GJENESI (14)

Letôr: Furio Honsell

La campagne di Chedorlaomer

141Cuant che Amrafel al jere re di Senaar, Arioc re di Elasar, Chedorlaomer re di Elam e Tideal re di Goim, 2chescj rês a faserin vuere cuintri di Bere re di Sodome, Bisre re di Gomore, Sinab re di Adme, Semeber re di Zeboim e il re di Bele, ven a stâi Zoar. 3Chescj chi si derin dongje te valade di Sidim, che al sarès il mâr dal Sâl. 4Chedorlaomer ju veve tignûts sot par dodis agns, ma però, tal tredicesim an, i faserin cuintri. 5Tal cuatuardicesim an, a rivarin Chedorlaomer e i rês che a jerin cun lui. A fruçarin i refaim a Astarot-Karnaim, i zuzim a Am, i emim te plane di Kiriataim, 6i urits su lis monts di Seir fint a El-Paran, là che al tache il desert. 7A faserin un grant gîr e a capitarin te fontane dal Judizi, valadì a Kades; a faserin une pestadice in dut il teritori dai amalecits e ancje dai amoreus che a stavin a Azazon-Tamar. 8Alore il re di Sodome, il re di Gomore, il re di Adme, il re di Zeboim e il re di Bele, vadì Zoar, a saltarin fûr e si meterin in schirie cuintri di lôr te valade di Sidim, 9cuintri Chedorlaomer re di Elam, Tideal re di Goim, Amrafel re di Senaar e Arioc re di Elasar, cuatri rês a cinc. 10La valade di Sidim e jere plene di poçs di catram; scjampant il re di Sodome e il re di Gomore a colarin dentri e chei altris a scjamparin su la mont. 11Chei che a vevin vinçût, a puartarin vie di Sodome e di Gomore dute la robe e dute la mangjative e s’int lerin. 12Prin di lâsint, a cjaparin ancje Lot, il nevôt di Abram, e dute la sô robe; lui al jere a stâ a Sodome.

13Un di chei scjampâts al vignì a visâ Abram l’ebreu, che al jere a stâ dongje dal rôl di Mamre, l’amoreu, fradi di Escol e di Aner; lôr a stavin de bande di Abram. 14Cuant che Abram al vignì a savê che so nevôt lu vevin cjapât presonîr, al clamà dongje dute la sô int, i fameis, in dut tresinte e disevot di lôr, e ur corè daûr fint a Dan. 15Lui e la sô int a tacarin vie pe gnot, ducj sparniçâts; ur dè un pest e ur corè daûr fint a Cobe, plui in sù di Damasc. 16Al podè tornâ a vê dute la sô robe e ancje so nevôt Lot e dute la sô robe, ancje lis feminis e la int.

17Cuant che Abram al tornà indaûr dopo di vêi dade une buine scopule a Chedorlaomer e ai rês che a jerin cun lui, il re di Sodome i vignì incuintri te valade di Save, ch’e sarès la valade dal Re. 18Intant Melchisedek, re di Salem, al presentà pan e vin: al jere predi di Diu l’Altissim. 19Lu benedì cun chestis peraulis:

“Benedet seial Abram

de bande dal Diu l’Altissim,

che al à fat cîl e tiere

20e benedet seial Diu l’Altissim

che al à metût i tiei nemîs tes tôs mans”.

E Abram i dè lis decimis di dut.

21Dopo, il re di Sodome i disè a Abram: “Dami la int e tegniti la robe”. 22Ma Abram i rispuindè al re di Sodome: “O alci la man denant di Diu l’Altissim, che al à fat cîl e tiere: 23no tocjarai ni un fîl ni une coree di sandul, no tocjarai nuie di ce che al è to; cussì no tu podarâs dî: Abram si è slargjât in gracie di me. 24No vuei vê nuie. Dome ce che la mê int e à mangjât e la part che ur spiete ai oms che a son vignûts cun me, Aner, Escol e Mamre; lôr a varan dirit a la lôr part”.