NUMARS (22)

Letôr: Mario Gasparini

Tes pustotis di moab

221Podopo i fîs di Israel a partirin e si camparin tes pustotis di Moab, di là dal Gjordan de bande di Gjeric.

Il re Balak e Balaam, l’induvinin

2Balak, fi di Zipor, al viodè ce che Israel ur veve fat ai amoreus 3e a Moab i vignì une pôre tremende di chest popul, che a jerin in tancj; Moab si spirtà denant dai fîs di Israel. 4Alore Moab ur disè ai anzians di Madian: “Cumò dut chest disordin di int al glotarà dut ce che o vin chi ator, usance il bo che al diluvie la jerbe dai cjamps”.

Balak, fi di Zipor, al jere in chê volte re di Moab. 5Al mandà mes a Balaam, fi di Beor, a Petor, ch’e je ad ôr dal flum, te tiere dai fîs di Amau, par clamâlu e dîi: “Ve, un popul al è saltât fûr dal Egjit; al à jemplade dute la tiere e si è sistemât di front di me. 6Dai, moviti: maludìs chest popul parcè che al è masse fuart par me. Salacor dome cussì o rivarìn a batilu e o podarai parâlu fûr de tiere; o sai benon che chel che tu benedissis tu al è benedît e chel che tu maludissis tu al è maludît”.

7I anzians di Moab e i anzians di Madian a partirin puartant in man il salari pal induvinin. Rivâts di Balaam, i contarin lis peraulis di Balak. 8Balaam ur disè: “Lozait culì par usgnot e us darai une rispueste daûr di ce che mi disarà il Signôr”. I sorestants di Moab si fermarin li di Balaam.

9Alore Diu al vignì di Balaam e i disè: “Cui sono chescj oms lozâts chi di te?”. 10Balaam i rispuindè a Diu: “Balak, fi di Zipor, re di Moab, mi à mandât a dî: 11Ve, il popul che al è saltât fûr dal Egjit al à jemplade la tiere; anìn tu cumò a maludîmal. Salacor dome cussì o rivarai a batilu e a fâlu cori”. 12Diu i disè a Balaam: “Tu no tu larâs gran cun lôr e nancje no tu maludissarâs chest popul, parcè che al è benedît”.

13Balaam al jevà a buinore e ur disè ai sorestants di Balak: “Laitsint te vuestre tiere, parcè che il Signôr si è rifudât di lassâmi vignî cun vualtris”. 14I sorestants di Moab si cjaparin sù, a tornarin di Balak e i diserin: “Balaam al à rifudât di vignî cun nô”.

15Alore Balak al tornà a mandâ plui sorestants e plui impuartants di chei di prin. 16A vignirin di Balaam e i diserin: “Balak, fi di Zipor, al dîs cussì: Che nissun rimpin no ti impedissi di vignî di me, 17parcè che jo ti colmarai di onôrs e o fasarai dut ce che tu mi disarâs. Dai, anìn e maludissimi chest popul”. 18Ma Balaam ur rispuindè e ur disè ai fameis di Balak: “Se ancje Balak mi des dute la sô cjase incolme di aur e di arint, no podarès disubidî ai ordins dal Signôr, gno Diu, par fâ une robe piçule o grande. 19Par altri, fermaitsi culì ancjemò usgnot, che o sepi ce che il Signôr al tornarà a dîmi”.

20Vie pe gnot Diu al vignì di Balaam e i disè: “Se chei oms a son vignûts a clamâti, va cun lôr, ma viôt di fâ ce che ti dîs jo”. 21Alore Balaam al jevà denant dì, al sielà la musse e si ’nt lè cui sorestants di Moab. 22Ma la rabie dal Signôr si infogà parcè che al jere partît; l’agnul dal Signôr si metè su la sô strade par metii stralencs. Lui al leve indenant su la sô musse e al veve daûrsi doi servidôrs. 23La musse, viodint l’agnul dal Signôr che al jere su la strade cun tant di spade za prontade te man, e bandonà la strade e si metè a lâ ator pai cjamps. Balaam al batè la musse par tornâle a meti in strade. 24Alore l’agnul dal Signôr si fermà tun troi ingjavât jenfri dai vignâi, che al veve un mûr di une bande e un mûr di chê altre. 25La musse e viodè l’agnul dal Signôr, si sierà cuintri dal mûr e e sfrengè il pît di Balaam cuintri dal mûr. E Balaam al tornà a petâi. 26L’agnul dal Signôr al tornà a passâi denant e si fermà tun puest stret, ma tant stret che no ’nd jere mieç di tirâsi in bande ni a drete ni a çampe. 27La musse e viodè l’agnul dal Signôr e si scrufuià sot di Balaam; la fote di Balaam si infogà e i petà a la musse cul baston. 28Alore il Signôr i viergè la bocje a la musse, che i disè a Balaam: “Po ce ti àio fat, ch’e je la tierce volte che tu mi pachis?”. 29Balaam i rispuindè a la musse: “Parcè mi âstu cjolt vie? Se o ves in man une spade, ti coparès dal moment”. 30La musse i disè a Balaam: “No soio jo la musse che tu âs simpri cjavalgjât fin vuê? Soio forsit usade a fâ cussì?”. E lui i rispuindè: “Po no lafè!”. 31Alore il Signôr i daviergè i vôi a Balaam e al viodè l’agnul dal Signôr, che al jere su la strade cu la spade prontade. Balaam si ingenoglà e si butà cu la muse par tiere. 32L’agnul dal Signôr i disè: “Parcè po i âstu petât za trê voltis a la tô musse? Ve, o soi vignût a metiti stralencs tal to viaç parcè che il viaç che tu âs denant di te al va a finîle tun precipizi. 33Trê voltis la musse mi à viodût e e je jessude di strade denant di me; se no fos jessude di strade denant di me, sigûr che te ti varès copât e jê le varès lassade in vite”. 34Alore Balaam i disè al agnul dal Signôr: “O ài pecjât, parcè che no savevi che tu ti jeris metût cuintri di me su la strade; cumò, se chest ti displâs, o tornarai indaûr”. 35L’agnul dal Signôr i disè a Balaam: “Va indenant cun chei oms li; ma viôt di dî dome ce che ti disarai jo”. Balaam al lè cui sorestants di Balak.

36Cuant che Balak al sintì che Balaam al stave rivant, i lè incuintri a Ir-Moab, che al è sul confin dal Arnon, là che al finìs il confin. 37Balak i disè a Balaam: “No ti vevio mandât a clamâ? Parcè no sêstu vignût di me? No soio in stât di fâti onôr?”. 38Balaam i rispuindè a Balak: “Ve, o soi vignût di te; ma cumò puedio dîti cualchi robe? La peraule che Diu mi metarà te bocje, chê te disarai”. 39Balaam al lè cun Balak e a rivarin a Kiriat-Cusot. 40Balak al sacrificà besteam grant e minût e al mandà une part des cjars a Balaam e ai sorestants che a jerin cun lui.

41Tal indoman Balak al cjapà Balaam e lu fasè lâ sù a Bamot-Baal, e di lassù i mostrà l’ultin toc dal campament dal popul.