GJENESI (20;21)

Letôr: Lorenzo Pelizzo

Sare e Abimelec I

201Abram al partì di li pe tiere dal Negheb e si fermà fra Kades e Sur. Al lè a stâ a Gjerar. 2Abram al disè de sô femine che e jere sô sûr e Abimelec, il re di Gjerar, al mandà a cjoli Sare. 3Ma Diu i vignì in sium a Abimelec vie pe gnot e i disè: “Tu murarâs par colpe de femine che tu âs cjolte, parcè che e je za maridade”. 4Abimelec, che no le veve tocjade, al disè: “Signôr gno, no tu fasarâs mo murî un nocent! 5No esal stât lui a dîmi: E je mê sûr, e ancje jê e à confermât: Al è gno fradi? Jo lu ai fat in buine fede e o ai lis mans netis par chel cont”. 6Diu i rispuindè in sium: “O sai ancje jo che tu lu âs fat in buine fede e o soi stât jo che no ti ai lassât fâ un pecjât cuintri di me; o soi jo che no ai volût che tu i lessis dongje. 7Ma cumò tornii la femine a di chest om: al è un profete e al prearà per te par che tu vivis. Se però no tu je tornis, tu murarâs impreteribil, tu e dute la tô int”. 8Abimelec al jevà adorone e al clamà ducj i siei fameis. Ur contà dute la cuistion e i oms si spirtarin a muart. 9Po Abimelec al mandà a clamâ Abram e i disè: “Ce mi âstu fat po? Ce ti àio fat jo a ti, di tirâ su di me e sul gno ream une tristerie di chê sorte? Tu mi âs fate une opare che no si fâs cussì!”. 10Abimelec i disè a Abram: “Ce ti esal saltât sù di fâmi chê part?”. 11I rispuindè Abram: “O ai scrupulât: Tu viodarâs che in chest paîs no ’nd è timôr di Diu e mi coparan par colpe de mê femine. 12Par altri, jê e je mê sûr pardabon, fie di gno pari ma no par part di mari, e jo le ai cjolte. 13Cussì, cuant che Diu mi à fat lâ par ca e par là, lontan de mê famee, i ai dit: Tu âs di fâmi chest plasê: par dut là che o rivarìn, tu âs di dî simpri che jo o soi to fradi”. 14Alore Abimelec al cjolè besteam minût e grant, fameis e siervis, e ju ufrì a Abram e i tornà Sare, la sô femine. 15Dissal Abimelec: “Culì tu âs di fâ cont di jessi a cjase tô. Va a stâ là che ti plâs miôr”. 16A Sare i disè: “Ve chi mil tocs d’arint par to fradi. A saran par te come un vêl sui vôi di dute la tô int, in mût che nissun no ti fasi cjacaris”. 17Abram al preà Diu e Diu al vuarì Abimelec, la sô femine e lis sôs siervis, che a poderin tornâ a vê fruts. 18Di fat Diu al veve fatis deventâ sterpis dutis lis feminis de cjase di Abimelec par colpe di Sare, femine di Abram.

Al nas Isac

211Il Signôr al vignì a viodi di Sare come che al veve dit e al fasè par jê come che al veve imprometût. 2Sare e cjapà sù e i parturì un fi a Abram cuant che e jere bielzà sù di etât, tal timp che Diu al veve distinât. 3Al fi che i jere nassût, parturît di Sare, Abram i metè non Isac. 4Abram al circuncidè so fi Isac sui vot dîs, come che Diu i veve ordenât. 5Abram al veve cent agns cuant che al nassè so fi Isac. 6E Sare e disè: “Diu mi à dât di ce ridi, parcè che ducj chei che a vegnaran a savêle mi ridaran daûr”. 7Po e zontà: “Cui i varessial dit mo a Abram che Sare e varès dât di tete ai canais? E pûr i ai dât un fi te sô vecjae!”.

Abram al pare vie Agar

8Il frutin al cressè e i cjolerin il lat e Abram al fasè une fiestone la dì che i cjolerin il lat a Isac. 9Ma Sare e viodè il frut che Abram al veve vût di Agar l’egjiziane che al zuiave cun so fi Isac 10e i disè a Abram: “Pare vie la sotane e il so frut, parcè che il fi de sotane nol à di ereditâ cun gno fi Isac”. 11Chestis peraulis i lerin al cûr a Abram par vie di so fi, 12ma Diu i disè: “No sta vê nissun rimuars par vie dal piçul e de tô sierve; ce che ti domande Sare, scoltile, parcè che al è midiant di Isac che la tô gjernazie e puartarà il to non par simpri. 13Ancje dal fi de sotane jo o fasarai un grant popul, parcè che al è simpri dal to sanc”. 14Abram al jevà a buinore, al cjolè un toc di pan e une bufule di aghe che i consegnà a Agar; i metè il frut su pes spalis e le mandà vie. Alore jê e lè par ca e par là pal desert di Bersabee. 15Cuant che e viodè che te bufule no ’nd jere plui aghe, e distirà il frut sot di un arbul 16e e lè a sentâsi di front di lui, lontane tant che un tîr di arc. E diseve dentri di sè: “No mi trai il cûr di viodi a murî il gno frut”. Si scrufuià devant di lui e e scomençà a vaî e a craçâ. 17Diu al sintì i berlis dal frut e l’agnul di Diu al clamà dal cîl Agar e i disè: “Ce âstu po, Agar? No sta vê pôre, che Diu al à sintût i berlis dal to frut fintremai lassù che al è lui. 18Coragjo! Cjape sù il frut e dài la man, che jo o fasarai di lui un grant popul”. 19Diu al viergè i vôi di Agar e jê e viodè une poce. E lè a jemplâ la bufule e i dè di bevi al frut. 20E Diu al ste simpri cun lui: al deventà grant e si fermà tal desert e al imparà a trai cul arc. 21Si sistemà intal desert di Paran e sô mari i cjatà une femine de tiere d’Egjit.