DEUTERONOMI (1:1-18)

Letôr: Valentina Pagani

Deuteronomi

PRIN DISCORS DI MOSÈ

Introduzion

11Ve lis peraulis che Mosè i disè a dut Israel di là dal Gjordan, tal desert, tal cjanâl de Arabe, in face di Suf, jenfri Paran, Tofel, Laban, Cazerot e Di-Saab. 2A son undis dîs di viaç dal Oreb, pal troi de mont di Seir, fintremai a Kades-Barnee. 3Tal corantesim an, la prime dì dal undicesim mês, Mosè ur fevelà ai israelits seont dut ce che il Signôr i veve ordenât in merit di lôr. 4Al veve batût Sicon, re dai amoreus, che al jere a stâ a Chesbon, e Og, re di Basan, che al jere a stâ a Astarot e Edrei. 5Al è di là dal Gjordan, te tiere di Moab, che Mosè si decidè di ribati cheste leç. Al disè:

Ordin di partî dal Oreb

6“Il Signôr nestri Diu nus à fevelât sul Oreb: O vês stât ungrum su cheste mont. 7Lait cumò, partît e lait su la mont dai amoreus e in dutis lis tieris confinantis: te Arabe, su pes monts, te Sefele, tal Negheb, tal ôr dal mâr, te tiere di Canaan e tal Liban, fintremai al grant flum, l’Eufrât. 8Ve la tiere che us ài dade: lait mo a cjapâ paronance de tiere che il Signôr ur à imprometude zurant ai vuestris vons, a Abram, a Isac e a Jacop e a la lôr gjernazie daûr di lôr.

I judiçs dal popul

9Us ài dit in chê volte: Jo no rivi dibessôl a proviodi par ducj. 10Il Signôr vuestri Diu us à fats cressi di numar e cumò o sês tant che lis stelis dal cîl. 11Il Signôr, Diu dai vuestris vons, us fasarà cressi mil voltis tant e us benedissarà come che us à vût dit. 12Cemût rivaressio mo jo a puartâmi dibessôl i vuestris rusins, lis acusis e i reclams? 13Sielgeisi alore oms di sintiment, di sperience e di stime in ognune des vuestris tribûs e jo o fasarai di lôr i vuestris capos. 14Vualtris mi vês rispuindût: Ce che tu proponis nus va. 15Alore jo o ài cjolt i vuestris capostribù, oms di sintiment e di sperience, e us ai ài metûts di sorestants: sorestants di mil, di cent, di cincuante e di dîs, e scrituriscj pes vuestris tribûs. 16Tal fratimp ur ài dât ordin ai vuestris judiçs: O vês di scoltâ i vuestris fradis e fâ justizie fra un om e so fradi o ben un forest che si è sistemât cun lui. 17No vês di fâ nissune preference tal judicâ, ma o vês di scoltâ il piçul a pâr dal grant. No vês di vê pôre dal om, parcè che al è Diu che al fâs sentence. Se un câs al è masse intrigôs par vualtris, m’al mandarês di me, che lu scolti. 18In chê volte jo us ài metût jù dut ce che o vevis di fâ.