2 TIMOTEU (1;2)

Letôr: Rosina D'Antoni

Seconde letare a Timoteu

Direzion e ringraciament

11Pauli, apuestul di Crist Gjesù par volontât di Diu, seont la promesse di vite ch’e je in Crist Gjesù, 2a Timoteu, fi une vore cjâr: gracie, misericordie e pâs de bande di Diu Pari e di Crist Gjesù nestri Signôr.

3O ringracii chel Diu, che lu servìs cun cussience monde ancjemò dal timp dai miei vons, ogni volte che o fâs memorie di te tes mês preieris, cence soste ni di gnot ni di dì. 4Visantmi des tôs lagrimis, o ài gole ancje di tornâti a viodi, par jessi colmât di gjonde, 5tal ricuart di chê fede cence falsetât ch’e je in te e che prime ancjemò e veve fate la sô cjase tal cûr di tô none Loide e di tô mari Eunice e, jo o soi sigûr, le à fate ancje dentri di te.

Esortazion a jessi fuarts tal predicjâ il vanzeli

6Par chel ti racomandi di tornâ a fâ sflameâ il don di Diu ch’al è in te midiant de imposizion des mês mans. 7Di fat Diu no nus à dât un spirt di timidece ma di fuarce, di amôr e di sintiment. 8No sta vergognâti alore di testemoneâ nestri Signôr e ancje me ch’o soi in preson par lui, ma patìs invezit cun me pal vanzeli confidant te fuarce di Diu. 9Di fat al è lui che nus à salvâts e nus à clamâts cuntune clamade sante, no in virtût des nestris oparis ma seont il so progjet e la sô gracie, che nus è stade dade in Crist prin dai timps de eternitât, 10ma ch’e je stade pandude cumò midiant de aparizion dal salvadôr nestri Gjesù Crist. Lui al à disfate la muart e al à fate lusî la vite e l’inmortalitât midiant dal vanzeli, 11che jo o soi stât metût aralt, apuestul e mestri.

12Anzit, al è propit par cheste reson che jo o sopuarti dutis chês robis li, ma no mi vergogni gran, parcè che o sai a cui ch’o ài crodût e o soi convint fin dapît che lui al à il podê di tignî cont dal gno dipuesit fint in chê dì. 13Cjape come spieli lis sanis dutrinis che tu âs sintudis di me, te fede e tal amôr ch’al è in Crist Gjesù. 14Ten cont dal bon dipuesit midiant dal Spirtu Sant ch’al vîf in nô.

Notiziis personâls

15Tu sâs che ducj chei de Asie, fra lôr ancje Figjel e Ermogjene, mi àn implantât. 16Il Signôr ch’al vedi dûl de cjase di Onesifor, parcè che mi à dât spirt plui di une volte e di dôs e no si è vergognât des mês cjadenis. 17Che anzit, cuant che al è vignût a Rome, al à spesseât a cirîmi fin che no mi à cjatât. 18Il Signôr i dedi ancje a lui di cjatâ misericordie denant di Diu in chê dì. Ducj i servizis ch’al à fat a Efeso tu ju sâs ancje tu miei di cualunche altri.

L’apuestul al à di patî dut par Crist

21Tu, duncje, fi gno, cjape fuarce te gracie ch’è je in Crist Gjesù, 2e chês robis che tu âs sintudis di me denant di tancj testemonis consegnilis a oms sigûrs, ch’a sedin bogns di insegnâures ancje a altris di lôr.

3Patìs insieme cun me, di bon soldât di Crist Gjesù. 4Però nissun di chei che a tachin a fâ il soldât si impace plui des cuistions de vite civîl, par fâ content chel che lu à clamât sot des armis. 5Cussì, se un al fâs l’atlete, al ven coronât dome a pat ch’al vedi combatût rispietant lis regulis. 6Il contadin po, che si cope di lavôr, al à di cjapâ sù lui par prin i prodots de tiere. 7Ten ben aments ce che ti dîs: di fat il Signôr ti darà inteligjence par capî dut.

8Ricuarditi che Gjesù Crist, de gjernazie di David, al è resussitât de muart seont il gno vanzeli. 9Par colpe sô jo o patìs ogni sorte di penis fint a vê lis cjadenis, come ch’o fos un delincuent. Però la peraule di Diu no je incjadenade! 10Par chel o patìs dutis chestis robis pai elets, par ch’a rivin a la salvece ch’e je in Crist Gjesù, insieme cu la glorie eterne. 11Cheste e je une peraule che e merte crodude.

Se o sin muarts insieme cun lui, cun lui ancje o vivarìn.

12Se o tignarìn dûr, cun lui ancje o regnarìn;

se po lu rinearìn, ancje lui nus rinearà.

13Se nô no sarìn fedêi cun lui, lui invezit al reste fedêl,

parcè che nol pò rineâ se stes.

Lote cuintri dai erôrs dal so timp

14Torne a visâti di chestis robis, sconzurant la int denant di Diu par che no si pierdin a cuistionâ dibant: par robis che no zovin propit a nuie, dome a sassinâ chei che lis scoltin. 15Metile dute par presentâti denant di Diu come un om ch’al à superade ben la prove, un lavorent che nol à nuie ce vergognâsi e ch’al dà fûr la peraule de veretât cun onestât. 16Vuarditi des cjacaris cence tignince e cence religjon, parcè che chei che lis fasin si svicinin simpri di plui a la tristerie 17e la lôr peraule e fasarà simpri plui damp come une cancrene. Di chê int li a son ancje Imeneu e Filêt, 18che si son slontanâts de veretât disint che la resurezion e je za stade, e cussì a savoltin la fede di plui di un. 19La fonde salde di Diu però e ten fuart instès, parcè che e à chest sigjîl: Il Signôr al cognòs i siei, e ancje: Che si slontanin de tristerie ducj chei ch’a prein il non dal Signôr. 20Però intune cjase grande no ’nd è dome vâs d’aur e d’arint ma ancje vâs di len e di crep; cualchidun al è distinât a robis altis e cualchidun a robis ordenariis. 21Pa la cuâl se un al rivarà a tignîsi mont di chê int li al sarà un vâs distinât a robis altis, santificât, util al paron, adat par ogni opare buine.

22Cîr di vuardâti des vois de zoventût; sta daûr a la justizie, a la fede, al amôr, a la pâs cun chei ch’a prein il Signôr cuntun cûr mont. 23Tegniti lontan ancje des cuistions stupidis e diseducativis, savint ch’a fasin nassi dome barufis, 24biel che un servidôr dal Signôr nol à di cavilâ ma al à di jessi dolç cun ducj, brâf di insegnâ e tolerant. 25Al à ancje di coregi cun gracie i contraris, sperant che Diu ur dedi il pintiment par rivâ a une cognossince perfete de veretât e 26ch’a puedin ricrodisi scjampant dal laç di satane, che ju à cjapâts te sô rêt par fâur fâ ce ch’al vûl lui.