DEUTERONOMI (13)

Letôr: Vienda Di Benedetto

Cuintri des tentazions de idolatrie

131Dut ce che us ordeni lu tignarês a ments e lu metarês in pratiche cence zontâ ni staronzâ nuie.

2Se al ves di saltâ fûr jenfri di vualtris un profete o un di chei dai siums e che ti proponi un segnâl o un spieli 3e che dopo, chest segnâl e chest spieli che ti veve dit al capiti, se ti dîs: Anìn daûr di altris dius, che no tu ju âs mai cognossûts, e butinsi te lôr religjon, 4tu no tu âs di scoltâ lis peraulis di chest profete ni i siums di chest che s’insumie. Al è il Signôr vuestri Diu che us sta provant par viodi se veramentri i volês ben al Signôr vuestri Diu cun dut il vuestri cûr e cun dute la vuestre anime. 5O vês di lâ daûr dal Signôr vuestri Diu e di vê teme di lui; o vês di tignî di cont i siei comandaments e di scoltâ la sô vôs, di servîlu dome lui e di restâ tacâts a lui. 6Chest profete o induvinin al à di murî, parcè che al à predicjât di slontanâsi dal Signôr to Diu che ti à fat saltâ fûr de tiere dal Egjit e che ti à sfrancjât de cjase che tu jeris sotan e al smicjarès di slontanâti dal troi che il Signôr to Diu ti à dit di lâ. Tu âs di fâ sparî il mâl framieç di te.

7Se to fradi, il fi di to pari o il fi di to mari, to fi, tô fie, la spose ch’e polse sul to grim o il to amì che al è par te un altri te stes, al cîr sot vie di imbroiâti disint: Anìn, butinsi cun altris dius, dius che ni i tiei vons ni tu no ju vês cognossûts, 8fra i dius dai popui dongje o lontans che us cerclin, di un confin al altri dal mont, 9no tu âs di dâi seont e nancje di scoltâlu; il to voli nol varà dûl; no tu âs di sparagnâlu ni di platâ il so pecjât. 10Propit, tu âs di copâlu, e la tô man e sarà la prime cuintri di lui par fâlu murî, e la man di dut il popul e larà indenant cu la vore. 11Tu âs di clapadâlu fin che al mûr, parcè che al à cirût di tirâti lontan dal Signôr to Diu che ti à fat saltâ fûr de tiere dal Egjit, de cjase de sotanance. 12Dut Israel, cuant che al vignarà a savêlu, al varà pôre e al finissarà di praticâ un mâl di chê fate framieç di te.

13Se tu sintis a dî che intune des citâts che il Signôr to Diu ti à dadis par stâ, 14oms, intate jessûts de tô raze, a àn fat lâ fûr di troi i lôr paisans disint: Anìn daûr di altris dius, che vualtris no ju vês nancje cognossûts, 15tu scrutinarâs ben la cuistion, tu domandarâs ator e tu larâs a font. Se al è sigûr, s’e je propit vere ch’e je stade cometude une robate di chê sorte framieç di te, 16tu âs di passâ a fîl di spade la int di chê citât e vodâle al svinidriment, jê e dut ce che al è dentri. 17Tu ingrumarâs dute la robe tal mieç de place e tu i darâs fûc a la citât cun dute la robe ch’e je dentri, esibintle dute interie al Signôr to Diu. E deventarà une maserie par in secula, che nissun nol tornarà a fâle sù. 18No tu âs di tocjâ nuie di ce che al è stât bandît, se tu vuelis che il Signôr si ravegni de fumate che i è montade, che ti perdoni, che al vedi dûl di te e che ti fasi cressi come che ur à zurât ai tiei vons, 19a pat che tu scoltis la vôs dal Signôr to Diu tignint cont di ducj i comants che jo ti ordeni vuê e metint in pratiche ce che al è just pai vôi dal Signôr to Diu.