EBREUS (5)

Letôr: Rosangela Rossi

Gjesù predi

51Ogni prin predi, cjapât sù tal mac dai oms, al è metût pal ben dai oms tes robis ch’a rivuardin Diu, par ufrîi regâi e sacrificis pai pecjâts. 2Cussì lui al è in stât di vê dûl di chei ch’a son te ignorance e fûr di strade, stant che ancje lui al è vuluçât di pecjis; 3e propit par chel al scuen ufrî ancje par so cont sacrificis pai pecjâts, come ch’al fâs pal popul.

4Nissun nol pò cjapâsi chest onôr; dome chel ch’al è clamât di Diu, come Aron. 5Istessamentri Crist no si à cjapât l’onôr di prin predi, ma jal à dât chel che i à dit:

Tu tu sês gno fi; jo vuê ti ài fat nassi.

6Come ch’al dîs di un’altre bande:

Tu tu sês predi par simpri, sul stamp di Melchisedek.

7Propit par chel, tai dîs de sô vite sun cheste tiere, lui al à ufiert preieris e suplichis cun grancj berlis e lagrimis a di chel ch’al podeve sfrancjâlu de muart e al è stât scoltât pe sô ubidience. 8Seben ch’al jere Fi, al à imparât, patint, a ubidî 9e, dopo di jessi rivât al colm, al è deventât risultive di salvece eterne par ducj chei che i ubidissin 10parcè che Diu lu à metût prin predi sul stamp di Melchisedek.

Digression esortative

11Sun chest pont, int varessin tantis di dî e ancje griviis di spiegâlis, par vie ch’o sês deventâts pegris tal capî. 12Di fat vualtris, ch’o varessis di jessi zaromai mestris, cun tant timp, o vês dibisugne che cualchidun al torni a spiegâus lis primis fondis dai discors di Diu e o sês ridusûts che us covente lat e no un mangjâ penç. 13Par altri chel ch’al sta sù ancjemò cul lat, nol capìs la dutrine de justizie, parcè che al è ancjemò un canai. 14Il mangjâ penç al è invezit pai oms fats, chei ch’a son za alenâts tal disserni il ben dal mâl.