EBREUS (7)

Letôr: Giuseppe Sartorello

Gjesù, come predi sul stamp di Melchisedek, al è plui alt dai predis levitics

71Par altri chest Melchisedek, re di Salem, predi dal Diu Altissim, al lè incuintri a Abram biel ch’al tornave indaûr dopo di vê fruçâts i rês e lu benedì; 2a lui Abram i la decime di ogni robe. Prin di dut il so non, voltât, al vûl dî re di justizie, e in plui ancje re di Salem, valadì re di pâs. 3Al è cence pari, cence mari, cence vons; i siei dîs no àn un cjaveç ni la sô vite une fin; al è metût a pâr dal Fi di Diu e al reste predi par simpri.

4Provait a pensâ trop grant ch’al è chest om che Abram, il patriarcje, i à dade la decime dal so botin. 5Par dî il vêr, ancje chei dai fîs di Levi, ch’a àn l’incariche di predi, a àn par leç l’ordin di cjapâ sù la decime de int, ven a stâi dai lôr fradis, ch’a son ancje lôr de gjernazie di Abram. 6Lui, invezit, che nol jere de lôr gjernazie, al cjapà sù la decime di Abram e al benedì chel ch’al veve intorsi la promesse. 7Al è evident ch’al è il plui piçul ch’al è benedît dal plui grant.

8In plui, chi a cjapin sù lis decimis oms distinâts a murî; li invezit lis cjape sù un che si dîs ch’al è vîf. 9Che anzit si pò dî ancje di Levi, seben ch’al cjape sù lis decimis, ch’al à paiade la sô decime in Abram: 10parcè che lui al jere ancjemò tai ombui di so von cuant che i lè incuintri Melchisedek.

11Se duncje si ves podût rivâ al colm midiant dai predis di Levi – sot di lôr il popul al à vude la leç – ce coventavial ch’al vignìs un altri predi, sul stamp di Melchisedek, e no invezit sul stamp di Aron? 12Di fat, gambiant stamp di predis, si gambie par fuarce ancje la leç. 13Chel che si fevele chi al jere di un’altre tribù, che nissun di lôr nol à mai metût man al altâr. 14Ducj a san di fat che nestri Signôr al è jessût de çocje di Gjude, e Mosè nol à mai vude indiment cheste tribù cuant ch’al à fevelât di predis.

15Chest si viodilu ancjemò plui a clâr pal fat che, sul stamp di Melchisedek al è vignût fûr un altri predi 16che nol è deventât predi par vie di une leç umane, ma pe fuarce di une vite cence amont. 17Di fat al è scrit chest sul so cont:

Tu tu sês predi par simpri

sul stamp di Melchisedek.

18Cussì si bute di bande une leç di prime par vie che no veve tignince e che no zovave nuie – 19di fat la leç no à fat rivâ al colm nuie – e si puarte indenant une sperance plui miôr, che in gracie sô o podìn sdongjâsi di Diu.

20E chest nol è sucedût cence zurament. Lôr di fat a deventarin predis cence zurament; 21lui, invezit, cuntun zurament di chel che i à dit:

Il Signôr al à zurât e no si pentissarà par mai:

tu tu sês predi par simpri.

22Par chel Gjesù al è deventât garanzie di un pat plui grant.

23In plui, lôr a son deventâts predis in cetancj, parcè che la muart no ur permeteve di funzionâ a lunc; 24lui, invezit, stant ch’al reste par simpri, al à une incariche cence amont. 25Par chel al è in stât di salvâ par simpri chei che midiant di lui si svicinin a Diu, sint lui simpri vîf e ch’al pree par nô.

26Propit mo nus coventave un prin predi di cheste fate: sant, nocent, cence magle, cence nissun rimpin cui pecjadôrs, puartât sù adalt tai cîi. 27Lui nol à bisugne, come chei altris prins predis, di ufrî ogni dì sacrificis prin pai siei pecjâts e po par chei dal popul, parcè che chest lu à fat une volte par dutis cuant ch’al à ufiert sè stes. 28La leç, di fat, e met prins predis oms sogjets a dutis lis pecjis di chest mont, ma la peraule dal zurament, ch’e ven dopo de leç, e met il Fi, ch’al è rivât al colm dal dut e par simpri.