GJENESI (22)

Letôr: Andrea Valcic

Il pat di Abimelec I

22Tal fratimp, al rivà Abimelec cun Picol, il sorestant dai siei soldâts, a dîi a Abram : “Diu al è cun te in dut ce che tu fasis. 23Poben, zurimi cumò par Diu che no tu mi imbroiarâs ni me ni i miei fîs ni la mê int e che tu varâs par me e par cheste tiere là che tu sês vignût forest chel rivuart che jo o ai vût par te”. 24I rispuindè Abram: “Tal zuri!”. 25Abram i cridà a Abimelec par vie dai poçs che i fameis di Abimelec i vevin puartât vie. 26Dissal Abimelec: “No sai cui che ti à fate cheste robate: tu no tu mi âs mai dit nuie e jo o ven a savêle dome cumò”. 27Alore Abram al cjolè besteam minût e grant e jal dè a Abimelec; a faserin ancje un pat fra di lôr. 28Abram al metè di bande siet pioris dal so trop 29e Abimelec i domandà: “Ce sono chês pioris che tu âs metudis di bande?”. 30I rispuindè: “Tu âs di acetâ di me chestis siet pioris come testemoneance che chest poç lu ai sgjavât jo”. 31Par chel i meterin non al lûc Bersabee, parcè che ducj i doi a vevin zurât. 32Rivâts a un cumbinament a Bersabee, Abimelec e Picol, il sorestant dai siei soldats, a partirin par tornâ te tiere dai filisteus. 33Abram al plantà un tamarîs a Bersabee e li al preà il non dal Signôr, Diu de eternitât. 34Abram al restà a lunc te tiere dai filisteus.

La tentazion di Abram

221Dopo di chescj fats, Diu al metè a lis provis Abram. Lu clamà: “Abram! Abram!”. I rispuindè: “Ve chi ch’o soi!”. 2Diu al disè: “Cjape sù to fi, che tu âs dome chel e che tu i vuelis un ben di vite, Isac, e va te tiere di Morie e li tu mal ufrissarâs in sacrifici suntune mont che jo ti disarai”. 3Abram al jevà denant dì, i metè la siele al mus, al cjolè cun sè doi fameis e so fi Isac. Al spacà i lens pal sacrifici e s’invià de bande che Diu i veve dit. 4La tierce dì Abram, alçant i vôi, al viodè di lontan il lûc. 5Dissal Abram ai fameis: “Fermaitsi achì cul mus. Jo e il frut o larìn fin lassù, o prearìn e o tornarìn indaûr”. 6Abram al cjapà sù i lens pal sacrifici e ju metè su pe schene di so fi Isac; lui al cjapà in man il fûc e il curtìs e s’inviarin ducj i doi insiemit. 7Isac si voltà viers di so pari e i disè: “Pai!”. I rispuindè: “Ben, fi gno?”. “Ve chi il fûc e i lens, ma indulà esal l’agnel che o vin di brusâ?”. 8I rispuindè Abram: “Pal agnel di brusâ, Diu al proviodarà, fi gno” e a continuarin la strade insiemit. 9Rivâts tal lûc che Diu i veve mostrât, Abram al fasè l’altâr e al intassà i lens, po al leà so fi e lu metè sul altâr, parsore dai lens. 10Abram al slungjà la man e al cjolè il curtìs par sacrificâ il fi. 11Ma l’agnul dal Signôr lu clamà dal cîl e i disè: “Abram! Abram!”. I rispuindè: “O soi chi!”. 12Dissal l’agnul: “No sta slungjâ la man cuintri dal to frut! No sta fâi mâl! Cumò o sai che tu âs teme di Diu: che no tu mi âs rifudât nancje to fi, che tu vevis dome chel”. 13Alore Abram al alçà i vôi e al viodè un roc che al jere restât impirât cui cuârs intun sterp e Abram al lè a cjoli il roc e lu brusà sul altâr impen dal fi. 14Abram al clamà chel lûc: “Diu al proviôt”; par chel ancje in dì di vuê si dîs: “Su la mont Diu al proviôt”. 15L’agnul dal Signôr al clamà dal cîl Abram pe seconde volte 16e i disè: “Ti zuri sun me, sentence dal Signôr, midiant che tu âs fat chest, che no tu mi âs rifudât to fi, l’unic che tu vevis, 17jo ti colmarai di benedizions e o multiplicarai la tô gjernazie come lis stelis dal cîl e come il savalon che al è su la rive dal mâr, e la tô gjernazie e rivarà a paronâ lis citâts dai tiei nemîs. 18Pe tô gjernazie a saran benedîts ducj i popui de tiere, parcè che tu âs ubidît a la mê vôs”.

19Abram al tornà là che a jerin i siei fameis e si meterin in viaç ducj insiemit par Bersabee. Abram al jere a stâ a Bersabee.

Gjernazie di Nacor

20Dopo di chescj fats, Abram al vignì a savê che ancje Milche i veve dade une dissendence a so fradi Nacor: 21il prin fi al veve non Uz, Buz so fradi, Kemuel, il pari di Aram, 22Chesed, Azo, Pildas, Idlaf, Betuel, 23e Betuel al à vude Rebeche. A son chescj i vot fîs che Nacor, fradi di Abram, al à vût di Milche. 24Al veve ancje une concubine ch’e veve non Reumee; ancje chê e à vûts fruts: Tebac, Gacam, Tacas e Maache.