NUMARS (11)

Letôr: Giulia Tracogna

TAPIS E FATS TAL DESERT

Tabere

111Sicheduncje il popul al tacà a bruntulâi malamentri a lis orelis dal Signôr. Il Signôr ju sintì e la sô rabie si infogà e il fûc dal Signôr si invià framieç di lôr e al glotè l’ultime part dal campament. 2Il popul al berlà viers di Mosè; Mosè al preà e il fûc si distudà. 3Chel lûc lu clamarin Tabere, parcè che il fûc dal Signôr si jere inviât framieç di lôr.

4A la int vignadice ch’e jere framieç dal popul i capità une grande fan; ancje i fîs di Israel a scomençarin a lamentâsi e a dî: “Cui podaraial dânus cjar di mangjâ? 5Nus vegnintal cjâf i pes che o mangjavin par dibant ventijù pal Egjit, lis anguriis, i melons, il puâr, lis civolis e l’ai. 6Cumò la nestre vite e va denant-daûr; no vin plui nuie e i nestris vôi a viodin dome cheste mane”. 7La mane e jere sul stamp de semence dal curiandul e e semeave une pês profumade. 8Il popul al leve ator a cjapâle sù; po le masanave cu la muele o le pestave tal mortâr, le faseve cuei tes citis o al faseve a uso fuiacis; e veve dut il savôr de paste cul vueli. 9Cuant che vie pe gnot e colave la rosade sul campament, e vignive jù ancje la mane.

10Mosè al sintì il popul che al rugnave in dutis lis fameis, ognidun denant de sô tende. La rabie dal Signôr si infogà e la robe i lè al cûr ancje a Mosè. 11Mosè i disè al Signôr: “Parcè mo i âstu fate cheste malegracie al to famei? Parcè mo no mi âstu a grât, che tu mi âs metude sù pe schene la cjame di dute cheste int? 12Lu àio cjapât sù jo chest popul? Lu àio fat jo, par che tu mi disis: Puartital tal grim, come che la braçule e puarte chel che al tete, fintremai te tiere che tu ur e âs imprometude ai lôr vons cun tant di zurament? 13Dulà varessio di lâ a cjoli la cjar di dâje a dute cheste int? Parcè che a rugnin daûr di me e a disin: Danus di mangjâ cjar! 14Jo no rivi a puartâ dibessôl la cjame di dut chest popul; e je une cjame masse grivie par me. 15Se tu âs di tratâmi cussì, pluitost fasimi murî; se tu mi âs a grât, fasimi murî, che no viodi plui la mê disgracie!”.

16Il Signôr i disè a Mosè: “Clame dongje setante oms fra i anzians di Israel, chei che tu ju cognossis par anzians dal popul e par siei mestris; meniju te tende de cunvigne; che si presentin li insieme cun te. 17Jo o vignarai jù e o fevelarai li cun te; o cjolarai dal spirt che tu âs intorti par metilu parsore di lôr, par che a puartin cun te la cjame de int, che no tu vedis di puartâle plui dibessôl.

18Tu i disarâs al popul: Fasêtsi sants par doman e o mangjarês cjar, parcè che o vês vaît a lis orelis dal Signôr disint: Cui nus daraial di mangjâ cjar? Ce ben che o stavin ventijù pal Egjit! 19Poben il Signôr us darà la cjar e vualtris le magjarês no par une dì, no par doi dîs, no par cinc dîs, no par dîs dîs, no par vincj dîs 20ma par un mês di file, fin che no us saltarà fûr des narilis e no us ingomearà, parcè che o vês butât di bande il Signôr che al è framieç di vualtris e o vês vaît denant di lui disint: Parcè mo sino scjampâts dal Egjit?”. 21Dissal Mosè: “Chest popul, che jo o soi framieç, al à siscent mil grancj e tu tu disis: Jo ur darai la cjar e int mangjaran par un mês di file! 22Si puedial copâ par lôr besteam minût e grant di mût che int vedin avonde? O si varaial di dâ dongje par lôr dut il pes dal mâr, di mût che a vedin dut chel che al covente?”. 23Il Signôr i rispuindè a Mosè: “Il braç dal Signôr esal par câs scurtât? Cumò tu viodarâs se ce che o ài dit al sucedarà o no”.

24Alore Mosè al jessì e i contà al popul lis peraulis dal Signôr; al clamà dongje setante oms jenfri i anzians dal popul e ju metè torator de tende de cunvigne. 25In chel il Signôr al dismontà tal nûl e i fevelà: al cjolè il spirt che al jere parsore di lui e lu sborfà sui setante anzians. Cuant che il spirt si poià parsore di lôr, chei a tacarin a profetâ cence podêsi fermâ. 26Però doi oms, un di non Eldad e chel altri Medad, a jerin restâts tal campament e il spirt si poià parsore di lôr; a jerin di chei notâts ma no jerin saltâts fûr par lâ te tende; si meterin a profetâ tal campament. 27Un fantaçut al lè a contâi il fat a Mosè e i disè: “Eldad e Medad a son che a profetin tal campament”. 28Alore Gjosuè, fi di Nun, che di frut in sù i veve fat di famei a Mosè, i disè: “Mosè, paron, improibissiural!”. 29Ma Mosè i rispuindè: “Sêstu gjelôs par me? Fossino ducj profetis tal popul dal Signôr e magari che il Signôr ur des a ducj il so spirt!”. 30Mosè si ritirà tal campament, insieme cui anzians di Israel.

Lis cuais

31Intant si jere alçât, par ordin dal Signôr, un aiaron e al puartà sù cuais de bande dal mâr e lis fasè colâ dongje dal campament, par une zornade di viaç di une bande e par une zornade di viaç di chê altre, torator dal campament, par une altece di un doi comedons parsore de tiere. 32Il popul al jevà e par dute chê dì e par dute la gnot e par dute la dì dopo al regonà cuais. Chel che int veve cjapadis sù di mancul, int veve dîs homer; lis slargjarin torator dal campament. 33A vevin ancjemò la cjar jenfri dai dincj e no le vevin nancjemò mastiade che la rabie dal Signôr si infogà cuintri dal popul e il Signôr al pestà il popul cuntun colp tant grant che mai. 34Chel lûc lu clamarin Kibrot-Taave, parcè che li e fo soterade la int che si jere lassade paronâ de masse sglonfonarie. 35Di Kibrot-Taave il popul al partì par Caserot e a Caserot a sostarin.