NUMARS (10)

Letôr: Romeo Cuzzit

Lis trombis

101Il Signôr i fevelà a Mosè e i disè: 2“Fasiti dôs trombis d’arint rût; fasilis ribatudis e ti servissaran par clamâ la semblee e par dâ l’ordin di tirâ vie il campament. 3Cuant che a sunaran, dute la comunitât si darà dongje di te, biel jentrant de tende de cunvigne. 4Cuant ch’e sunarà une trombe sole, si daran dongje i prins, i sorestants dai miârs di Israel. 5Cuant che o sunarês a fuart une volte, si metaran in marce i campaments a soreli jevât. 6Cuant che o sunarês a fuart la seconde volte, si metaran in marce i campaments a misdì; cuant che o varês di inviâsi, si sunarà a fuart. 7Cuant che si varà di clamâ la semblee, o sunarês ma no a fuart. 8Lis trombis lis sunaran i predis fîs di Aron; e je une leç eterne par vualtris e par chei daûr di vualtris.

9Cuant che, te vuestre tiere, o larês in vuere cuintri dal nemì che us frontarà, o sunarês lis trombis a fuart e o sarês ricuardâts denant dal Signôr e o sarês liberâts dai vuestris nemîs. 10Cussì ancje tai vuestris dîs di ligrie, tes vuestris fiestis, tal scomençâ i vuestris mês, o sunarês lis trombis cuant che o ufrissarês olocauscj e sacrificis di comunion; e lôr us ricuardaran denant dal vuestri Diu. Jo o soi il Signôr, il vuestri Diu”.

La partence

11Il secont an, il secont mês, ai vincj dal mês, il nûl si alçà parsore dal santuari de testemoneance. 12I fîs di Israel a partirin dal desert dal Sinai seont il lôr ordin di marce; il nûl si fermà tal desert di Paran. 13Cussì si meterin in viaç la prime volte, seont il comant che il Signôr ur veve dât midiant di Mosè. 14Par prin si invià il stendart dal campament dai fîs di Gjude, spartît seont lis sôs schiriis. Nacason, fi di Aminadab, al comandave la schirie di Gjude. 15Netaneel, fi di Suar, al comandave la schirie de tribù dai fîs di Issacar, 16Eliab, fi di Chelon, al comandave la schirie de tribù dai fîs di Zabulon. 17Il santuari al fo smontât e i fîs di Gherson e i fîs di Merari si meterin in viaç puartant il santuari. 18Po si invià il stendart dal campament di Ruben, spartît seont lis sôs schiriis. Elisur, fi di Sedeur, al comandave la schirie di Ruben. 19Selumiel, fi di Surisadai, al comandave la schirie de tribù dai fîs di Simeon. 20Eliasaf, fi di Deuel, al comandave la schirie de tribù dai fîs di Gad. 21Daspò si inviarin i fîs di Keat, puartant la robe sante; chei altris a vevin di tirâ sù il santuari prin che lôr a rivassin. 22Po si invià il stendart dal campament dai fîs di Efraim, spartît seont lis sôs schiriis, Elisame, fi di Amiud, al comandave la schirie di Efraim. 23Gamliel, fi di Pedasur, al comandave la schirie de tribù dai fîs di Manasse. 24Abidan, fi di Ghideoni, al comandave la schirie de tribù dai fîs di Beniamin. 25Po si invià il stendart dal campament dai fîs di Dan, spartît seont lis sôs schiriis, in code di ducj i campaments. Achiezer, fi di Amisadai, al comandave la schirie di Dan. 26Paghiel, fi di Ocran, al comandave la schirie de tribù dai fîs di Aser 27e Achire, fi di Enan, al comandave la schirie de tribù dai fîs di Neftali. 28Chest al jere l’ordin che si meterin in viaç i fîs di Israel, seont lis lôr schiriis. Cussì a tirarin vie il campament.

29Mosè i disè a Obab, fi di Reuel, madianit, missêr di Mosè: “Nô o stin par partî par chel lûc che il Signôr nus à dit: Us al darai in paronance. Anìn cun nô e ti tratarìn ben, parcè che il Signôr al à imprometût di tratâ ben Israel”. 30I rispuindè: “Jo no ven, ma o torni te mê tiere e cu la mê int”. Dissal Mosè: 31“No sta implantânus, tu che tu cognossis i puescj là che o podarìn campâsi tal desert e tu sarâs par nô come i vôi. 32Se tu vegnis cun nô, dut ce che di ben il Signôr nus fasarà a nô, nô tal fasarin a ti”.

33E cussì a partirin de mont dal Signôr e a faserin trê dîs di viaç; l’arcje dal pat dal Signôr e leve denant di lôr par ducj i trê dîs di viaç, par cirî un lûc di sostâ. 34Il nûl dal Signôr al jere parsore di lôr vie pal dì, di cuant che a jerin partîts.

35Cuant che l’arcje si inviave, Mosè al diseve:

“Jeve sù, Signôr,

che a sedin dispierdûts i tiei nemîs

e che a scjampin lontan di te chei che ti àn in asse”.

36Cuant che si fermave, al diseve:

“Fâs tornâ dongje, Signôr,

dute la sdrume dai miârs di Israel”.