DEUTERONOMI (1:19-46)

Letôr: Vittorino De Clara

Kades. Sploradôrs in Canaan

19Sicheduncje o sin partîts dal Oreb e o sin jentrâts in chest desert grant e trement che o vês cjatât su la strade de mont dai amoreus, daûr che al veve ordenât il Signôr nestri Diu, e o sin rivâts a Kades-Barnee. 20Alore us ài dit: Ve che o sês rivâts su la mont dai amoreus che il Signôr nestri Diu nus à dât. 21Cjale mo: il Signôr to Diu ti à dade cheste tiere. Va’ sù a cjapânt paronance come che ti à dit il Signôr Diu dai tiei vons; no sta vê nissune pôre o teme di sorte. 22Alore vualtris o sês vignûts ca di me, ducj, a dîmi: Mandìn denant di nô un troput a splorâ la tiere; nus disaran ce strade che o varin di fâ e ce citâts che o podarin lâ. 23La robe nus semeà buine e o sielgei, framieç di vualtris, dodis oms, un par tribù. 24A cjaparin la strade de mont, a lerin sù e a rivarin te vâl di Escol, che le splorarin. 25A cjolerin daûrsi ancje i prodots de tiere; nus ai puartarin e a diserin: il Signôr nestri Diu nus à dade une tiere furtunade.

Rivolte

26Vualtris, però, no vês volût savênt di lâ sù e si sês rivoltâts a la vôs dal Signôr vuestri Diu, 27e o vês bruntulât tes vuestris tendis disint: il Signôr nus à fats saltâ fûr dal Egjit parcè che nus veve in asse, par sgnacânus tes grifis dai amoreus e par fânus sparî. 28Dulà nus fàsino lâ? I nestris fradis nus àn cjolt dut il spirt cuant che a àn dit: Al è un popul plui grant e a son alts plui di nô; lis citâts a son grandis e lis muris a van sù fint in cîl. E o vin viodût parfin i anakits.

29Us ài dit: No stait a vê pôre, no stait a spirtâsi par lôr. 30Il Signôr vuestri Diu, che al marce in teste di vualtris, si batarà par vualtris come che lu vês viodût a fâ in Egjit. 31Tu lu âs viodût ancje tal desert: il Signôr to Diu ti tignive sù precîs che un om al ten sù so fi, par dute la strade che o vês fate fin chi. 32Ma in chel moment nissun di vualtris nol à crodût tal Signôr vuestri Diu, 33lui che al leve denant di vualtris par cjatâus fûr un lûc di campâsi, vie pe gnot tal fûc, par inluminâus il troi e tal nûl vie pal dì.

Judissi di Diu: escludûts di Canaan

34Il Signôr al à sintût il sun des vuestris peraulis e te sô rabie al à fat chest zurament: 35Nancje un di chescj oms, di cheste gjernazie sfondrade, nol cucarà cheste tiere furtunade che o ài zurât di dâure ai vuestris vons; 36dome Caleb, fi di Jefune: lui sì che le viodarà, e a lui e ai siei fîs ur darai la tiere che al à balinât, parcè che al à stât in dut a ce che al diseve il Signôr. 37Par colpe vuestre il Signôr s’e cjapà ancje cun me e mi disè: Nancje tu no tu jentrarâs par mai. 38Al jentrarà il to famei Gjosuè, fi di Nun. Dàj spirt, parcè che al sarà lui che al metarà Israel in posses de tiere. 39Ma i vuestris nevôts che o scrupulavis che ju varessin cjapâts di rafât, i vuestris fîs che no san ancjemò no disserni il ben dal mâl, lôr sì che a jentraran e ur e darai a lôr e lôr a saran i parons. 40Vualtris invezit voltaisi e tornait a partî pal desert, de bande dal mâr di Suf.

Sconfite di Corme

41Alore vualtris mi vês rispuindût: O vin pecjât cuintri dal Signôr nestri Diu. O larìn sù e si batarìn come che nus à ordenât il Signôr nestri Diu. Ognun di vualtris al à peadis lis sôs armis e si sês prontâts par lâ su la mont. 42Ma il Signôr mi à dit: Disiur: No stait a lâ sù e no stait a batisi, parcè che jo no soi framieç di vualtris; no stait a fâsi pestâ dai vuestris nemîs. 43Us ài ben fevelât jo, ma no vês volût scoltâmi e si sês ribelâts cuintri de vôs dal Signôr. O sês lâts sù cun sfido su la mont. 44I amoreus che a jerin a stâ su la mont a son saltâts fûr cuintri di vualtris, us àn corût daûr compagn che a varessin fat lis âs e us àn pestâts di Seir fint a Corme. 45Cuant che o sês rivâts dongje, o vês craçât denant dal Signôr, ma lui nol scoltà pêl la vuestre vôs e nancje no us abadà. 46Al è par chel che o vês scugnût fermâsi a Kades dut il timp che o sês restâts.