NUMARS (6)

Letôr: Venicio Noselli

Il nazireât

61Il Signôr i fevelà a Mosè e i disè: 2“Feveliur ai fîs di Israel e dîsiur: Cuant che un om o une femine al fasarà un avôt a part, l’avôt di nazireât, par jessi consacrât al Signôr, 3si tignarà vuardât dal vin e di ogni bevande ch’e scjalde; nol bevarà asêt fat cul vin ni asêt fat cun bibite di bulidure; nol bevarà nissun struc di uve, nol mangjarà uve, ni secje ni frescje. 4Par ducj i dîs dal so nazireât, nol tocjarà nuie di ce che al bute il vignâl: dai asins garps ai cufui.

5Par ducj i dîs dal so avôt di nazireât, il rosôr nol passarà sul so cjâf; fintremai che no saran scjadûts i dîs che si è consacrât al Signôr, al sarà sant; si lassarà cressi i cjavei.

6Par ducj i dîs che al sarà consacrât al Signôr, no si sdongjarà di un muart; 7si tratassial magari di so pari, di sô mari, di so fradi o di sô sûr, no si sporcjarà par lôr cu la lôr muart, parcè che al è sul so cjâf il segnâl de sô consacrazion a Diu. 8Par ducj i dîs dal so nazireât al sarà consacrât pal Signôr.

9Se un i mûr a colp dongje di lui e il so cjâf consacrât al ven sporcjât, si tosarà il cjâf te dì de sô purificazion; si tosarà te setime dì; 10l’otave dì i puartarà al predi dôs tortorelis o doi colomps te jentrade de tende de cunvigne. 11Il predi ju ufrissarà, un a mût di sacrifici di espiazion e chel altri a mût di olocaust e al fasarà sun lui la funzion di espiazion pal pecjât che al à fat par colpe dal muart. In chê dì stesse al consacrarà il so cjâf. 12I consacrarà indaûr al Signôr i dîs dal so nazireât e al ufrissarà un agnel di un an a mût di sacrifici di espiazion. I dîs di prin a scjadin, parcè che al à sporcjât il so nazireât.

13Cheste e je la leç dal nazireât. Cuant che i dîs dal so nazireât a saran finîts, si lu fasarà vignî te jentrade de tende de cunvigne; 14i presentarà la sô ufierte al Signôr: un agnel di un an, cence pecjis, pal olocaust, une piore di un an cence pecjis pal sacrifici di espiazion, un roc cence pecjis pal sacrifici di comunion; 15un gei di pans cence levan fats cun farine di flôr, di fuiacis tocjadis tal vueli, di petis cence levan onzudis cul vueli, insieme cu la oblazion e cul vin pe libagjon. 16Il predi al puartarà dutis chestis robis denant dal Signôr e al ufrissarà il so sacrifici di espiazion e il so olocaust; 17i ufrissarà al Signôr il roc a mût di sacrifici di comunion insieme cul gei dai pans cence levan. Il predi al ufrissarà ancje la oblazion e la libagjon. 18Il nazîr si tosarà, te jentrade de tende de cunvigne, il so cjâf consacrât; al cjolarà la cjavelade dal so cjâf consacrât e le butarà sul fûc che al è sot dal sacrifici di comunion. 19Il predi al cjolarà la spale dal roc, cuant che e sarà cuete, e une fuiace cence levan di chês dal gei e une pete cence levan e lis metarà tes mans dal nazîr, dopo che si sarà rocât il cjâf consacrât. 20Il predi lis scjassarà come ufierte che si le scjasse denant dal Signôr; e je robe sante, che i tocje al predi, insieme cul pet de ufierte de funzion che si scjasse e cu la spale de ufierte de funzion che si alce. Dopo, il nazîr al podarà bevi vin.

21Cheste e je la leç par chel che al à fat avôt di nazireât; cheste e je la sô ufierte al Signôr pal so nazireât, in soreplui di ce che al à pussibilitât di fâ. Si compuartarà seont l’avôt che al varà fat e seont la leç dal so nazireât”.

22Il Signôr i fevelà a Mosè e i disè: 23“Feveliur a Aron e ai siei fîs e dîsiur: O benedissarês cussì i fîs di Israel. Ur disarês:

24Che il Signôr ti benedissi

e ti tegni vuardât.

25Che il Signôr al fasi lusî la sô muse parsore di te

e ti vedi agrât.

26Che il Signôr al alci la sô muse sore di te

e ti dedi pâs.

27E cussì a metaran il gno non sui fîs di Israel,

e jo ju benedissarai”.