APOCALìS (3)

Letôr: Lisa Placereani

A la glesie di Sardi

31Al agnul de glesie di Sardi scrivii:

Chel ch’al è paron dai siet spirts e des siet stelis al dîs cussì: O cognòs lis tôs voris. A crodin che tu sedis vîf e invezit tu sês muart. 2Dà di ca, rinfuarcìs ce ch’al reste e al sta par lâ, parcè che no ài cjatadis lis tôs voris rifinidis denant dal gno Diu. 3Visiti mo cemût che tu âs acetade la peraule; metile in pratiche e menditi, parcè che se no tu starâs in vuaite, o vignarai come un lari cence che tu sepis l’ore ch’o vignarai li di te. 4And è però a Sardi di chei che no àn sporcjâts i lôr vistîts. Lôr mi compagnaran cui vistîts cjandits, parcè che a mertin. 5Chel ch’al vinçarà al sarà duncje vistût a blanc, no pararai jù il so non dal libri de vite ma lu ricognossarai denant di gno Pari e denant dai siei agnui. 6Chel ch’al à orelis, ch’al scolti ce che il Spirt ur dîs a lis glesiis.

A la glesie di Filadelfie

7Al agnul de glesie di Filadelfie scrivii:

Il sant, il vêr,

chel ch’al à la clâf di David, al dîs cussì:

cuant ch’al vierç lui, nissun nol siere

e cuant ch’al siere lui, nissun nol vierç.

8O cognòs lis tôs voris. O ài vierzude denant di te une puarte che nissun nol pò sierâle. Cun dut che tu âs pocje fuarce, tu âs metude in pratiche la mê peraule e no tu âs rineât il gno non. 9Poben, ti regali un pôcs di chei de sinagoghe di satane – di chei ch’a disin di jessi gjudeus ma a son bausârs parcè che no je vere –: ju fasarai vignî par che si butin in genoglon denant dai tiei pîts e a sepin che ti ài volût ben. 10Za che tu âs metude in pratiche simpri la mê peraule, ancje jo ti tignarai vuardât te ore de tentazion ch’e sta par plombâ sul mont intîr, par stazâ la int di chest mont. 11O vignarai in curt. Ten strent ce che tu âs, par che nissun no ti puarti vie la zoe. 12Chel ch’al vinçarà lu metarai tant che une colone tal templi dal gno Diu e nol saltarà fûr mai altri. O picarai sun lui il non dal gno Diu e il non de citât dal gno Diu, de gnove Gjerusalem ch’e ven jù dal cîl, di li ch’al è il gno Diu, insieme cul gno non gnûf. 13Chel ch’al à orelis, ch’al scolti ce che il Spirt ur dîs a lis glesiis.

A la glesie di Laodicee

14Al agnul de glesie di Laodicee scrivii:

L’Amen, il Testemoni fedêl e vêr, il Principi de creazion di dut, al dîs cussì: 15O cognòs lis tôs voris: no tu sês ni frêt ni cjalt. Fossistu almancul o frêt o cjalt! 16Ma za che tu sês clip, ven a stâi che no tu sês ni frêt ni cjalt, o stoi par gomitâti de mê bocje. 17Tu disis: “O soi siôr, o ài ingrumât une vore; no mi covente nuie altri”, ma no tu sâs di jessi un disgraciât, un biadaç, un pitoc, vuarp e crot. 18Ti consei di comprâ di me aur spurgât cul fûc par deventâ siôr, vistîts blancs par taponâti e par platâ la vergogne di jessi crot e coliri par ongiti i vôi e par tornâ a viodi. 19Ducj chei che ur vuei ben, jo ur cridi e ju cjastii. Mostre mo un freghenin di passion e torne in te. 20Ve: jo o stoi a la puarte e o tuchi. Se un al scolte la mê vôs e mi vierç la puarte, o jentrarai li di lui, o cenarai cun lui e lui cun me. 21Chel ch’al vinçarà lu fasarai sentâsi dongje di me, su la mê sente, come che jo o ài vinçût e mi soi sentât dongje di gno Pari, su la sô sente. 22Chel ch’al à orelis, ch’al scolti ce che il Spirt ur dîs a lis glesiis.