FILIPÊS (2)

Letôr: Mario Collavin

Umiltât cristiane e umiltât di Crist

21Se duncje e je une consolazion in Crist, s’al è un confuart ch’al vegni dal amôr, s’e je une cualchi colegance di spirt, s’al è un cûr plen di compassion, 2jemplaitmi di gjonde cul lâ d’acuardi, cul praticâ il stes amôr, cul stes volê e cul stes sintî. 3No stait a fâ nuie par ambizion ni par supierbie, ma cun dute umiltât stimait chei altris plui bogns di vualtris; 4no smicjant ognidun a fâ dome i siei interès ma ancje chei di chei altris.

5Cirît di sintî dentri di vualtris ce ch’al à di sintî chel ch’al è in Crist Gjesù,

6lui che, jessint Diu par nature,

nol à ritignût un ben di no molâlu

il so jessi compagn di Diu,

7ma si è ridusût a nuie

cjapant sù la nature di sotan

e deventant compagn dai oms;

comparît in forme di om,

8si è sbassât inmò di plui

fasintsi ubidient fint a la muart

e a la muart di crôs.

9Par chel Diu lu à puartât in alt

e i à dât chel non

ch’al è plui alt di ogni altri non,

10par che tal non di Gjesù

si plei ogni genoli

des creaturis dai cîi, de tiere e di sot tiere

11e ogni lenghe e professi

che Gjesù Crist al è il Signôr,

a glorie di Diu Pari.

Lusî come lusôrs tal mont

12Cussì, miei cjârs, ubidint come simpri, no dome cuant che o jeri cun vualtris, ma ancjemò di plui cumò ch’o soi lontan di vualtris, cun teme e rivuart lavorait pe vuestre salvece. 13Parcè che al è Diu ch’al fâs nassi in vualtris tant il volê che l’operâ, pai siei disens di amôr. 14Fasêt dut cence critichis e contestazions, 15par podê jessi cence colpe e cence magle, fîs di Diu inmacolâts framieç di une gjernazie fodrade di inicuitât e fûr di strade, là che vualtris o lusîs come stelis tal mont, 16tignint alte la peraule di vite. Cussì o podarai vantâmi pe zornade di Crist parcè che no ài corût e sudât dibant. 17Ma se ancje il gno sanc al vignìs spandût sul sacrifici e su l’ufierte de vuestre fede, jo o soi content e o gjolt cun ducj vualtris; 18cussì ancje vualtris stait contents e gjoldêt insieme cun me.

Mission di Timoteu e di Epafrodit

19Intant o speri tal Signôr Gjesù di podê mandâus in curt Timoteu, di mût che ancje jo, informât su la vuestre situazion, o puedi stâ content. 20No ài nissun ch’al vedi la sô stesse sensibilitât, che si preocupi cussì di cûr de vuestre situazion. 21Di fat ducj a cirin di fâ i lôr interès e no chei di Crist Gjesù. 22O cognossês la buine prove ch’al à dade de sô virtût: come un fi cul pari, si è dât dut, insieme cun me, al servizi dal vanzeli. 23O speri di podêusal mandâ a pene ch’o varai viodût ce plee ch’e cjaparà la mê cause. 24O ài fiducie tal Signôr di podê vignî in curt ancje jo.

25Pal moment mi à parût di scugnî mandâus Epafrodit, gno fradi, colaboradôr e compagn di batae, mandât di vualtris par dâmi une man in ce che mi covente, 26parcè che al veve une grande brame di ducj vualtris e al jere avilît parcè che o vevis sintût a dî ch’al jere malât. 27Di fat al è stât malât e le à zuiade par un pêl. Ma Diu al à vût dûl di lui, no dome di lui ma ancje di me; cussì i miei dolôrs no si son ingrumâts un sore chel altri. 28Par chel lu ài fat spesseâ a partî, par che, viodintlu, vualtris o podês tornâ a jessi contents e jo o pues jessi mancul avilît. 29Fasêtji duncje un bon acet intal Signôr cun tante fieste; onorait lis personis come lui, 30parcè che al à riscjade la muart pe vore di Crist, metint in pericul la sô vite par fâ ce che no podevis fâmi vualtris.