NUMARS (14:20-45)

Letôr: Barbara Meret

20Dissal il Signôr: “Jo ur perdoni come che tu mi âs domandât; 21ma come che jo o vîf e che la glorie dal Signôr e jemple dute la tiere, 22ducj i oms che a àn viodude la mê glorie e i spiei che o ài fat in Egjit e tal desert e instès mi àn tirât a ciment za dîs voltis e no àn volût scoltâ la mê vôs, 23no viodaran gran la tiere che o ài zurât di dâur ai lôr vons. Nissun di chei che mi àn butât di bande no le viodarà. 24Il gno famei Caleb, za che al à vût un altri spirt e che mi è stât fedêl in dut e dapardut, lu fasarai jentrâ te tiere che al è stât e la sô dissendence le paronarà. 25I amalecits e i cananeus a son a stâ te valade. Doman tornait indaûr, inviaitsi de bande dal desert, pal viaç dal mâr Ros”.

26Il Signôr i fevelà a Mosè e a Aron e ur disè: 27“Fint cuant mo àio di sopuartâ cheste intate triste ch’e bruntule cuintri di me? O ài sintudis lis lagnancis dai fîs di Israel cuintri di me. 28Dîsiur: Su la mê vite, peraule dal Signôr, us fasarai ce che us ài sintûts a dî. 29I vuestris cadavars a colaran in chest desert. Nissun di vualtris, di ducj chei segnâts dai vincj agns in sù e che o vês bruntulât cuintri di me, 30nol podarà meti pît te tiere che o ài zurât di sistemâus, fale Caleb, fi di Jefune, e Gjosuè, fi di Nun. 31I vuestris fruts, che o vês dit che a saressin deventâts rafât di vuere, chei ju fasarai jentrâ; lôr a cognossaran chê tiere che vualtris le vês sbeleade. 32Ma i vuestris cadavars a colaran in chest desert. 33I vuestris fîs a saran torseons tal desert par corant’agns e a puartaran la cjame des vuestris infedeltâts, fintremai che i cadavars no saran ducj tal desert. 34Daûr dal numar dai dîs che us àn coventât par splorâ la tiere, corante dîs, o paidissarês lis vuestris tristeriis par corant’agns, un par ogni dì e o provarês ce che al vûl dî vêmi cuintri. 35Jo, il Signôr, o ài fevelât. Cussì o fasarai cun cheste intate triste che si è dade dongje cuintri di me: in chest desert a saran fiscâts e chi a muraran.”.

36I oms che Mosè ju veve mandâts a splorâ la tiere e che, dopo tornâts, a vevin fate bruntulâ dute la comunitât cuintri di lui disnigrant la tiere, 37chei oms che a vevin butade fûr une brute innomine sun chê tiere, a muririn ducj denant dal Signôr, par colpe di un flagjel. 38Ma, di chei che a jerin lâts a splorâ la tiere, a restarin in vite Gjosuè, fi di Nun, e Caleb, fi di Jefune.

39Mosè ur contà chestis robis a ducj i fîs di Israel; la int e restà un grum impressionade. 40Tal indoman a jevarin denant dì, par lâ su la spice de mont e a diserin: “Ve chi che o sin: o larìn sù tal lûc che il Signôr al à dit che o vin pecjât”. 41Mosè ur disè: “Parcè po laiso cuintri dal ordin dal Signôr? La robe no larà in puart. 42Stant che il Signôr nol è framieç di vualtris, no stait a lâ sù, che no us capiti di jessi fruçâts dai vuestri nemîs! 43Parcè che di front di vualtris a son i amalecits e i cananeus e vualtris o colarês sot de spade; za che o vês butât di bande il Signôr, il Signôr nol sarà gran cun vualtris”. 44Lôr si ustinarin a lâ sù viers la spice de mont, ma l’arcje dal pat dal Signôr e Mosè no si çugnarin dal campament. 45Alore i amalecits e i cananeus, che a jerin a stâ sun chê mont, ju baterin e ju fruçarin fint a Corme.