1 TESSALONICÊS (1;2)

Letôr: Alberto di Caporiacco

Prime letare ai Tessalonicês

Direzion

11Pauli, Silvan e Timoteu a la Glesie de int di Tessaloniche, in Diu Pari e tal Signôr Gjesù Crist: gracie a vualtris e pâs!

Sielte e clamade dai Tessalonicês

2O ringraciìn simpri Diu par ducj vualtris, ricuardantjus tes nestris preieris, 3vint presint di un continui denant di Diu e nestri Pari la operositât de vuestre fede, il sfadiâ dal vuestri amôr, la fermece de vuestre sperance tal Signôr nestri Gjesù Crist. 4O cognossìn, fradis benvolûts di Diu, la vuestre clamade, 5parcè che il nestri vanzeli no us è stât predicjât dome a peraulis ma ancje cun fuarce, cun efusion dal Spirtu Sant e cun plene convinzion. Di fat o savês cemût che si sin compuartâts framieç di vualtris pal vuestri ben.

6E vualtris o vês copiât di nô e dal Signôr, acetant la peraule framieç di tantis tribulazions ma cu la gjonde dal Spirtu Sant, 7che di fat o sês deventâts un spieli par ducj i fedêi de Macedonie e de Acaie. 8Midiant di vualtris, di fat, la peraule dal Signôr e à rimbombât no dome in Macedonie e in Acaie ma la innomine de vuestre fede in Diu si è slargjade pardut, di mût che nol covente che nô int fevelìn. 9Di fat e je la int stesse ch’e fevele dal acet che nus vês fat e di cemût che dai idui si sês convertîts a Diu par servî il Diu vîf e vêr 10e par spietâ dai cîi so Fi ch’al è resussitât dai muarts, Gjesù, che nus libere dal svindic ch’al sta par rivâ.

Une cjalade retrospetive: il compuartament dai missionaris

21Di fat lu savês ancje vualtris, fradis, che no sin vignûts framieç di vualtris dibant, 2ma, dopo di vê patît e di jessi stâts svilanâts a Filips, come ch’o savês, o vin cjapât tal nestri Diu il coragjo di vignî a predicjâus il vanzeli fra mil berdeis. 3La nestre esortazion no je partide dal erôr ni de disonestât ni dal imbroi, 4ma come che Diu nus à fats degns di vê la consegne dal vanzeli, cussì o fevelìn no par plasê ai oms ma a Diu, ch’al stage i nestris cûrs. 5Par chel, come ch’o savês, no sin mai lâts a cirî peraulis ch’a slissin e nancje no vin smicjât di fâ bêçs: al è testemoni Diu. 6E nancje no vin cirude la glorie dai oms, ni di vualtris ni di altris di lôr. Cun dut che o podevin fâsi valê come apuestui di Crist, 7o sin stâts invezit bogns cun vualtris. Come che une mari e viôt cun afiet dai siei fîs 8cussì ancje nô, pe grande brame ch’o vevin di vualtris, o jerin disponûts no dome a consegnâus il vanzeli di Diu ma ancje la nestre stesse vite, di tant cjârs che o jeris deventâts par nô.

9Di fat si impensais, fradis, des nestris fadiis e des nestris vitis: lavorant dì e gnot par no jessi di pês a nissun di vualtris, us vin predicjât il vanzeli di Diu. 10O sês testemonis vualtris, e ancje Diu, che si sin compuartâts, cun vualtris ch’o vês crodût, in maniere sante, juste e a puest in dut; 11cussì o savês ancje che come un pari al fâs cui siei fîs, 12us vin sburtâts, incoragjâts e sconzurâts un par un a lâ indenant in maniere degne di Diu, che us clame al so ream e a la sô glorie.

L’acet al mes dal vanzeli

13Par chel no finìn di ringraciâ Diu parcè che, dopo di vê cjapade de nestre vôs la peraule di Diu, o vês acetade no une peraule di oms ma, come che e je in veretât, la peraule di Diu, ch’e opere in vualtris ch’o crodês. 14Di fat vualtris, fradis, o sês deventâts la copie des Glesiis di Diu, ch’a son in Gjudee, in Crist Gjesù; parcè che ancje vualtris o vês sopuartadis lis stessis persecuzions de bande dai vuestris paisans, come lôr de bande dai gjudeus 15ch’a àn copât il Signôr Gjesù e i profetis e nus àn perseguitâts ancje nô. Chei li no i plasin a Diu e a odein ducj i oms; 16in plui nus impedissin di predicjâ ai paians par che si salvin. Cussì a colmin simpri di plui la misure dai lôr pecjâts. Ma il svindic al è za plombât sore di lôr fint a la fin.

Passion e nostalgjie pai Tessalonicês

17Nô però, fradis, distacâts di vualtris par pôc timp, cu la persone ma no cul cûr, no viodevin l’ore di tornâ a viodi la vuestre muse. 18Propit par chel o vevin decidût di vignî di vualtris, jo, Pauli, une prime e ancje une seconde volte, ma satane nus al à inibît. 19Di fat cui ise la nestre sperance, la nestre ligrie e la nestre corone di glorie denant dal Signôr nestri Gjesù Crist, cuant che al tornarà, se no propit vualtris? 20Sigûr, vualtris o sês la nestre glorie e la nestre ligrie.