NUMARS (15)

Letôr: Valentina Meret

REGULIS PAI SACRIFICIS

PODÊS DAI PREDIS E DAI LEVITS

Ufiertis, libagjons e sacrificis

151Il Signôr i fevelà a Mosè e i disè: 2“Feveliur ai fîs di Israel e dîsiur: Cuant che o sarês jentrâts te tiere che o vês di lâ a stâ e che jo us doi 3e i ufrissarês al Signôr un sacrifici consumât dal fûc, olocaust o sacrifici di avôt o une ufierte libare o tes vuestris fiestis, par fâi un bonodôr cul besteam minût e grant che il Signôr lu vedi a grât, 4chel che i puartarà l’ufierte al Signôr al ufrissarà in oblazion un decim di efa di farine di flôr tocjade tun cuart di hin di vueli. 5Tu fasarâs une libagjon di un cuart di hin di vin in soreplui dal olocaust o sacrifici par ogni agnel. 6Se al è un roc, tu i ufrissarâs in oblazion doi decims di efa di farine di flôr tocjade tun tierç di hin di vueli 7e tu fasarâs une libagjon di un tierç di hin di vin come ufierte di bonodôr in onôr dal Signôr. 8Se tu i ufrissarâs al Signôr in olocaust o in sacrifici di avôt o in sacrifici di comunion un manzut, 9tu ufrissarâs come oblazion, in soreplui dal manzut, trê decims di efa di farine di flôr tocjade in mieç hin di vueli 10e tu fasarâs une libagjon di mieç hin di vin; al è un sacrifici consumât dal fûc, bonodôr che i plâs al Signôr. 11Tu fasarâs compagn par ogni bo, par ogni roc, par ogni agnel o zocul. 12Daûr dal numar dai nemâi che o sacrificarês, o fasarês cussì par ogni vitime. 13Chei che a son nassûts te tiere a fasaran cussì cuant che a ufrissaran un sacrifici consumât dal fûc, bonodôr che i plâs al Signôr. 14Se un forest che al è a stâ framieç di vualtris o un cualunche che si sistemerà framieç di vualtris in avignî, al ufrissarà un sacrifici cul fûc, bonodôr che i plâs al Signôr, al fasarà compagn di vualtris. 15O varês une leç sole par dute la comunitât, par vualtris e pal forest che al è a stâ framieç di vualtris; e sarà une leç eterne, di gjenerazion in gjenerazion; come che o sês vualtris, cussì denant dal Signôr al sarà ancje il forest. 16O varês la stesse leç e la stesse funzion par vualtris e pal vignadiç che al è a stâ framieç di vualtris”.

17Il Signôr i fevelà a Mosè e i disè: 18“Feveliur ai fîs di Israel e dîsiur: Cuant che o sarês rivâts te tiere che jo us meni 19e o mangjarês il pan di chê tiere, o metarês di bande une ufierte di presentâje al Signôr. 20Des primiziis de vuestre panarie o metarês di bande une fuiace come ufierte di alçâle seont l’usance; le metarês di bande come che si met di bande ta l’arie l’ufierte che si fâs cu la funzion che si alce. 21Des primiziis de vuestre panarie i darês al Signôr une part a mût di ufierte che si alce, di gjenerazion in gjenerazion.

22Se o varês sbalgjât cence volê e no varês metût in vore ducj i ordins che il Signôr i à dât a Mosè, 23ce che il Signôr us à ordenât a mieç di Mosè, de dì che il Signôr us à dât chescj ordins in ca, tes gjenerazions di dopo, 24se il pecjât al è stât fat de comunitât cence volê, cence che la comunitât si sedi inacuarzude, dute la comunitât e ufrissarà un manzut a mût di olocaust di bonodôr pal Signôr, cu la sô oblazion e cu la sô libagjon seont l’usance, e un bec a mût di sacrifici di espiazion. 25Il predi al fasarà la funzion di espiazion par dute la comunitât dai fîs di Israel e a varan il perdon; di fat si trate di un pecjât fat cence volê e lôr a àn puartade l’ufierte, sacrifici fat in onôr dal Signôr midiant dal fûc e il lôr sacrifici di espiazion denant dal Signôr, par vie che dut il popul al veve pecjât cence volê. 26Dute la comunitât dai fîs di Israel e ancje il forest che al è a stâ framieç di lôr a varan il perdon, parcè che dut il popul al à pecjât cence volê. 27Se si trate di une persone sole ch’e à pecjât cence volê, ch’e ufrissi une cjavre di un an a mût di sacrifici di espiazion. 28Il predi al fasarà la funzion di espiazion denant dal Signôr pe persone ch’e à sbalgjât fasint un pecjât cence volê; cuant che al varà fat par jê l’espiazion, e varà il perdon. 29Se si trate di un che al è nassût li, framieç di vualtris, o varês une sole leç par chel che al pecje cence volê.

30Ma però chel che al pecje savint ce che al fâs, che al sedi paisan o forest, al ofint il Signôr e al sarà cjonçât vie dal so popul. 31Stant che al à spreseade la peraule dal Signôr e al è lât cuintri dal so comandament, chê persone e varà di jessi cjonçade vie; e varà di puartâ il cjastic dal so pecjât”.

32Intant che i fîs di Israel a jerin tal desert, si intivarin intun om che al cjapave sù lens in dì di sabide. 33Chei che lu vevin intivât a cjapâ sù lens, lu menarin di Mosè, di Aron e di dute la comunitât. 34Lu meterin sot vuaite par vie che nol jere ancjemò stât stabilît ce che si veve di fâi. 35Il Signôr i fevelà a Mosè e i disè: “Chel om al à di jessi copât; dute la comunitât lu sclaponarà fûr dal campament”. 36Dute la comunitât lu menà fûr dal campament e lu clapadà e chel al murì seont il comant che il Signôr i veve dât a Mosè.

37Il Signôr i fevelà a Mosè e i disè: 38“Feveliur ai fîs di Israel e dîsiur che si fasin, di gjenerazion in gjenerazion, flocs tai ôrs dai lôr vistîts e che i metin al floc di ogni pic un curdon di purpure viole. 39O larês ator cun chescj flocs e, cuant che ju cjalarês, si visarês di ducj i ordins dal Signôr par metiju in vore, cence lâ singarant daûr dai vuestris cûrs e daûr dai vuestris vôi, par dopo dâsi vie. 40Cussì si visarês di ducj i miei ordins, ju metarês in vore e o sarês sants pal vuestri Diu. 41Jo o soi il Signôr, il vuestri Diu, che us à fats saltâ fûr de tiere dal Egjit par jessi il vuestri Diu. Jo o soi il Signôr, il vuestri Diu”.