EBREUS (1;2)

Letôr: Graziano Ganzit

Letare ai Ebreus

Preambul

11Diu, ch’al veve za fevelât tai timps antîcs une vore di voltis e in cetancj mûts ai paris midiant dai profetis, 2in chescj dîs, ch’a son i ultins, nus à fevelât a nô midiant dal Fi, che lu à metût erêt di dut e che midiant di lui al à fat ancje il mont. 3Chest Fi, ch’al è il sflandôr de sô lûs e il stamp dal so jessi e ch’al ten sù dut cu la fuarce de sô peraule, dopo di vênus smondeâts dai pecjâts, si è sentât a la gjestre de maiestât adalt tai cîi, 4e al è deventât tant plui grant dai agnui come che plui grant dal lôr al è il non ch’al à ereditât.

La superioritât di Gjesù sui agnui

5Di fat a cuâl dai agnui Diu i àial mai dit:

Tu tu sês gno fi; jo vuê ti ài fat nassi?

E ancje:

Jo o sarai par lui pari

e lui al sarà par me fi?

6E ancjemò, cuant ch’al presente il prin fi tal mont, al dîs:

Lu adoraran ducj i agnui di Diu.

7Dai agnui invezit al dîs:

Lui al fâs i siei agnui come i aiars,

e i siei servidôrs come lis flamis dal fûc,

8e dal Fi al dîs:

La tô sente, Diu, e je salde in eterni

e:

Il baston dal comant dal to ream al è un baston just;

9tu âs amade la justizie e odeade l’inicuitât,

par chel Diu, il to Diu, ti à onzût

cun vueli di ligrie a preference dai tiei compagns.

10E ancjemò:

Tu, Signôr, dal principi tu âs fondade la tiere

e i cîi a son opare des tôs mans.

11Lôr a laran in nuie, ma tu tu restis;

s’invecjissaran ducj tant che un vistît.

12Tu ju vuluçarâs come une manteline,

come une munture e a saran mudâts;

tu invezit tu restis simpri compagn, e i tiei agns no varan fin.

13A cuâl dai agnui i àial dit mo:

Sentiti a la mê gjestre,

fin che no varai metût i tiei nemîs sot dai tiei pîts?

14Po no sono ducj spirts ai siei ordins, mandâts par servî chei ch’a àn di ereditâ la salvece?

Esortazion a no trascurâ la salvece ufierte

21Propit par chel o vin di stâur daûr cun plui passion a lis robis ch’o vin sintudis, par no lâ fûr di strade. 2Se di fat la peraule fate rivâ midiant dai agnui si è palesade salde, e ducj chei ch’a àn disubidît e ch’a son lâts cuintri a àn vût il cjastic che si mertavin, 3cemût podarìno scapolâle nô s’o butìn di bande une salvece cussì grande? Cheste salvece, ch’e je stade predicjade tal imprin dal Signôr, nus è stade confermade di chei che le àn scoltade 4e Diu al à dât fuarce a la lôr testemoneance cun spiei, segnâi e miracui di ogni fate e cui dons dal Spirtu Sant, dâts fûr seont il so volê.

Gjesù plui alt dai agnui e salvadôr midiant de passion

5In efiets, nol è di sigûr ai agnui ch’al à sometût il mont a vignî ch’o stin fevelant. 6Che, anzit, di cualchi bande, cualchidun al à dit:

Ce isal mo l’om par che tu ti visis di lui

o il fi dal om par che tu ti strussiis par lui?

7Tu lu âs fat a pene plui piçul dai agnui,

tu lu âs coronât di glorie e di onôr

8e tu âs metût dut sot dai siei pîts.

Se i à sometût dut, nol è restât nuie che no i sedi sometût. Però, pal moment, no viodìn ancjemò che dut i sedi stât sometût. 9Ma chel Gjesù ch’al è stât fat a pene plui piçul dai agnui, cumò lu viodìn coronât di glorie e di onôr par vie de muart ch’al à cjapade sù: bisugnave ch’al provàs la muart, cu la gracie di Diu, a pro di ducj.

La convenience de passion e la reson “sacerdotâl” de Incjarnazion

10Al jere mo ancje just che, volint puartâ a la glorie une vore di fîs, chel che par lui e midiant di lui a son dutis lis robis, al puartàs al colm cui patiments il cjâf ch’al veve di menâju a la salvece. 11Di fat chel ch’al fâs sants e chei ch’a son fats sants a vegnin de stesse risultive; par chel no si vergogne di clamâju fradis 12cuant ch’al dîs:

O fevelarai dal to non ai miei fradis,

o cjantarai la tô laude in plene semblee;

13e ancje:

O metarai la mê fiducie in lui,

e ancjemò:

Venus chi, jo e i fîs che Diu mi à dât.

14Stant che i fîs a àn in comunion il sanc e la cjar, ancje lui al à volût cjapânt part, par gjavâi, midiant de muart, dute la fuarce a di chel ch’al è paron de muart, tant a dî il diaul, 15e par sfrancjâ cussì chei che, par pôre de muart, a jerin tignûts sotans par dute la vite. 16E di fat lui no si strussie pai agnui ma si strussie pe gjernazie di Abram. 17Par chel al scugnive fâsi in dut compagn dai fradis, par deventâ un grant predi plen di remission e fedêl tes robis di Diu, cul fin di podê smondeâ i pecjâts dal popul. 18Di fat propit par vie ch’al è stât soponût a la prove e ch’al à patît di persone, al è in cundizion di dâur une man a di chei ch’a son a lis provis.