GJENESI (15;16)

Letôr: Cristiana Compagno

Il pat di sotanance

151Dopo di chestis robis, la peraule dal Signôr si è fate sintî a Abram intune vision: “No sta vê pôre, Abram! Jo o soi chel che ti pare e la tô pae e sarà une vore grande”.

2I rispuindè Abram: “Signôr gno Diu, ce mi darâstu? Jo mi ’nt voi cence fruts e l’erêt de mê cjase al è un di Damasc, Eliezer”.

3Al zontà Abram: “No viodistu che no tu mi âs dât nancje l’onôr di vê une gjernazie e che dute la mê robe i larà al gno famei?”. 4Alore Diu i fasè sintî chestis peraulis: “No i larà a lui la tô ereditât, ma chel che al saltarà fûr des tôs vissaris al sarà il to erêt”. 5Lu menà fûr e i disè: “Cjale sù tal cîl e conte lis stelis, se tu rivis a contâlis”, e i disè: “Cussì e sarà la tô gjernazie”. 6Abram i à crodût al Signôr e chest i è stât metût in cont di justizie. 7Dissal: “Jo o soi il Signôr, che ti à tirât fûr di Ur dai caldeus par fâti deventâ paron espotic di cheste tiere”. 8Al rispuindè Abram: “Signôr gno Diu, cemût fasio a savê che dut al sarà gno?”. 9Dissal: “Va a cjolimi une mange di trê agns, une cjavre di trê agns, un roc di trê agns, une tortorele e un colombin”. 10I puartà dongje ducj chescj nemâi, ju taià pal mieç e al metè un toc in face di chel altri, ma nol smiezà i ucei. 11I ucelats a plombarin su la cjarnasse, ma Abram ju sovà vie. 12Cuant che il soreli al leve a mont, a Abram i vignì une grande flaperie e un grant scûr lu gafà. 13Il Signôr i disè a Abram: “Tu savarâs ben che la tô gjernazie e sarà foreste intune tiere foreste. A saran sotans, ju tibiaran par cuatricent agns a dilunc. 14Ma jo o fasarai sentence cuintri di chel popul che lôr i varan fat di fameis e a jessaran di li cuntun grum di robe. 15Par chel che ti rivuarde, tu t’int larâs in pâs cui tiei vons, tu larâs sot tiere dopo di une biele vecjae. 16A tornaran culì cu la cuarte gjenerazion parcè che, fint in chê volte, la tristerie dai amoreus no sarà rivade al colm”.

17Lât a mont il soreli e vignût scûr, ve che une fornâs impiade e un lampion di fûc a passarin framieç di chei tocs smiezâts. 18In chê dì il Signôr al fasè cun Abram chest pat:

“Jo o doi a la tô gjernazie cheste tiere,

dal flum dal Egjit

fint al grant flum, il flum Eufrât:

19i kenits, i kenisits, i kadmonits, 20i itits, i perissits, i refaim, i amoreus, i cananeus, i gjergjeseus, i eveus e i gjebuseus”.

Sarai e Agar

161La femine di Abram, Sarai, no i veve dât fruts, ma però e veve une sierve egjiziane, ch’e veve non Agar, 2e Sarai i disè a Abram: “Scoltimi, ti prei: il Signôr no mi à dade la gracie di vê fruts. Parcè no vâstu cu la mê sierve? Salacor midiant di jê, o podarai ancje jo vê fruts”. E Abram al fasè ce che i veve dit la femine. 3Cussì, dîs agns dopo che Abram al jere lât a stâ te tiere di Canaan, Sarai, la sô femine, e cjolè Agar l’egjiziane, ch’e jere la sô sierve, e je dè par femine al so om, Abram. 4Lui al lè cun Agar, ch’e cjapà sù. Cuant che si viodè in stâts, e butà di bande la sô parone. 5Alore Sarai i disè a Abram: “Tu sês colpe tu se je e à pierdûts i rispiets cun me! Jo ti ai metude la mê sierve tai tiei braçs e, di cuant che e à cjapât sù, nancje no mi cjale. Il Signôr al è testemoni e che al fasi lui!”. 6Abram i disè a Sarai: “Poben, la sierve e je tô, fâs ce che ti pâr a ti”. Sarai i ’nt disè tantis che chê altre e scjampà di cjase. 7L’agnul dal Signôr le cjatà tal desert dongje di une risultive, la risultive ch’e je sul viaç di Sur, 8e i disè: “Agar, sierve di Sarai, dontri venstu e dulà vâstu?”. I rispuindè: “O scjampi de mê parone, di Sarai”. 9L’agnul dal Signôr i disè: “Torne de tô parone e no sta mancjâi di rispiet”. 10L’agnul dal Signôr al zontà: “O fasarai cressi la tô gjernazie che no si rivarà adore nancje di contâle”. 11Dissal ancje l’agnul dal Signôr:

“Tu tu spietis

e tu parturissarâs un frut

e tu i metarâs non Ismael,

parcè che il Signôr ti à judade inte tô streme.

12Al sarà come un mus salvadi,

il so braç cuintri di ducj,

il braç di ducj cuintri di lui.

Al plantarà la sô tende in face di ducj i siei fradis”.

13Al Signôr, che i veve fevelât, Agar i dè chest non: “Tu tu sês El-Roi” parcè che, disè, “Àio podût viodi ancjemò dopo di Chel che mi viôt?”. 14Par chel a àn clamât chel poç il poç di Lacai-Roi; al è fra Kades e Bered. 15Agar i parturì a Abram un frut e Abram i metè, al fi che i veve dât Agar, il non di Ismael. 16Abram al veve otantesîs agns cuant che Agar lu fasè deventà pari di Ismael.