EFESINS (3)

Letôr: Marco Dreosto

Pauli missionari dal misteri di Diu

31Par chel jo Pauli, il presonîr di Crist Gjesù pal vuestri ben, paians... 2O vês di sigûr sintût a fevelâ dal ministeri di gracie che Diu mi à dât in consegne pal vuestri ben, 3come che par rivelazion mi è stât palesât il misteri che us ài fevelât in struc cumò denant. 4Leint, o podês capî ce sorte di cognossince che jo o ài dal misteri di Crist, 5che tes gjenerazions passadis nol jere stât palesât ai oms come che cumò al è stât palesât midiant dal Spirt ai siei sants apuestui e profetis: 6che i paians a son stâts ametûts a la stesse ereditât, a son parts dal stes cuarp e in dirit di partecipâ a la stesse promesse in Crist Gjesù midiant dal vanzeli. 7Di chest vanzeli jo o soi deventât il servidôr seont il don de gracie che Diu mi à dade in virtût de sô fuarce. 8A mi, il plui piçul di ducj i sants, mi è stade dade cheste gracie di predicjâur ai paians la ricjece cence font di Crist 9e di meti in plene lûs il plan de salvece, il misteri che Diu, creadôr di dut il mont, al à tignût platât dentri di sè tai secui passâts 10par pandi cumò ai Principâts e a lis Potestâts dal cîl, midiant de Glesie, la sapience svariade di Diu, 11seont il disen eterni che lui al à inmaneât in Crist Gjesù nestri Signôr, 12che nus dà il coragjo di svicinâsi in plene fiducie a Diu midiant de fede in lui. 13Us prei, duncje, di no lassâsi butâ jù par colpe des tribulazions che jo o sopuarti par vualtris, parcè che a son la vuestre glorie.

Preiere par cognossi l’amôr di Diu

14Par chel mi buti in genoglon denant dal Pari, 15che di lui ogni famee in cîl e su la tiere e cjape non, 16par che us dedi, seont i tesaurs de sô glorie, di jessi ben rinfuartîts, in gracie dal so Spirt, tal om interiôr. 17Crist ch’al sedi di cjase, midiant de fede, tai vuestris cûrs e cussì, inlidrisâts e fondâts tal amôr, 18o vedis la pussibilitât di capî, insieme cun ducj i sants, il sens de largjece, de lungjece, de altece e de profonditât, 19ven a stâi di cognossi l’amôr di Crist, ch’al va plui in là di ogni altre cognossince, e cussì si colmedis di dute la plenece di Diu.

20A di chel che in ducj al à la virtût di operâ

infinitamentri di plui di ce che o domandìn e o pensìn,

seont la fuarce che za e opere in nô,

21a lui la glorie inte Glesie e in Crist Gjesù

par dutis lis etis, tai secui dai secui! Amen.