DEUTERONOMI (17)

Letôr: Teresa Sari

171No tu i ufrissarâs al Signôr to Diu un toc di nemâl grant o minût che al vedi une pecje o cualchi tare, parcè che il Signôr nol podarà sapuartâ une tâl.

2Se daprûf di te, intune des citâts che il Signôr to Diu ti varà dadis, si cjate un om o une femine ch’e fasi ce che nol va tai rivuarts dal Signôr to Diu, lant cuintri dal so pat, 3o ch’e ledi e che si buti cun altris dius e che si ingenogli denant di lôr, denant dal soreli o de lune o di cualsisei altri de schirie dai cîi, robe che jo no ài ordenât, 4e che te contin a ti; se, dopo di vêle sintude e di jessiti sancirât a font, al risulte clâr e sigûr che une robe cussì orende e je stade fate in Israel, 5tu fasarâs saltâ fûr su lis puartis de citât chest om o cheste femine che a àn fate cheste robate e tu claponarâs chest om o cheste femine fintremai che no muerin. 6No si podarà però condanâ a muart se no son doi o trê testemonis. 7I testemonis a tacaran lôr par prins a copâ il condanât, po al metarà man dut il popul. Tu âs di fâ sparî il mâl framieç di te.

I judiçs levits

8Se tu âs di judicâ un câs masse intrigôs, cuistion di omicidi, di contestazion o di pachis, in robis che si cavile tes tôs citâts, tu ti cjaparâs sù e tu larâs tal lûc sielzût dal Signôr to Diu, 9tu larâs a cjatâ i predis e il judiç che i tocje in chê dì. A laran a font de robe e ti fasaran savê la sentence. 10Tu starâs a ce che ti varan dit in chest lûc sielzût dal Signôr e tu starâs atent di fâ daûr dut ce che ti àn insegnât. 11Tu starâs a la decision che ti varan fat savê e a la sentence che a varan pronunciade, cence butâti ni a drete ni a çampe de peraule che ti varan fate savê. 12Se un si compuarte cun rogance, cence ubidî ni al predi che al è li par servî il Signôr to Diu ni al judiç, chest om al murarà. Tu âs di fâ sparî di Israel il mâl. 13La int e vignarà a savêlu, e varà teme e le finissarà di compuartâsi cun rogance.

Il re

14Cuant che tu sarâs rivât te tiere che il Signôr to Diu ti dà, tu varâs cjapât paronance e tu ti sarâs sistemât, se tu disarâs: O vuei metimi sù un re parsore di me al impâr di ducj chei altris popui dulintor, 15tu varâs di meti sù un re sielzût dal Signôr to Diu, tu metarâs parsore di te un re tirât fûr dai tiei fradis; no tu podarâs dâti un re forest, che nol sedi to fradi. 16Che nol ciri però di slargjâ il numar dai siei cjavai, che nol torni a menâ il popul in Egjit par fâ cressi la sô cjavalarie, parcè che il Signôr us à dit: No tornarês mai plui di vite par chê strade. 17Che nol slargji il numar des sôs feminis, che il so cûr al podarès sgarâ. Che nol ingrumi fûr di misure il so arint e il so aur. 18Cuant che al montarà su la sente reâl, al varà di scrivi suntun rodul, par so cont, une copie di cheste leç, sot detature dai predis levits. 19No le bandonarà mai; le learà ducj i dîs de sô vite, par imparâ a vê timôr dal Signôr so Diu rispietant dutis lis peraulis di cheste leç e chestis regulis e par metilis in pratiche. 20Si vuardarà ancje dal alçâsi masse parsore dai siei fradis e nol sgararà di chescj comants ni a drete ni a çampe. Dome a cheste cundizion al varà, lui e i siei fîs, vite lungje su la sente di Israel.