DEUTERONOMI (6)

Letôr: Alex De Nardo

Fedeltât e amôr di Diu

61Chescj a son i comants, lis leçs e lis usancis che il Signôr vuestri Diu al à ordenât di insegnâus par che ju metês in pratiche te tiere che o stais par cjapâ paronance. 2Cussì, se tu temis il Signôr to Diu ducj i dîs de tô vite, se tu metis in pratiche dutis lis sôs leçs e i siei comants che ti ordeni vuê, tu varâs vite lungje, tu, to fi e il fi di to fi. 3Podessistu tu scoltâ, Israel, tignî a ments e meti in pratiche ce che ti darà furtune e che ti slargjarà, come che tal à dit il Signôr, Diu dai tiei vons, cuant che ti à dade une tiere che a scorin a riui lat e mîl!

4Scolte, Israel: il Signôr al è il nestri Diu; il Signôr al è l’unic. 5Tu i volarâs ben al Signôr to Diu cun dut il to cûr, cun dute la tô anime e cun dutis lis tôs fuarcis. 6Chestis peraulis che vuê ti ordeni, che a restin tal to cûr! 7Tu lis ripetarâs ai tiei fîs, tu ur es contarâs stant sentât cjase tô o ben cjaminant pe strade, tant pognet che in pîts; 8tu lis tacarâs tor de tô man come un segnâl, sul to cerneli come une bende; 9tu lis scrivarâs sui antîi de tô cjase e su lis tôs puartis.

10Cuant che il Signôr to Diu ti varà menât te tiere che al à zurât ai tiei vons, Abram, Isac e Jacop, di dâte a ti, tes citâts grandis e sfloregjantis che no tu lis âs fatis tu, 11tes cjasis incolmis di ogni sorte di ben, cjasis che no tu lis âs jempladis tu, tai poçs che no tu ju âs sgjavâts tu, tai vignâi e tai ulivârs che no tu ju âs metûts tu, cuant che duncje tu varâs mangjât e tu ti sarâs saceât, 12viôt di no dismenteâti dal Signôr che ti à fat saltâ fûr de tiere dal Egjit, de cjase de sotanance. 13Tu varâs rivuart dal Signôr to Diu, tu ti butarâs in genoglon dome denant di lui e tu zurarâs dome sul so non.

14No stait a lâ daûr di altris dius, framieç dai dius dai forescj che o vês dulintor, 15parcè che il Signôr to Diu, che al è framieç di te, al è un Diu gjelôs. La rabie dal Signôr to Diu si infogarà cuintri di te e ti fasarai sparî de face de tiere. 16No stait a tirâ a ciment il Signôr vuestri Diu come che lu vês tentât a Masse. 17O metarês in pratiche i comandaments dal Signôr vuestri Diu, i siei ordins, lis sôs leçs che ti à dât, 18e tu fasarâs ce che al è just e che al è ben pai vôi dal Signôr se tu vûs jessi furtunât e cjapâ paronance di chê tiere furtunade che il Signôr al à zurât cui tiei vons 19che al varès fat cori di li ducj i tiei nemîs denant di te: cussì al à dit il Signôr.

Insegnament in famee

20Cuant che un doman to fi ti domandarà: Ce robe sono chescj insegnaments, chestis leçs e chestis usancis che il Signôr nestri Diu nus à ordenât?, 21tu i disarâs a to fi: O jerin sotans dal faraon in Egjit e il Signôr nus à fats saltâ fûr dal Egjit cu la sô fuarce tremende. 22Il Signôr al à fat sot i nestris vôi spiei e meracui grancj e di restâ, cuintri dal Egjit, dal faraon e di dute la sô cjase. 23E nô nus à fats jessî di là par menânus te tiere che ur e veve imprometude par zurament ai nestris vons, di dânuse a nô. 24E il Signôr nus à ordenât di meti in pratiche dutis chestis leçs par vê timôr dal Signôr nestri Diu, par vê simpri furtune e par vivi, come che nus à acuardât fin cumò. 25Cheste e sarà la nestre justizie: tignî a ments e meti in pratiche ducj chescj comandaments denant dal Signôr nestri Diu, come che nus à ordenât.