà dut il toc che ur à imprometût di dâur ai tiei vons 9– a pat che tu rispietis e che tu metis in pratiche ducj i comants che ti ordeni vuê, volint ben al Signôr to Diu e lant daûrji simpri e par dut – a chestis trê tu zontarâs ancjemò trê citâts. 10Cussì te tiere che il Signôr to Diu ti dà no si spandarà sanc nocent; se no, tu varessis sanc parsore di te. 11Se però al sucêt che un om, cu l’asse che al à pal so prossim, i prepare la vuate, si bute intor di lui e lu lasse frêt e dopo le tove intune di chestis citâts, 12i anzians de sô citât lu mandaran a cjoli e lu fasaran consegnâ al svindicadôr dal sanc, par che al mueri. 13Il to voli nol varà pêl di dûl. Tu âs di fâ sparî di Israel dut il sanc nocent spandût e alore tu varâs furtune.

I confins

14No sta spostâ i confins dal to prossim, metûts dai tiei vons, te ereditât che ti tocjarà te tiere che il Signôr to Diu ti dà in paronance.

I testemonis

15Un testemoni sôl nol valarà nuie cuintri di nissun, par ogni sorte di colpe e par ogni sorte di pecjât. Par ogni delit e covente la peraule di doi o di trê testemonis par meti in pîts une cause. 16Se un testemoni fals si met cuintri di un om e i dà la colpe di jessisi rivoltât, 17ducj i doi i oms che a son in cuistions fra di lôr a comparissaran denant dal Signôr, denant dai predis e dai judiçs che ur tocje in chei dîs. 18I judiçs a laran a font de robe e se al risulte che un testemoni al è bausâr parcè che al à incolpât so fradi cu la falsetât, 19lu tratarês daûr che al masanave lui di tratâ so fradi. Tu âs di fâ sparî il mâl framieç di te. 20Chei altris, vignint a savêlu, a varan pôre e a cessaran di fâ robatis dal gjenar framieç di te.

Leç dal tant par tant

21Il to voli nol à di vê dûl: vite par vite, voli par voli, dint par dint, man par man, pît par pît.