NUMARS (23)

Letôr: Silva Moretuzzo

231Balaam i disè a Balak: “Fasimi sù culì siet altârs e prontimi culì siet manzuts e siet rocs”. 2Balak al fasè daûr che i veve dit Balaam; Balak e Balaam a ufririn un manzut e un roc sun ogni altâr. 3Balaam i disè a Balak: “Fermiti dongje dal to olocaust e jo mi ’nt larai. Salacor il Signôr mi vignarà incuintri; ce che mi mostrarà, tal contarai”. E al lè suntun çuc desert.

4Diu i lè incuintri a Balaam e Balaam i disè: “O ài prontât siet altârs e o ài ufiert un manzut e un roc sun ogni altâr”. 5Alore il Signôr i metè lis peraulis in bocje a Balaam e i disè: “Torne di Balak e fevelii cussì”. 6Balaam al tornà di Balak, che al jere dongje dal so olocaust: lui e ducj i sorestants di Moab. 7Alore Balaam al disè il so poeme:

“Dal Aram mi à fat vignî Balak,

il re di Moab des monts de jevade:

Anìn, maludìs par me Jacop;

ven, sbrochiti cuintri Israel!

8Cemût bramaraio, se Diu nol brame?

Cemût mi sbrocaraio, se il Signôr no si sbroche?

9Che anzit jo lu cjali des spicis des cretis,

di adalt jo lu viôt:

ve un popul che al sta par cont so

e che nol à place fra i popui.

10Cui rivial a contâ il campament di Israel?

Che o puedi murî cu la muart dai juscj

e che la mê fin e sedi compagne de lôr”.

11Alore Balak i disè a Balaam: “Ce mi âstu cumbinât po? Jo ti ài fat vignî par maludî i miei nemîs e tu impen tu ju âs benedîts”. 12I rispuindè: “No àio forsit di cirî di dî dome ce che il Signôr al met te mê bocje?”.

13Balak i disè: “Anìn cun me tun altri puest, e di li tu podarâs viodilu miei. Di chi tu ’nt viodis dome l’ultin toc, no tu lu viodis dut; tu âs di maludîmal di li”. 14Lu menà tal campament di Zofim, su la spice dal Pisghe; al fasè sù siet altârs e al ufrì un manzut e un roc sun ogni altâr. 15Alore Balaam i disè a Balak: “Fermiti dongje dal to olocaust e jo i larai incuintri al Signôr”. 16Il Signôr i lè incuintri a Balaam, i metè lis peraulis te bocje e i disè: “Torne di Balak e fevelii cussì”. 17Balaam al tornà di Balak, che al jere dongje dal so olocaust insieme cui sorestants di Moab. Balak i disè: “Ce àial dit po il Signôr?”. 18Alore Balaam al disè il so poeme:

“Jeve sù, Balak, e scolte;

slungje l’orele, fi di Zipor!

19Diu nol è un om che si pò fâlu bausâr,

e nancje un fi dal om, che al puedi ricrodisi.

Esal lui un che al dîs e po nol fâs?

Imprometial une robe cence mantignîle?

20Ve, o ài vût ordin di benedî

e la benedizion no pues tirâle indaûr.

21No si viôt inicuitât in Jacop,

no si cjate tristerie in Israel.

Il Signôr, il so Diu, al è de sô bande

e il berli di vuere dal re al è cun lui.

22Diu, che lu à fat saltâ fûr dal Egjit,

al è par lui tant che cuars di bufal.

23Parcè che no ’nd è striament cuintri di Jacop

e no ’nd è strolegaç cuintri di Israel:

a so timp i disaran a Jacop

e a Israel ce che al fâs par lui Diu.

24Ve un popul che al jeve sù tant che une leonesse,

che si drece sù tant che un leon;

no si scrufuie fin che nol à diluviade la prede

e scolât il sanc di chei che al à copât”.

25Alore Balak i disè a Balaam: “Se propit no tu lu maludissis, almancul no sta benedîlu!”. 26Balaam i rispuindè a Balak e i disè: “No ti àio za dit che o scuen fâ ce che mi dîs il Signôr?”.

27Balak i disè a Balaam: “Anìn, ti menarai tun altri puest: salacor Diu al distinarà che di li tu mai maludissis”. 28E cussì Balak al menà Balaam su la spice dal Peor, che al è in face dal desert. 29Balaam i disè a Balak: “Fasimi sù culì siet altârs e prontimi siet manzuts e siet rocs”. 30Balak al fasè daûr che i veve dit Balaam e al ufrì un manzut e un roc sun ogni altâr.