NUMARS (20)

Letôr: Rosalba di Brazzà

DI KADES A MOAB

L’aghe di Meribe

201La comunitât dai fîs di Israel e rivà tal desert di Sin il prin mês e il popul si fermà a Kades. Li e murì e e fo soterade Marie. 2Pe comunitât no ’nd jere aghe. Alore si derin dongje ducj cuintri di Mosè e di Aron. 3Il popul al cavilà cun Mosè disint: “Magari che o fossin muarts cuant che a son muarts i nestris fradis denant dal Signôr! 4Parcè vêso menade la comunitât dal Signôr in chest desert par fânus murî nô e i nestris nemâi? 5E parcè nus vêso fats saltâ fûr dal Egjit par menânus ta chest puest che no si pò vivi? Nol è un lûc che si puedi semenâ, no ’nd è fîcs, no ’nd è vignâi ni miluçs ingranâts e no ’nd è aghe di bevi”.

6Alore Mosè e Aron si slontanarin de comunitât par lâ te jentrade de tende de cunvigne; si butarin cu la muse par tiere e la glorie dal Signôr ur comparì. 7Il Signôr i disè a Mosè: 8“Cjol il baston tu e to fradi; clamait a semblee la comunitât e presince di lôr fevelait a di chê crete e jê e fasarà spissulâ l’aghe; tu fasarâs spissulâ par lôr l’aghe de crete e tu ur e darâs di bevi a la comunitât e ai lôr nemâi”.

9Alore Mosè al cjolè il baston che al jere denant dal Signôr, come che i veve ordenât il Signôr. 10Mosè e Aron a clamarin a semblee la comunitât denant de crete e Mosè ur disè: “Scoltait, cjaviestris: si puedial fâ spissulâ par vualtris aghe di cheste crete?”. 11Mosè al alçà la man, al batè la crete cul baston dôs voltis e a spissulà fûr une vore di aghe; int beverin la comunitât e ducj i nemâi.

12Ma il Signôr i disè a Mosè e a Aron: “Za che no vês vude fede in me par dâi glorie al gno non sant denant dai fîs di Israel, vualtris no menarês cheste comunitât te tiere che jo i doi”. 13Chestis a son lis aghis di Meribe, là che i fîs di Israel a barufarin cul Signôr e là che lui al palesà la sô santitât framieç di lôr.

Edom no ur dà il passaç

14Mosè di Kades al mandà mes al re di Edom par dîi: “To fradi Israel al dîs cussì: Tu sâs dutis lis conseguencis che o vin vudis. 15I nestris vons a son lâts jù in Egjit e nô o vin stât in Egjit par tant timp e i egjizians nus àn fatis malegraciis a nô e ai nestris vons. 16O vin berlât viers dal Signôr e lui al à scoltade la nestre vôs e al à mandât un agnul e nus à fats saltâ fûr dal Egjit. Cumò o sin a Kades, citât propit confinant cun te. 17Lassinus passâ pe tô tiere; no passarìn ni pai cjamps ni pai vignâi e no bevarìn l’aghe dai tiei poçs; o larìn pe strade dal re, cence sgarâ ni a drete ni a çampe, fin che no varìn scjavaçâts i tiei confins”. 18Ma Edom i rispuindè: “Tu no tu passarâs gran pal gno teritori, se no tu vuelis che o jessi cuintri di te cun tant di spade”. 19I fîs di Israel i diserin: “O passarìn pe strade grande; se nô e i nestris nemâi o bevarìn la tô aghe, te paiarìn. Lassinus dome passâ a pît!”. 20Ma lui ur rispuindè: “No tu passarâs gran!”. Edom al marçà cuintri di Israel cuntun stragjo di int e cun man fuarte. 21Cussì Edom i rifudà a Israel il passaç pe sô tiere e Israel si slontanà di lui.

Muart di Aron

22Dute la comunitât dai fîs di Israel e gjavà il campament di Kades e e rivà su la mont di Cor. 23Il Signôr i disè a Mosè e a Aron su la mont di Cor, a confin cu la tiere di Edom: 24“Aron al sta par dâsi dongje cui siei vons e nol jentrarà te tiere che jo ur ài dade ai fîs di Israel, par vie che si sês ribelâts ai miei ordins tes aghis di Meribe. 25Cjol Aron e so fi Eleazar e fâsiju lâ su la mont di Cor. 26Gjavii a Aron i siei vistîts e metijai intor a so fi Eleazar; in chel lûc Aron si darà dongje cui siei vons e al murarà”: 27Mosè al fasè come che il Signôr i veve ordenât e lôr a lerin su la mont di Cor, sot i vôi di dute la comunitât. 28Mosè i gjavà a Aron i siei vistîts e jai metè intor a so fi Eleazar; Aron al murì in chel lûc li, su la spice de mont. 29Cuant che dute la comunitât e viodè che Aron al jere muart, dute la cjase di Israel lu vaì par trente dîs.