NUMARS (1)

Letôr: Roberta Chiappino

Numars

ORDINS DAL SIGNÔR TAL SINAI

Il cens

11Il Signôr i fevelà a Mosè, tal desert dal Sinai, te tende de cunvigne, la prime dì dal secont mês, il secont an che a jerin saltâts fûr dal Egjit, e i disè: 2“Fasêt il cens di dute la comunitât dai fîs di Israel, seont lis lôr gjernaziis, seont lis fameis dai lôr vons, contant i nons di ducj i mascjos, cjâf par cjâf, 3dai vincj agns in sù, ducj chei che a son in stât di lâ in vuere; il cens lu fasarês tu e Aron, schirie par schirie. 4Si fasarês dâ une man di un om par ogni tribù, un om che al sedi a cjâf de famee dai siei vons.

5Chescj a son i nons di chei che us daran une man. Di Ruben: Elisur, fi di Sedeur; 6di Simeon: Selumiel, fi di Surisadai; 7di Gjude: Nacason, fi di Aminadab; 8di Issacar: Netaneel, fi di Suar, 9di Zabulon: Eliab fi di Chelon; 10dai fîs di Josef, par Efraim: Elisame, fi di Amiud; par Manasse: Gamliel, fi di Pedasur; 11di Beniamin: Abidan, fi di Ghideoni; 12di Dan: Achiezer, fi di Amisadai; 13di Aser: Paghiel, fi di Ocran; 14di Gad: Eliasaf, fi di Deuel; 15di Neftali: Achire, fi di Enan”. 16Chescj a forin i sielzûts de comunitât; a jerin i sorestants des tribûs dai lôr vons, i caporions dai miârs di Israel. 17Mosè e Aron a cjolerin chescj oms sielzûts non par non 18e a clamarin dute la comunitât, la prime dì dal secont mês; a forin segnâts daûr de lôr gjernazie, daûr de lôr famee, contant il numar des personis dai vincj agns in sù, un par un. 19Come che il Signôr i veve ordenât, Mosè al fasè il cens tal desert dal Sinai.

20Fîs di Ruben, prin fi di Israel, lôr dissendents seont lis lôr gjernaziis, seont lis fameis dai lôr vons, contant i nons di ducj i mascjos, un par un, dai vincj agns in sù, ducj chei che a podevin lâ in vuere: 21de tribù di Ruben a forin segnâts corantesis mil e cinccent.

22Fîs di Simeon, lôr dissendents seont lis lôr gjernaziis, seont lis fameis dai lôr vons, contant i nons di ducj i mascjos, un par un, dai vincj agns in sù, ducj chei che a podevin lâ in vuere: 23de tribù di Simeon a forin segnâts cincuantenuf mil e tresinte.

24Fîs di Gad, lôr dissendents seont lis lôr gjernaziis, seont lis fameis dai lôr vons, contant i nons di chei dai vincj agns in sù, ducj chei che a podevin lâ in vuere: 25de tribù di Gad a forin segnâts corantecinc mil siscent e cincuante.

26Fîs di Gjude, lôr dissendents seont lis lôr gjernaziis, seont lis fameis dai lôr vons, contant i nons di chei dai vincj agns in sù, ducj chei che a podevin lâ in vuere: 27de tribù di Gjude a forin segnâts settantecuatri mil e siscent.

28Fîs di Issacar, lôr dissendents seont lis lôr gjernaziis, seont lis fameis dai lôr vons, contant i nons di chei dai vincj agns in sù, ducj chei che a podevin lâ in vuere: 29de tribù di Issacar a forin segnâts cincuantecuatri mil e cuatricent.

30Fîs di Zabulon, lôr dissendents seont lis lôr gjernaziis, seont lis fameis dai lôr vons, contant i nons di chei dai vincj agns in sù, ducj chei che a podevin lâ in vuere: 31de tribù di Zabulon a forin segnâts cincuantesiet mil e cuatricent.

32Fîs di Josef: fîs di Efraim, lôr dissendents seont lis lôr gjernaziis, seont lis fameis dai lôr vons, contant i nons di chei dai vincj agns in sù, ducj chei che a podevin lâ in vuere: 33de tribù di Efraim a forin segnâts corante mil e cinccent.

34Fîs di Manasse, lôr dissendents seont lis lôr gjernaziis, seont lis fameis dai lôr vons, contant i nons di chei dai vincj agns in sù, ducj chei che a podevin lâ in vuere: 35de tribù di Manasse a forin segnâts trentecinc mil e dusinte.

36Fîs di Beniamin, lôr dissendents seont lis lôr gjernaziis, seont lis fameis dai lôr vons, contant i nons di chei dai vincj agns in sù, ducj chei che a podevin lâ in vuere: 37de tribù di Beniamin a forin segnâts trentecinc mil e cuatricent.

38Fîs di Dan, lôr dissendents seont lis lôr gjernaziis, seont lis fameis dai lôr vons, contant i nons di chei dai vincj agns in sù, ducj chei che a podevin lâ in vuere: 39de tribù di Dan a forin segnâts sessantedoi mil e sietcent.

40Fîs di Aser, lôr dissendents, seont lis lôr gjernaziis, seont lis fameis dai lôr vons, contant i nons di chei dai vincj agns in sù, ducj chei che a podevin lâ in vuere: 41de tribù di Aser a forin segnâts coranteun mil e cinccent.

42Fîs di Neftali, lôr dissendents seont lis lôr gjernaziis, seont lis fameis dai lôr vons, contant i nons di chei dai vincj agns in sù, ducj chei che a podevin lâ in vuere: 43de tribù di Neftali a forin segnâts cincuantetre mil e cuatricent.

44Mosè e Aron a faserin il cens di ducj, insieme cui dodis oms sorestants di Israel: and jere un par ognune des fameis dai lôr vons. 45Ducj i fîs di Israel che a forin metûts jù tal cens, seont lis fameis dai lôr vons, dai vincj agns in sù, vadì ducj i oms che in Israel a podevin lâ in vuere, 46ducj chei che a forin segnâts a risultarin siscent e tre mil cinccent e cincuante. 47Però i levits, seont la tribù dai lôr vons, no forin segnâts insieme cun chei altris.

48Il Signôr i fevelà a Mosè e i disè: 49“No tu âs di fâ il cens de tribù di Levi e no tu âs di ingrumâju insieme cui fîs di Israel; 50ma daur ai levits l’incarighe di proviodi al servizi dal santuari de testemoneance, di dut il so furniment e di dut ce che al è ventiator. Lôr a puartaran il santuari e dut il so furniment; a funzionaran e a staran compats torator dal santuari. 51Cuant che il santuari al varà di inviâsi, i levits lu smontaran; cuant che il santuari al varà di campâsi in cualchi lûc, i levits a tornaran a metilu adun; chel che si svicinarà cence jessi adet, al sarà copât. 52I fîs di Israel a plantaran lis tendis ognidun tal so campament, ognidun dongje dal so stendart, schirie par schirie. 53Ma i levits a plantaran lis lôr tendis torator dal santuari de testemoneance; cussì no si inviarà cuintri de comunitât dai fîs di Israel la mê ire. I levits a tignaran cont dal santuari”. 54I fîs di Israel a faserin in dut come che il Signôr i veve ordenât a Mosè. A faserin propit cussì.