DEUTERONOMI (9)

Letôr: Paolo Cerno

Regâl di rût boncûr

91Scolte, Israel. vuê tu sês sul at di passâ il Gjordan par lâ a spodestî gjernaziis plui grandis e plui fuartis di te e a cjapâ grandis citâts che a àn i rinfuarçs alts fintremai tal cîl. 2I anakits a son un popul grant e int alte di stature. Tu ju cognossis e tu âs sintût a dî: Cui rivial mai a tignîur teste ai fîs di Anak? 3Ten a ments vuê che al è il Signôr to Diu che al passarà denant di te come un fûc che al incenerìs dut e ju fiscarà e simpri lui ju metarà sot dai tiei pîts; alore tu ju spodestissarâs e tu ju fasarâs fuî cence remission come che tal à dit il Signôr. 4Cuant che il Signôr, to Diu, ju varà fats cori denant di te, no sta dî tal to cûr: Al è par vie che mi soi compuartât onestamentri che il Signôr mi à fat paronâ cheste tiere, a la cuâl che il Signôr al splante chestis gjernaziis a to vantaç par colpe de lôr inicuitât. 5Nol è par vie de tô justizie ni de onestât dal to cûr che tu jentris di paron de lôr tiere, ma al è propit par vie de lôr inicuitât che il Signôr to Diu al spodestìs chestis gjernaziis a to vantaç; e al è ancje par mantignî la peraule che ur à zurât ai tiei vons, a Abram, a Isac e a Jacop. 6Ten a ments vuê che no je la tô condote oneste che ti merte di cjapâ dal Signôr to Diu cheste tiere furtunade come paron; che di fat tu sês un popul cu la crepe dure.

Tal Sinai: prevaricazion, intercession di Mosè

7Visiti, no sta dismenteâ che tu âs fat inrabiâ il Signôr to Diu tal desert. De dì che o sês saltâts fûr de tiere dal Egjit fin cuant che o sês rivâts in chest lûc, si sês simpri ribelâts al Signôr. 8Sul Oreb o vês stiçât il Signôr e il Signôr si è inrabiât cuintri di vualtris al pont di fiscâus di fonde fûr. 9O jeri lât su la mont par cjoli lis lastris di piere, lis lastris dal pat che il Signôr al faseve cun vualtris. O vevi stât su la mont corante dîs e corante gnots cence mangjâ pan ni bevi aghe. 10Il Signôr mi veve dadis lis dôs lastris di piere, scritis cul dêt di Diu, edentichis pont par pont a lis peraulis che us veve dit dal mieç dal fûc, su la mont, te dì de semblee. 11Scjadûts corante dîs e corante gnots, dopo di vêmi dadis lis dôs lastris di piere, lastris dal pat, 12il Signôr mi à dit: Jeve sù di chi, va jù di corse che il to popul al è lât fûr di strade, lui che tu lu âs fat saltâ fûr dal Egjit. No àn stât trop a slontanâsi dal troi che ur vevi segnât; si àn fat un idul di metal fondût. 13Po il Signôr mi à dit: O ài viodût chest popul: al è un popul cu la crepe dure. 14Lassimi che ju fischi e che o scanceli il lôr non sot dai cîi e che o fasi di te un popul plui fuart e plui grant di chel li! 15O soi dismontât de mont ch’e jere dut un boreç: o vevi tes mês mans lis dôs lastris dal pat. 16E o ài viodût che o vevis pecjât cuintri dal Signôr vuestri Diu. Si vevis fat un vidiel di metal fondût: no us veve coventât masse par slontanâsi de strade che il Signôr us veve dit di lâ. 17O ài cjolt lis dôs lastris e cu lis mans lis ài butadis e lis ài spacadis sot dai vuestris vôi. 18Daspò mi soi butât par tiere denant dal Signôr; come la prime volte, o ài stât corante dîs e corante gnots cence mangjâ pan e cence bevi aghe par colpe dal pecjât che o vevis cometût fasint ce che al è mâl pai vôi dal Signôr al pont di fâje vignî sù. 19Parcè che o vevi pôre di cheste rabie, di cheste ire ch’e sburtave il Signôr cuintri di vualtris cul fin di splantâus. E ancje cheste volte mi à scoltât. 20Ancje cuintri di Aron il Signôr al jere fûr di sè, rissolût a fâlu murî. Mi soi intrometût ancje a pro di Aron. 21Cheste vore di pecjât che si vevis fate, chest vidiel, lu ài gafât, lu ài brusât tal fûc, lu ài fruçât, lu ài ridusût in pulvin di chel minût e o ài butât il pulvin tal riul che al scor jù de mont.

Infedeltât tal desert

22Ancje a Tabere e a Masse e a Kibrot-Taave je vês fate vignî sù al Signôr. 23E cuant che il Signôr al à volût fâus lassâ Kades-Barnee disint: Lait sù a cjapâ paronance de tiere che us ài dade, vualtris si sês rivoltâts cuintri dal Signôr vuestri Diu, no vês crodût in lui e no vês scoltade la sô vôs. 24Si sês ribelâts al Signôr de prime dì che us à cognossûts.

25Alore jo mi soi butât par tiere denant dal Signôr e o soi restât ingenoglât ducj chescj corante dîs e corante gnots, parcè che il Signôr al veve resonât di fâle finide cun vualtris. 26Mi soi messedât daprûf dal Signôr e i ài dit: Diu gno, Signôr, no sta fruçâ il to popul e la tô legjitime, che tu lu âs sfrancjât cu la tô grandece e fat saltâ fûr dal Egjit cun man fuarte. 27Visiti dai tiei fameis, di Abram, di Isac e di Jacop, e no sta cjapâte masse se chest popul nol sta sot, se al è trist e se al pecje, 28che no vedin di dî te tiere di dulà che tu nus âs fats saltâ fûr: il Signôr nol à rivât adore di menâju te tiere che ur veve fevelât, e ju à fats saltâ fûr dome par asse cuintri di lôr, par fâju murî tal desert. 29A son simpri il to popul, la tô legjitime, chei che tu ju âs fats saltâ fûr cu la tô grande fuarce e cul to braç tindût.