NUMARS (33:1-35)

Letôr: Claudio Comuzzi

Retrospetive su lis tapis dal Esodo

331Chestis a son lis tapis dai fîs di Israel che a saltarin fûr de tiere dal Egjit. seont lis lôr schiriis, sot il comant di Mosè e di Aron. 2Mosè al metè jù i lôr ponts di partence, tape par tape, par ordin dal Signôr; chestis a son lis tapis seont i lôr ponts di partence.

3Il prin mês, ai cuindis dal mês, a partirin di Ramses. La dì dopo de pasche, i fîs di Israel a saltarin fûr cu la man alçade, sot i vôi di ducj i egjizians, 4biel che i egjizians a sapulivin chei che il Signôr al veve fruçât fra di lôr, vadì ducj i prins fîs, cuant che il Signôr al veve fate sentence ancje dai lôr dius.

5I fîs di Israel a partirin duncje di Ramses e si camparin a Sucot. 6A partirin di Sucot e si camparin a Etam, che al è dapît dal desert. 7A partirin di Etam e a voltarin viers Pi-Achirot, che al è in face di Baal-Zefon, e si camparin denant di Migdol. 8A partirin di Pi-Achirot, a traviersarin il mâr in direzion dal desert, a faserin trê dîs di marce tal desert di Etam e si camparin a Mare. 9A partirin di Mare e a rivarin a Elim; a Elim a jerin dodis nassints di aghe e setante palmis; li si camparin. 10A partirin di Elim e si camparin ad ôr dal mâr Ros. 11A partirin dal mâr Ros e si camparin tal desert di Sin. 12A partirin dal desert di Sin e si camparin a Dofke. 13A partirin di Dofke e si camparin a Alus. 14A partirin di Alus e si camparin a Refidim, là che no ’nd jere aghe di bevi pal popul. 15A partirin di Refidim e si camparin tal desert dal Sinai.

16A partirin dal desert dal Sinai e si camparin a Kibrot-Taave. 17A partirin di Kibrot-Taave e si camparin a Cazerot. 18A partirin di Cazerot e si camparin a Ritme. 19A partirin di Ritme e si camparin a Rimon-Perez. 20A partirin di Rimon-Perez e si camparin a Libne. 21A partirin di Libne e si camparin a Risse. 22A partirin di Risse e si camparin a Keelate. 23A partirin di Keelate e si camparin su la mont di Sefer. 24A partirin de mont di Sefer e si camparin a Arade. 25A partirin di Arade e si camparin a Makelot. 26A partirin di Makelot e si camparin a Tacat. 27A partirin di Tacat e si camparin a Terac. 28A partirin di Terac e si camparin a Mitke. 29A partirin di Mitke e si camparin a Asmone. 30A partirin di Asmone e si camparin a Moserot. 31A partirin di Moserot e si camparin a Bene-Jaakan. 32A partirin di Bene-Jaakan e si camparin a Or-Ghidgad. 33A partirin di Or-Ghidgad e si camparin a Jotbate. 34A partirin di Jotbate e si camparin a Abrone. 35A partirin di Abrone e si camparin a Ezion-Gheber.