1 ZUAN (4:7-21;5)

Letôr: Martino Buchini

5. Sezion esortative

L’amôr di fradis al ven di Diu e al fâs “restâ” in Diu

7Miei cjârs, volìnsi ben un cul altri, parcè che l’amôr al ven di Diu: chel ch’al vûl ben al nas di Diu e al cognòs Diu. 8Chel che nol vûl ben nol à cognossût Diu, parcè che Diu al è amôr. 9In chest si è palesât l’amôr di Diu par nô: Diu al à mandât il so unigjenit Fi tal mont par che nô o vessin la vite midiant di lui. 10In chest al sta l’amôr: no sin stâts nô a volêi ben a Diu, ma al è lui che nus à volût ben a nô e al à mandât so Fi tant che vitime par parâ jù i nestris pecjâts.

11Miei cjârs, se Diu nus à volût ben, ancje nô o vin di volêsi ben un cul altri. 12Diu no lu à mai viodût nissun; se si volìn ben un cul altri, Diu al reste in nô e il so amôr in nô al è rifinît. 13Di chest si ricognòs che nô o restìn in lui e lui in nô: lui nus à regalât il so Spirt. 14E propit nô o vin viodût e o sin testemonis che il Pari al à mandât so Fi sicu salvadôr dal mont. 15Se un al ricognòs che Gjesù al è Fi di Diu, Diu al reste in lui e lui in Diu. 16Nô o vin ricognossût e crodût al amôr che Diu al à par nô. Diu al è amôr; chel ch’al sta tal amôr al reste in Diu e Diu al vîf in lui.

L’amôr al gjave la pôre dal judizi

17Par chest l’amôr al è rivât al colm in nô, parcè che o vin fiducie te dì dal judizi; parcè che come ch’al è lui, cussì o sin ancje nô, in chest mont. 18Là ch’al è amôr no ’nd è pôre; che anzit l’amôr al pare vie la pôre, parcè che la pôre e à colegance cul cjastic e chel ch’al à pôre nol è rifinît tal amôr.

Chel che i vûl ben a Diu i vûl ben al fradi

19Nô o volìn ben parcè che lui nus à volût ben par prin. 20Se un al disès: “Jo i vuei ben a Diu” e al odeàs so fradi, al sarès un bausâr. Di fat chel che no i vûl ben a so fradi che lu viôt, nol pò volêi ben a Diu che no lu viôt. 21Chest al è il comandament ch’o vin di lui: chel che i vûl ben a Diu, al à di volêi ben ancje a so fradi.

51Chel ch’al crôt che Gjesù al è il Crist, al è nassût di Diu; e chel che i vûl ben a di chel ch’al à gjenerât, i vûl ben ancje a di chel ch’al è stât gjenerât di lui. 2Di chest o cognossìn di volêur ben ai fîs di Diu; se i volìn ben a Diu e o metìn in pratiche i siei comandaments.

Il comandament dal amôr di Diu nol è grivi

3L’amôr di Diu al sta dut achì: tal meti in pratiche i siei comandaments, e i siei comandaments no son cjalcjâts. 4Dut ce ch’al è nassût di Diu al vinç il mont; e cheste e je la vitorie ch’e à metût sot dai pîts il mont: la nestre fede.

6. Sezion dutrinâl

La fede in Crist che nus dà la vite

5E cui isal ch’al vinç il mont senò chel ch’al crôt che Gjesù al è il Fi di Diu? 6Lui al è chel ch’al è vignût cun aghe e cun sanc, Gjesù Crist; no dome cu l’aghe, ma cu l’aghe e cul sanc. E al è il Spirt ch’al fâs di testemoni, parcè che il Spirt al è la veretât. 7A son trê chei ch’a fasin di testemoni: 8il Spirt, l’aghe e il sanc, e chescj trê a son dutun. 9S’o tignìn buine la testemoneance dai oms, la testemoneance di Diu e je ben plui grande; e la testemoneance di Diu e je chê che i à dade a so Fi. 10Chel ch’al crôt tal Fi di Diu, al à cheste testemoneance dentri di sè. Chel che no i crôt a Diu, lu fâs passâ par bausâr, parcè che nol crôt a la testemoneance che Diu i à fate a so Fi. 11E la testemoneance e je cheste: Diu nus à dade la vite eterne e cheste vite e je in so Fi. 12Chel ch’al à il Fi al à la vite; chel che nol à il Fi di Diu nol à la vite.

13Us ài scritis chestis robis par ch’o savês ch’o vês la vite eterne, vualtris ch’o crodês tal non dal Fi di Diu.

Conclusion

14Cheste e je la fiducie ch’o vin in lui: dut ce che i domandìn seont il so volê, lui nus scolte. 15E s’o savìn che lui nus scolte in ce che i domandìn, o savìn di vê za ce che i vin domandât.

16Se un al viôt so fradi a fâ un pecjât che nol mene a la muart, ch’al prei, e Diu i darà la vite; s’intint a di chei ch’a fasin un pecjât che nol mene a la muart. Di fat and è un pecjât ch’al mene a la muart; par chest o dîs che no si à di preâ. 17Ogni tristerie e je pecjât, ma and è pecjâts che no menin a la muart.

18O savìn che chel ch’al è nassût di Diu nol pecje: chel ch’al è nassût di Diu si ten vuardât e il trist no lu tocje. 19Nô o savìn ch’o sin di Diu, biel che il mont intîr al è paronât dal trist. 20O savìn ancje che il Fi di Diu al è vignût e nus à dât il sintiment par cognossi il Diu vêr. E nô o sin tal Diu vêr e in so Fi Gjesù Crist: al è lui il vêr Diu e la vite eterne.

21Frututs, stait vuardâts dai idui!