APOCALìS (18)

Letôr: Alessandro Calligaris

Il fruç di Babilonie

181Podopo o viodei un altri agnul a vignî jù dal cîl cun grande potence e la tiere si inluminà cul so sflandôr.

2Al berlà a fuart:

“E je colade, e je colade

Babilonie, la grandone;

e je deventade un côf di demonis,

preson di ducj i spirts malmonts,

preson di ducj i ucei soçs e orents

e preson di ogni sorte di besteate soce e orende

3parcè che ducj i popui a àn scolât il vin

de malevite discjadenade,

i rês de tiere a àn stât ducj cun jê,

e i marcjadants di chest mont a àn fats i bêçs

cul sproposit dal so lus”.

4Po o sintii dal cîl un’altre vôs:

“Salte fûr, popul gno, di Babilonie

par no compagnâti cui siei pecjâts,

par no spartî plui in là

i siei flagjei.

5Parcè che i siei pecjâts si son ingrumâts fint in cîl

e Diu si è visât des sôs inicuitâts.

6Paiaitle cu la sô stesse monede,

tornait il dopli dai siei disordins.

Strucjait te cope il dopli di chel che jê nus meteve.

7Dut ce ch’e à spindût pe sô grandece e pal so lus

tornaitjal in tant torment e disgracie.

Parcè che e diseve dentri di sè:

Jo o soi sentade di regjine,

no soi vedue jo

e nancje no viodarai corot.

8Par chel tune zornade sole

a plombaran sun jê ducj i flagjei:

muart, corot e fan;

e il fûc le ridusarà in cinise,

parcè che trement al è chel Diu

che le à condanade!”.

Laments su Babilonie

9I rês de tiere che si son fats doprâ di jê e ch’a àn vivût tal lus, cun jê a craçaran e a varan di vaî par colpe sô, cuant ch’a viodaran il fum dal fûc che le brusarà.

10Stant lontans par pôre dai siei torments, a disaran:

“Puare, puare mai te, citât cence fin,

Babilonie, citât grande e fuarte;

la tô sentence e je rivade tun’ore sole!”.

11Ancje i marcjadants de tiere a cracin e a gemin sun jê, parcè che nissun nol cjol plui la lôr robe: 12cjamâts di aur, d’arint e di pieris di valôr, di corais, di fîl, di purpure, di sede e di scarlat; lens profumâts di ogni sorte e divignince, robe d’avori, di len, di bronç, di fier, di marmul; 13di canfore, di amon, di bonodôrs, di ongints, di incens, di vin, di vueli, di farine di flôr di forment, di besteam, di trops, di cjavai, di cjars, di sclâfs e di vitis umanis.

14“Lis pomis che tu deventavis mate,

dut chel lus e chel sflandôr

a son finîts par te,

no tornaran mai plui e mai altri”.

15I marcjadants ch’a àn fats i bêçs cun jê, a stan lontans par teme dai siei torments; ciulant e gemint a disaran:

16“Puare, puare mai te, citât grande cence fin,

dute vistude di fîl,

di purpure e di scarlat,

furnide d’aur,

di pieris di valôr e di corais!

17Tun’ore sole

e je lade in fruç dute cheste ricjece!”.

Ducj i comandants e la int des nâfs e i marinârs e chei ch’a trafichin par mâr a stan lontans 18e a berlin cjalant il fum dal so fûc che le arsinìs: “And ise mai stade une citât grande come cheste?”. 19Butantsi il pulvin sul cjâf, a berlin, a vain e a gemin:

“Puare, puare mai te, citât grande di fâ pôre,

che cul to lus tu âs fats deventâ siorons

ducj chei ch’a vevin nâfs sul mâr!

Tun’ore sole e je stade ridusude a un desert!

20Indalegriti, cîl, cun jê

e vualtris, sants, apuestui, profetis,

parcè che fasint sentence di Babilonie

Diu us à fate justizie!”.

21Un agnul ben sestât al cjolè alore une piere grande tant che une muele e le butà tal mâr disint:

“Cu la stesse viamence e sarà scaraventade

Babilonie, la grande citât,

e no si le viodarà mai plui e mai altri.

22La vôs dai sunadôrs di arpe e dai musicants,

dai sunadôrs di flaut e di trombe

no si le sintarà plui li di te;

e ogni artesan di cualsisei mistîr

no si cjatarà plui li di te;

la vôs de muele

no si le sintarà altri li di te;

23e la lûs dal lampion

no lusarà plui li di te;

e vôs di nuviç e di nuvice

no si sintarà mai altri li di te.

Parcè che i tiei marcjadants a jerin i grancj di chest mont,

parcè che ducj i popui a son stâts strissinâts fûr di strade

dai tiei striaments.

24Li dentri si cjate il sanc dai profetis e dai sants

e di ducj chei ch’a forin maçâts in chest mont.