LEVITIC (23:23-44)

Letôr: Patrizia Pati

Lis fiestis de sierade: a) La lune gnove dal setim mês

23Il Signôr i fevelà a Mosè e i disè: 24“Feveliur ai fîs di Israel e dîsiur: Tal setim mês, la prime dì dal mês e sarà par vualtris polse complete, o visarês cun tant di trombe e o clamarês la sante semblee. 25No fasarês nissune vore di sorte e o ufrissarês sacrificis consumâts dal fûc in onôr dal Signôr”.

b) La zornade de espiazion

26Il Signôr i fevelà a Mosè e i disè: 27“La decime zornade di chest setim mês e sarà la zornade de espiazion; o fasarês une semblee sante, o zunarês e o ufrissarês sacrificis consumâts dal fûc in onôr dal Signôr. 28In chê dì no fasarês nissune vore parcè che e je la zornade de espiazion, par espiâ par vualtris denant dal Signôr vuestri Diu. 29Chel che nol dizune in chê dì, al sarà cjonçât vie dal so popul. 30Chel che in chê dì al fasarà cualunche sorte di vore, jo lu cjonçarai vie dal so popul. 31No vês di fâ nissune vore di sorte. E je une leç eterne par dutis lis vuestris gjenerazions, par dut là che o sarês a stâ. 32E sarà par vualtris une sabide di polse complete e o varês di dizunâ; la sere dai nûf dal mês, de sere a la sere dopo, o fasarês polse complete”.

c) La fieste des tendis

33Il Signôr i fevelà a Mosè e i disè: 34“Feveliur ai fîs di Israel e dîsiur: Ai cuindis di chest setim mês e sarà la fieste des tendis in onôr dal Signôr, par siet dîs. 35La prime dì e sarà semblee sante e no fasarês nissune vore di sorte. 36Par siet dîs o ufrissarês vitimis consumadis dal fûc in onôr dal Signôr. L’otave zornade o fasarês la semblee sante e i ufrissarês al Signôr sacrificis consumâts cul fûc. E je une zornade di cunvigne; no fasarês nissune vore di sorte.

37Chestis a son lis fiestis dal Signôr cuant che o fasarês lis sembleis santis par ufrîi al Signôr sacrificis consumâts cul fûc, olocauscj e oblazions, vitimis e ufiertis di vin, ogni robe te zornade distinade, in soreplui des sabidis 38e dai vuestris regâi e di ducj i vuestris avôts e di dutis lis ufiertis libaris che i fasarês al Signôr.

39Sicheduncje ai cuindis dal setim mês, cuant che o varês cjapâts sù i prodots de tiere, o fasarês une fieste in onôr dal Signôr par siet dîs; la prime dì e sarà polse complete e cussì ancje l’otave. 40La prime dì o cjolarês ce che di miôr e àn butât i arbui: ramaçs di palme, ramaçs fodrâts di fueis e vencjârs di riul, e o fasarês fieste denant dal Signôr vuestri Diu par siet dîs. 41O fasarês cheste fieste in onôr dal Signôr par siet dîs, ogni an. E je une leç eterne, di gjenerazion in gjenerazion. Le fasarês tal setim mês. 42O vivarês tes tendis di frascjis par siet dîs; dute la int di Israel e vivarà tes tendis 43par che chei che a vignaran daûr di vualtris a sepin che jo o ài fat vivi i fîs di Israel tes tendis cuant che ju ài menâts fûr de tiere dal Egjit. Jo o soi il Signôr, il vuestri Diu”.

44E Mosè ur fevelà cussì ai fîs di Israel in merit des fiestis dal Signôr.