APOCALìS (2)

Letôr: Renato Placereani

Prime part: Sezion pastorâl

lis robis ch’a rivuArdin il presint

A la glesie di Efeso

21Al agnul de glesie di Efeso scrivii:

Chel ch’al à lis siet stelis te sô man drete e al cjamine framieç dai siet cjandelîrs d’aur al dîs cussì: 2O cognòs lis tôs voris, la tô fadie e la tô fermece, par chel no tu rivis a sopuartâ i triscj; tu ju âs metûts a lis provis – chei ch’a contindin di jessi apuestui e che no son – e tu ju âs cjatâts bausârs. 3Tu tegnis dûr e tu âs patît une vore par colpe dal gno non, cence stufâti. 4O scuen però rimproverâti che tu âs molât l’amôr che tu vevis tal imprin. 5Visiti alore di dulà che tu sês colât, torne in te e fâs ce che tu fasevis prin. Se no tu ti mendarâs, o vignarai jo di te e o gambiarai di puest il to cjandelîr. 6Tu âs però chest di bon, che no tu puedis gloti lis oparis dai nicolaits, che nancje jo no pues concepîlis.

7Chel ch’al à orelis, ch’al scolti ce che il Spirt ur dîs a lis glesiis: A di chel ch’al vinçarà i darai di mangjâ dal arbul de vite, ch’al è tal paradîs di Diu.

A la glesie di Smirne

8Al agnul de glesie di Smirne scrivii:

Il Prin e l’Ultin, ch’al jere muart e al è tornât a vivi, al dîs cussì: 9O cognòs il to patî, la tô puaretât – seben che tu sês siôr – e lis cjacaris di chei che si disin gjudeus e no son, ma ch’a fasin part de sinagoghe di satane. 10No sta vê pôre di ce che ti tocjarà di patî. Ve, il diaul al sta par butâ in preson cualchidun di vualtris, par provâus, e o varês di tribulâ par dîs dîs. Ten dûr fint a la muart e ti darai la zoe de vite.

11Chel ch’al à orelis, ch’al scolti ce che il Spirt ur dîs a lis glesiis: chel ch’al vinçarà nol sarà brincât de seconde muart.

A la glesie di Pergamo

12Al agnul de glesie di Pergamo scrivii:

Chel ch’al à la spade uçade di dôs bandis al dîs cussì: 13O sai che tu sês a stâ là ch’al à la sô sente satane. Distès però tu tegnis salt il gno non e no tu âs rineade la fede nancje cuant che Antipe, il gno testemoni fedêl, al è stât copât te vuestre citât, côf di satane. 14O ài però alc di dîti: tu tegnis dongje int ch’e va daûr di Balaam, che i insegnave a Balak a fâ colâ i fîs di Israel, pocantju a mangjâ cjars sacrificadis ai idui e a lassâsi lâ a ogni sorte di porcariis. 15Tu ’nd âs ancje di chei ch’a van daûr de dutrine dai nicolaits. 16Menditi, alore, senò o vignarai li di te in curt e mi batarai cuintri di lôr cu la spade de mê bocje.

17Chel ch’al à orelis, ch’al scolti ce che il Spirt ur dîs a lis glesiis: a di chel ch’al vinçarà i darai la mane platade e une pierute blancje là ch’al è scrit un non gnûf, che no lu cognòs nissun, dome chel che lu cjape.

A la glesie di Tiatire

18Al agnul de glesie di Tiatire scrivii:

Il Fi di Diu, chel ch’al à i vôi tant che bore di fûc e pîts tant che bronç lusint, al dîs cussì: 19O cognòs lis tôs voris, l’amôr, la fede, il servizi e la fermece, e o sai che lis tôs ultimis voris a son miôr ancjemò des primis. 20O ài però di dîti che tu i lassis masse fâ a Jezabel, la femine che si fâs passâ par profetesse e ch’e insegne e e mene fûr di troi i miei fameis sburtantju a fâ porcariis e a mangjâ cjars sacrificadis ai idui. 21Jo i ài dât il timp par tornâ in strade ma jê no vûl savênt di mendâsi de sô brute vite. 22Poben, jo le sgnacarai suntun jet di dolôr e chei ch’a fasin adulteri cun jê tune tribulazion tremende, se no si mendaran des voris che ur à insegnât jê. 23O coparai i siei fîs e dutis lis glesiis a savaran che jo o soi chel ch’al stage il cûr e il cjâf dai oms, e i darai a ognidun seont lis sôs voris. 24A vualtris di Tiatire, che no lais daûr di cheste dutrine, che no vês cognossût il font di satane – come che lu clamin – no us metarai intor altris pês; 25chel ch’o vês, però, tignîtlu salt par cuant ch’o tornarai. 26A di chel ch’al vinçarà tignint dûr fintremai a la fin des mês voris,

i darai autoritât sui popui;

27ju fasarà passonâ cuntun baston di fier

e ju pararà a tocs tant che vâs di crep,

28cu la stesse autoritât che mi è stade dade di gno Pari e i darai a lui la stele di buinore. 29Chel ch’al à orelis, ch’al scolti ce che il Spirt ur dîs a lis glesiis.