NUMARS (16)

Letôr: Paola Carpin

Rivolte di Core, Datan e Abiram

161Core fi di Izear, fi di Keat, fi di Levi, Datan e Abiran, fîs di Eliab, fi di Palu, fi di Ruben, 2a tirarin dongje altre int e si rivoltarin cuintri di Mosè, insieme cun dusinte e cincuante oms framieç dai fîs di Israel, sorestants de comunitât, che a fasevin part dal consei, dute int innomenade. 3Dâts dongje cuintri di Mosè e cuintri di Aron, ur diserin: “Vonde! Dute la comunitât, ducj a son sants e il Signôr al è framieç di lôr; parcè alore si metêso parsore de semblee dal Signôr?”.

4Cuant che Mosè al sintì chestis robis, si butà cu la muse par tiere; 5po i disè a Core e a dute la int ch’e jere cun lui: “Doman a buinore il Signôr al fasarà savê cui che al è so e cui che al è sant e lu clamarà dongje di sè: al fasarà lâ dongje di sè chel che al varà sielzût. 6Fasêt cussì: cjolêt i turibui, tu e dute la int che tu âs daûrti; 7doman o metarês il fûc e o metarês l’incens denant dal Signôr. Chel che il Signôr al sielzarà, al sarà sant. Vonde, fîs di Levi!”. 8Po Mosè i disè a Core: “E cumò scoltait, fîs di Levi! 9Us semeial pôc che il Diu di Israel us vedi metûts a part de comunitât di Israel e che us vedi fats lâ dongje di lui par funzionâ tal santuari dal Signôr e par stâ denant di dute la comunitât, fasint par jê lis vuestris funzions? 10Lui us à fats lâ dongje di lui, te e ducj i tiei fradis fîs di Levi cun te, e cumò o pratindês ancje il sacerdozi? 11Par chel tu e dute la int ch’e je cun te o sês vignûts chi cuintri dal Signôr! E cui esal Aron che si metês a bruntulâ cuintri di lui?”.

12Alore Mosè al mandà a clamâ Datan e Abiram, fîs di Eliab; ma lôr i diserin: “Nô no vignìn. 13Ti semeial pôc vênus fats partî di une tiere là che al scor lat e mîl par fânus murî tal desert, che cumò tu vuelis jessi ancje il nestri sorestant e fânus di paron? 14No tu nus âs menâts gran tune tiere là che al scor lat e mîl e nancje no tu nus âs dade la paronance di cjamps e di vignâi! Crodistu di podê svuarbâ dute cheste int? Nô no vignìn”. 15Alore Mosè si inrabià al ultin fin e i disè al Signôr: “No sta cjalâ la lôr oblazion; jo no ài cjolt di lôr nancje un mus e no ur ài fat nissun dituart, a nissun di lôr”.

16Mosè i disè a Core: “Tu e dute la tô int cjataitsi doman denant dal Signôr: tu e lôr insieme cun Aron; 17ognidun di vualtris che al puarti il so turibul, che al meti dentri l’incens e ognidun che al puarti il turibul denant dal Signôr: dusinte e cincuante turibui. Ancje tu e Aron; ognidun che al puarti il so turibul”. 18Sicheduncje a cjolerin ognidun il so turibul, a meterin il fûc, a meterin l’incens e si fermarin te jentrade de tende de cunvigne; compagn a faserin Mosè e Aron.

19Core al clamà dute la comunitât dongje di Mosè e di Aron te jentrade de tende de cunvigne; la glorie dal Signôr i comparì a dute la comunitât. 20Il Signôr i disè a Mosè e a Aron: 21“Slontanaitsi di cheste comunitât e jo ju consumarai tun marilamp”. 22Ma lôr si butarin cu la muse par tiere e a diserin: “Diu, Diu dai spirts che a son in ducj chei che a vivin! Un om sôl al à pecjât e tu tu te cjaparessis cun dute la comunitât?”. 23Il Signôr i disè a Mosè: 24“Fevelii a la int e dîsii: Slontanaitsi di là che a son a stâ Core, Datan e Abiram”.

25Mosè si cjapà sù e al lè di Datan e di Abiram; i anzians di Israel i lerin daûrji. 26I disè a la comunitât: “Slontanaitsi des tendis di chescj oms cence religjon e no stait a tocjâ nuie di ce che al è lôr, se no volês murî par colpe di ducj i lôr pecjâts”. 27E cussì chei si slontanarin di dulà che a stavin Core, Datan e Abiram. Datan e Abiram a jessirin e si fermarin denant des lôr tendis insieme cu lis feminis, cui fîs e cui fruts.

28Dissal Mosè: “Di chest o savarês che il Signôr mi à mandât par fâus dutis chestis voris e che jo no ài fat nuie di cjâf gno. 29Se dute cheste int e mûr come che a muerin ducj i oms, se il lôr distin al è il distin che ur tocje a ducj i oms, il Signôr no mi à mandât; 30se invezit il Signôr al fâs un spieli, se la tiere e spalanche la sô bocje e ju glot cun dut ce che al è lôr e se lôr a van biel vîfs in chel altri mont, alore o savarês che chescj oms a àn spreseât il Signôr”. 31Nancje finît di dî dutis chestis robis, il teren al sprofondà sot i lôr pîts, 32la tiere e spalancà la sô bocje e ju glotè: lôr e lis lôr fameis, cun dute la int di Core e cun dute la sô robe. 33A lerin in chel altri mont biel vîfs, lôr e dut ce che al jere lôr; la tiere ju taponà e lôr a scomparirin de semblee. 34Dut Israel, che al jere ator di lôr, al scjampà sintint i lôr berlis; parcè che a disevin: “Che la tiere no nus gloti ancje nô!”.

35Un fûc al jessì dal Signôr e al divorà i dusinte e cincuante oms che a stavin ufrint l’incens.