EBREUS (3;4)

Letôr: Maria Rossi

La fedeltât di Gjesù e la sô superioritât su Mosè

31Par chel, fradis sants, vualtris ch’o cjapais part di une clamade dal cîl, cjalait ben Gjesù, l’apuestul e il grant predi de fede ch’o predicjìn; 2lui al è fedêl a di chel che lu à metût, come ch’al è stât Mosè in dute la sô cjase. 3Ma al à mertade une glorie plui grande di chê di Mosè, come che la glorie di chel ch’al fâs sù une cjase e je plui grande de cjase stesse. 4Ogni cjase, in efiets, e je fate sù di cualchidun, e chel ch’al à fat dut al è Diu. 5Mosè al è stât fedêl in dute la sô cjase sicu servidôr, par fâ di testemoni di ce ch’al veve di jessi contât plui indenant; 6Crist invezit al è stât sicu fi, a cjâf de sô cjase. E la cjase o sin nô, s’o tignìn cont de libertât e de sperance che si vantìn di vê.

Esortazion a jessi fedêi a Crist

7Par chel come ch’al dîs il Spirtu Sant:

Vuê s’o scoltais la sô vôs

8no stait a indurî i vuestris cûrs come te dì che si sês ribelâts,

la dì de tentazion tal desert,

9là che i vuestris vons mi àn tentât metintmi a lis provis,

seben ch’a vevin viodût par corant’agns lis mês voris.

10Par chel le ài vude fisse cun chê gjernazie

e o ài dit: A àn mo simpri il cûr fûr di strade;

no àn cognossudis lis mês stradis.

11Alore, te mê rabie, o ài zurât:

No jentraran gran te mê polse.

12Fradis, stait duncje atents che nissun di vualtris no si cjati un cûr cussì trist e cence fede che si slontani dal Diu vîf. 13Fasêtsi fuarce invezit un cul altri ogni dì, fintremai ch’al dure chest vuê, par che nissun di vualtris no s’indurissi imbroiât dal pecjât. 14Parcè che o sin deventâts part di Diu, a pat ch’o tignìn salde fin tal ultin la fiducie ch’o vin vude tal imprin. 15Cuant che duncje si dîs:

Vuê, s’o scoltais la sô vôs

no stait a indurî i vuestris cûrs come te dì che si sês ribelâts,

16cui sono stâts chei che, dopo di vê scoltade la sô vôs, si son ribelâts? No sono stâts ducj chei ch’a jerin saltâts fûr dal Egjit menâts di Mosè? 17E cuâi sono stâts chei che le à vude fisse cun lôr par corant’agns? No sono stâts chei ch’a vevin pecjât e che dopo a jerin colâts muarts tal desert? 18E a di cui àial zurât che no saressin jentrâts te sô polse, se no a di chei che no vevin crodût? 19Di fat o viodìn che no àn podût jentrâ par vie che no vevin fede.

41O vin duncje di vê pôre che, biel ch’e vâl ancjemò la promesse di jentrâ te sô pâs, cualchidun di vualtris nol sedi condanât a stâ fûr. 2Parcè che ancje a nô, al impâr di lôr, nus è stade contade une buine gnove: a lôr, magari cussì no, la peraule ch’a àn scoltade no ur à zovât nuie, par vie che no son restâts unîts te fede cun chei ch’a vevin scoltât. 3Di fat nô, ch’o vin crodût, o podìn jentrâ ta chê polse, come ch’al à dit:

Par chel, te mê rabie, o ài zurât:

No jentraran gran te mê polse.

E chest seben che lis sôs voris a jerin stadis finidis ancjemò di cuant ch’al veve fat il mont. 4Di fat si dîs indalgò a rivuart de setime zornade: E Diu al polsà te setime zornade di dutis lis sôs voris. 5E ancje, in chest toc: No jentraran gran te mê polse. 6Stant duncje che cualchidun al à ancjemò di jentrâ ta chê polse e che chei che par prins a àn vude la buine gnove no jentraran par colpe de lôr disubidience, 7lui al distine di gnûf une zornade, vuê, disint un grum di timp dopo, in David:

Vuê, s’o scoltais la mê vôs,

no stait a indurî i vuestris cûrs.

8Se Gjosuè ju ves fats jentrâ ta chê polse, Diu nol varès fevelât, plui in ca, di un’altre zornade. 9Pal popul di Diu e je riservade duncje ancjemò une polse, chê de setime zornade. 10Parcè che chel ch’al è jentrât te sô polse, ancje lui al polse des sôs voris, come Diu des sôs.

11Spesseìn duncje a jentrâ ta chê polse, par che nissun nol coli te stesse disubidience.

La peraule di Diu

12Di fat la peraule di Diu e je vive, fuarte, e e çoncje plui di ogni spade a dopli tai; e va in dentri fintremai là che si zontin la vite e il spirt, lis comissuris e la medole, e e scrutine lis ideis e i pinsîrs dal cûr. 13No ’nd è creature ch’e puedi platâsi denant di lui, ma dut al è crot e distaponât pai siei vôi e a lui o vin di rindii cont.

Esortazion a jessi fedêi e a fidâsi

14Stant duncje ch’o vin un prin predi ch’al à travanât i cîi, Gjesù, Fi di Diu, tignìn salde la nestre fede. 15Di fat no vin un prin predi che nol sedi bon di vê dûl des nestris pecjis, sint stât provât ancje lui in dut come nô, fûr che tal pecjât. 16Svicinìnsi duncje cun plene fiducie a la sente de gracie, par vê la remission, par cjatâ gracie e par jessi judâts tal moment just.