DEUTERONOMI (15)

Letôr: Ilva Simonit

L’an sabatic

151Sul scjadê dai siet agns, o fasarês l’an de remission. 2Ve la regule di cheste remission: ognidun che al à un dirit par alc che i à dât ad imprest al so prossim, al lassarà colâ il so dirit; no lu pratindarà dal so prossim, di so fradi, cuant che al sarà bandît l’an de remission pal Signôr. 3Tu podarâs pratindilu dal forest, ma il to dirit tai confronts di to fradi tu lu lassarâs colâ. 4Par altri nol sarà nissun puar fra di vualtris, parcè che il Signôr siguramentri ti benedissarà te tiere che il Signôr to Diu ti dà in ereditât par che tu le vedis in paronance, 5a pat che tu scoltis pardabon la vôs dal Signôr to Diu e che tu metis in pratiche a puntin ducj chescj comants che vuê ti doi. 6E il Signôr to Diu ti benedissarà come che ti à imprometût, tu podarâs imprestâ a tancj popui cence dibisugne di lâ a cirî nuie li di lôr; tu paronarâs tancj popui cence che lôr a rivin a metiti sot i pîts.

7Se fra i tiei fradis li di te, intune des citâts che il Signôr to Diu ti à dadis, al è un puar, no sta indurî il to cûr ni sierâi la tô man a to fradi che al è te streme, 8ma viergii la tô man e imprestii ce che al à dibisugne. 9No sta rumiâ tal to cûr chescj triscj pinsîrs: Ve che al rive in curt il setim an, l’an de remission, cjalant di svuec to fradi puar cence dâi nuie; lui i berlarès al Signôr cuintri di te e tu ti cjamaressis di un pecjât! 10Cuant che tu i dâs, tu âs di dâi di cûr, parcè che dome cussì il Signôr to Diu ti benedissarà in dutis lis tôs azions e in dutis lis tôs voris. 11Sigûr che i puars no sparissaran mai altri di cheste tiere; pa la cuâl ti doi chest ordin: tu âs di viergii la man a to fradi, a di chel che al è biât e meschin te tô tiere.

I sclâfs

12Se un to fradi ebreu, om o femine, si vent a ti, ti fasarà di famei par sîs agns. Il setim an tu lu mandarâs indaûr libar 13e, tal mandâlu indaûr libar, no tu lu mandarâs vie a mans scjassant. 14Tu cjamarâs su lis sôs spalis, di regâl, alc dal to besteam minût, de tô arie e dal to turcli; tu i darâs daûr che ti varà benedît il Signôr to Diu. 15Tu tignarâs a ments che tu âs stât sclâf ancje tu te tiere dal Egjit e che il Signôr to Diu ti à sfrancjât. Ve la reson che vuê ti doi chest ordin culì. 16Se però ti dîs: No vuei implantâti, se ti vûl ben, a ti e a la tô cjase, se al è content di stâ cun te, 17tu cjolarâs un pontarûl e tu i forarâs l’orele cuintri de puarte e al sarà sclâf sot di te par in vite. La stesse robe tu le fasarâs cu la tô sclave. 18Nol à di displasêti a lassâlu lâ indaûr libar. Un che ti à servît par sîs agns, al vâl il dopli dal mercedi di un a zornade. E il Signôr to Diu ti darà furtune in dut ce che tu fasarâs.

I prins nassûts dai nemâi

19Ogni prin nassût mascjo de tô vacje o de tô piore, tu jal consacrarâs al Signôr to Diu. No tu fasarâs lavorâ il prin nassût de tô vacje e no tu tosarâs il prin nassût de tô piore. 20Tu lu mangjarâs, tu e la tô famee, ogni an, presince dal Signôr to Diu tal lûc sielzût dal Signôr. 21Se al à cualchi pecje, se al è çuet o vuarbicul, se al à ce pecje cu sedi, no tu jal ufrissarâs gran al Signôr to Diu; 22tu lu mangjarâs in cjase tô, mont e soç insieme, come che tu mangjarâs la gazele o il cerf; 23dome che no tu mangjarâs il sanc, che tu lu strucjarâs invezit par tiere, come aghe.