NUMARS (8)

Letôr: Luciana Miani

Lis lampadis dal cjandelîr

81Jahve i fevelà a Mosè e i disè: 2“Fevelii a Aron e dîsii: Cuant che tu metarâs lis siet lampadis, lis siet lampadis a àn di butâ la lûs denant dal cjandelîr”. 3Aron al fasè cussì: al sistemà lis lampadis in mût che a fasessin lûs denant dal cjandelîr, come che il Signôr i veve ordenât a Mosè. 4Il cjandelîr al jere fat cussì: al jere d’aur rût ribatût, dal so tronc ai siei bocui al jere dut un toc ribatût. Mosè al veve fat il cjandelîr seont il stamp che il Signôr i veve mostrât.

Consacrazion dai levits

5Il Signôr i fevelà a Mosè e i disè: 6“Cjol i levits framieç dai fîs di Israel e smondeiju. 7Tu ju smondearâs cussì: tu ju sborfarâs cu l’aghe de espiazion; a fasaran passâ il rosôr sun dut il cuarp, a lavaran la lôr munture e si smondearan. 8Po a cjolaran un manzut cu la solite oblazion di farine di flôr tocjade tal vueli e tu cjolarâs un altri manzut pal sacrifici di espiazion. 9Tu clamarâs dongje i levits denant de tende de cunvigne e tu clamarâs a semblee dute la comunitât dai fîs di Israel. 10Tu fasarâs svicinâ i levits denant dal Signôr e i fîs di Israel a metaran lis mans parsore dai levits; 11Aron al presentarà i levits tant che ufierte de part dai fîs di Israel, che si le scjasse denant dal Signôr e lôr a fasaran lis funzions pal Signôr. 12Podopo i levits a metaran lis mans sul cjâf dai manzuts e tu jai ufrissarâs al Signôr, un a mût di sacrifici di espiazion e un a mût di olocaust, par fâ la funzion di espiazion pai levits. 13Tu fasarâs stâ i levits denant di Aron e denant dai siei fîs e tu ju presentarâs tant che une ufierte di scjassâle in onôr dal Signôr. 14Cussì tu metarâs i levits a part dai fîs di Israel e i levits a saran miei. 15Dopo, i levits a vignaran a funzionâ te tende de cunvigne; tu ju smondearâs e tu ju presentarâs tant che une ufierte che si le scjasse; 16par vie che mi son ufierts a preference di ducj i fîs di Israel, jo ju ài cjolts cun me, impen di chei che a nassin par prins de mari, impen di ducj i prins fîs di ducj i israelits. 17Parcè che ducj i prins nassûts dai fîs di Israel, tant dai oms che dai nemâi, a son miei; jo mai soi metûts a part la dì che o ài batût ducj i prins nassûts te tiere dal Egjit. 18O ài cjolt i levits impen di ducj i prins fîs dai israelits. 19O ài ufiert a Aron e ai siei fîs i levits, framieç dai fîs di Israel, par che a fasin la funzion di espiazion pai fîs di Israel in câs che i fîs di Israel si sdongjin dal santuari”.

20Mosè, Aron e dute la comunitât dai fîs di Israel a faserin propit cussì a rivuart dai levits; i fîs di Israel a faserin pai levits ce che il Signôr i veve ordenât a Mosè a rivuart di lôr. 21I levits si smondearin e a lavarin la lôr munture; Aron ju presentà tant che une ufierte che si le scjasse denant dal Signôr e al fasè l’espiazion par lôr, par smondeâju. 22Podopo i levits si presentarin a fâ la lôr vore te tende de cunvigne, presince di Aron e dai siei fîs. Come che il Signôr i veve ordenât a Mosè a rivuart dai levits, cussì si fasè cun lôr.

23Il Signôr i fevelà a Mosè e i disè: 24“Chest al rivuarde i levits: dai vincjecinc agns in sù il levit al vignarà a metisi in schirie te vore de tende de cunvigne; 25dai cincuant’agns indenant si gjavarà de schirie pe vore e nol lavorarà altri. 26Ur darà une man ai siei fradis te tende de cunvigne tignint di voli ce che a àn in consegne, ma nol lavorarà plui. Cussì tu fasarâs cui levits, par chel che al rivuarde i lôr compits”.