GJENESI (17)

Letôr: Elio De Anna

La cjase di Abram

171Cuant che Abram al veve novantenûf agns, i comparì il Signôr e i disè:

“Jo o soi El-Shadai,

cjamine sot dai miei vôi

e viôt di jessi just.

2O fasarai un pat

fra me e te

e ti fasarai deventâ grant,

ma une vore grant”.

3E Abram si butà cul cjâf par tiere e Diu al fevelà cun lui cussì:

4“Ve il pat che o fâs cun te:

tu deventarâs pari

di un grumon di popui.

5E no ti clamaran plui Abram,

ma il to non al sarà Abraham,

parcè che jo ti fâs pari di un grumon di popui.

6Ti fasarai cressi no tu sâs nancje tu trop; o fasarai di te popui e dal to çoc a saltaran fûr rês. 7O fasarai un pat fra me e te e la tô gjernazie dopo di te, di gjenerazion in gjenerazion, un pat par in eterno, in mût che jo o sarai il to Diu e chel de gjernazie ch’e vignarà dopo di te. 8A ti e a la tô gjernazie dopo di te us darai la tiere che tu sês cumò, come forest, dute la tiere di Canaan, che e sarà vuestre par simpri, e jo o sarai il vuestri Diu”.

9Diu i disè a Abram: “E tu tu varâs di rispietâ il gno pat, tu e la tô gjernazie dopo di te, di gjenerazion in gjenerazion. 10Ve cuâl che al è il gno pat che o vês di rispietâ, pat fra me e vualtris, vadì la tô gjernazie daûr di te: ducj i mascjos a varan di jessi circuncidûts. 11Si fasarês taiâ l’ultime piel de nature e chel al sarà il segnâl dal pat fra me e vualtris. 12Sui vot dîs, ducj i mascjos a saran circuncidûts, di gjenerazion in gjenerazion, tant che al sedi nassût in cjase o ben comprât cui bêçs di cualchi forest che nol è de tô raze. 13Si à di circuncidi tant chel nassût in cjase che chel comprât cui bêçs. Il gno pat al sarà segnât te vuestre cjar come un pat par in secula. 14Chel che nol sarà circuncidût, ven a stâi il mascjo che no i varan taiade l’ultime piel de nature, chel al sarà taiât fûr de sô gjernazie: nol à rispietât il gno pat”. 15Dissal Diu a Abram: “Sarai, la tô femine, no tu le clamarâs plui Sarai, ma il so non al sarà Sare. 16Jo le benedissarai, ti darai ancje un frut midiant di jê; jo le benedissarai e e deventarà popui, e rês di popui a saltaran fûr di jê”.

17Abram si butà par tiere e al tacà a ridi, parcè che al diseve dentri di sè: “Tu puedis dome crodi se un om di cent agns al fâs fruts e se Sare, ch’e cjamine par novante, e rive a parturî!”. 18Dissal Abram a Diu: “Che almancul Ismael al puedi vivi midiant di te!”. 19Ma Diu i disè: “Pononò! Sare, la tô femine, ti parturissarà un frut e tu i metarâs non Isac e o fasarai un pat cun lui, un pat par simpri, in mût che jo o sarai il so Diu e chel de sô gjernazie daûr di lui. 20Ancje par Ismael ti ai scoltât: jo lu benedìs, i darai dissendence, lu fasarai cressi di numar cetant cetant; al varà dodis princips e o fasarai di lui un grant popul. 21Ma il gno pat jo lu fasarai cun Isac, chel che ti parturissarà Sare, di chi a un an e in cheste stagjon”. 22Finît di fevelâ, Diu si slontanà di Abram.

23Alore Abram al cjapà so fi Ismael, ducj chei che a jerin nassûts te sô cjase, ducj chei che al veve comprât cui bêçs, vadì ducj i mascjos che a jerin a stâ cun Abram e ur taià la ultime piel de nature ta chê stesse dì, come che Diu i veve ordenât. 24Abram al veve novantenûf agns cuant che si fasè taiâ l’ultime piel de nature 25e Ismael, so fi, al veve tredis agns cuant che i taiarin l’ultime piel de nature. 26Ta chê stesse dì a forin circuncidûts Abram e so fi Ismael, 27e ducj i mascjos de famee, nassûts in cjase o comprâts dal forest cui bêçs, a forin circuncidûts cun lui.