NUMARS (30)

Letôr: Rinaldo Bosco

I avôts

301Mosè ur fevelà ai fîs di Israel seont dut ce che il Signôr i veve ordenât a Mosè. 2Mosè ur fevelà ai sorestants des tribûs dai fîs di Israel e ur disè: “Il Signôr al à ordenât cussì: 3Se un om i fâs un avôt al Signôr o si pee cuntun zurament a no fâ alc, nol à di tradî la peraule dade: che al fasi dut ce che al è jessût de sô bocje. 4Se une femine i fâs un avôt al Signôr, si impegne te cjase di so pari, di fantate, 5e so pari al ven a savê dal avôt e dal impegn che si à cjapât e nol dîs nuie, ducj i siei avôts a valin, come che a valin ancje ducj i siei impegns. 6Ma se so pari, a pene che al ven a savê la robe, je inibìs, ducj i avôts e ducj i impegns che si à cjapâts no valin; e il Signôr jal perdonarà, parcè che so pari jal à improibît. 7Se si maride cuant ch’e je ancjemò peade cuntun avôt o cuntun impegn cjapât a bocje cence stâ tant a pensâ 8e il so om al ven a savêlu, se cuant che al ven a savêlu no i dîs nuie, i siei avôts a valin e a valin ancje ducj i impegns che si à cjapât. 9Se però l’om, a pene che al ven a savêlu, jal inibìs, al romp il so avôt e l’impegn che si à cjapât cence stâ a pensâ; il Signôr i perdonarà. 10Però l’avôt di une vedue o di une femine rimandade indaûr al valarà simpri, di cualunche impegn che si trati. 11Se une femine e fâs un avôt o si cjape un impegn in cjase dal so om 12e il so om al sa, se l’om nol dîs nuie e no jal inibìs, a valin ducj i avôts e a restin ducj i impegns che si à cjapât. 13Se invezit l’om, a pene che al ven a savêlu, lu romp, dut ce che al è jessût de sô bocje, avôts o impegns, no valin nuie, parcè che il so om ju à rots; e il Signôr i perdonarà. 14L’om al pò fâ bogns e l’om al pò rompi ogni sorte di avôt o di impegn che al oblee la femine a dizunâ. 15Se però l’om al tâs cun jê une dì daûr chê altre, al fâs bogns ducj i siei avôts e ducj i impegns che jê si à cjapât; ju fâs bogns parcè che nol à dite nuie in merit di ce che al jere vignût a savê. 16Se però ju à rots un pieç dopo che al è vignût a savê, al puartarà il pês dal pecjât de femine”.

17Chestis a son lis leçs che il Signôr i à ordenât a Mosè a rivuart dal om e de femine, dal pari e de fie, cuant che cheste e je ancjemò fantate, in cjase di so pari.