NUMARS (31:1-24)

Letôr: Ines Fornasiere

VIERS LA CONCUISTE DI CANAAN

Vuere sante cuintri dai madianits e rafât

311Il Signôr i fevelà a Mosè e i disè: 2“Fâs il svindic dai fîs di Israel cuintri dai fîs di Madian e po tu ti darâs dongje cui tiei vons”. 3Mosè i disè al popul: “Armait fra di vualtris oms pe vuere, che a marcin cuintri di Madian par fâ il svindic dal Signôr cuintri di Madian. 4O mandarês in vuere mil par ogni tribù, di dutis lis tribûs di Israel”. 5E cussì, dai miârs di Israel, a forin metûts a disposizion mil oms par tribù, vadì dodis mil oms prontâts pe vuere. 6Mosè al mandà in vuere mil oms par tribù e cun lôr Pincas, fi dal predi Eleazar, che al puartave lis robis santis e che al veve in man lis trombis dal batibui. 7A marçarin cuintri di Madian come che il Signôr i veve ordenât a Mosè e a coparin ducj i mascjos. 8A coparin ancje, in plui de int colpide, i rês di Madian: Evi, Rekam, Sur, Ur e Rebe, ven a stâi cinc rês di Madian; a coparin di spade ancje Balaam fi di Beor. 9I fîs di Israel a faserin sclavis lis feminis di Madian e i lôr canais e ur puartarin vie dut il lôr besteam, dutis lis lôr pioris e dut ce che a vevin; 10ur derin fûc a dutis lis citâts là che a jerin a stâ e a ducj i lôr sierais 11e a cjaparin dut il rafât e dute la prede, int e nemâi. 12Po a menarin i presonîrs, il rafât e la prede denant di Mosè, dal predi Eleazar e de comunitât dai fîs di Israel, campâts tes pustotis di Moab, dongje dal Gjordan di Gjeric.

13Mosè, il predi Eleazar e ducj i prins de comunitât ur jessirin incuintri fûr dal campament. 14Mosè si inrabià cuintri dai comandants dal esercit, sorestants di miârs e sorestants di centenârs, che a tornavin dongje di chê vuere. 15Mosè ur disè: “O vês lassadis in vite dutis lis feminis? 16Propit lôr che, stiçadis di Balaam, ur àn insegnât ai fîs di Israel a butâ di bande il Signôr, tal câs di Peor, che dopo al plombà il flagjel te comunitât dal Signôr. 17Cumò o copais ogni mascjo fra i fruts e ogni femine ch’e je stade cuntun om. 18Dutis chês fantatis che no àn stât cuntun om, lassaitlis in vite par vualtris. 19Vualtris campaisi par siet dîs fûr dal campament; chel che al à copât cualchidun e chel che al à tocjât un muart, che si smondei la tierce e la setime dì; chest par vualtris e pai vuestris presonîrs. 20O smondearês ancje ogni vistît, ogni robe di piel, ogni robe di pêl di cjavre e ogni robe di len”.

21Il predi Eleazar ur disè ai soldâts che a jerin lâts in vuere: “Chest al è l’ordin de leç che il Signôr i à dade a Mosè: 22L’aur, l’arint, il ram, il fier, il stagn e il plomp, 23dut ce che al pò sopuartâ il fûc, lu fasarês passâ pal fûc e al sarà smondeât. Però al sarà smondeât ancje cu l’aghe de purificazion. Dut ce che nol sopuarte il fûc, lu fasarês passâ ta l’aghe. 24Si lavarês i vistîts la setime dì e o sarês monts; podopo o podarês tornâ tal campament.