EFESINS (2)

Letôr: Carlo Bassi

La salvece midiant de gracie

21Ancje vualtris o jeris muarts par colpe dai vuestris straviaments e dai vuestris pecjâts 2che par vieri o vivevis seont il spirt di chest mont, seont il princip dal ream dal aiar, chel spirt che orepresint al è in vore framieç dai oms ribei. 3Fra di lôr une volte o vin vivût ducj nô, cjapâts des bramis de cjar, contentant lis picis de cjar e i siei istints; e o jerin par disposizion naturâl fîs de ire, a pâr di ducj chei altris. 4Ma Diu, ch’al è splendit tal perdonâ, pal amôr cence misure che nus à amâts, 5cun dut ch’o jerin muarts par vie dai straviaments, nus à fats tornâ a vivi cun Crist: di fat o sês stâts salvâts par gracie. 6E nus à resussitâts e fats sentâ te spice dai cîi in Crist Gjesù, 7par pandi, tai secui a vignî, cu la sô bontât viers di nô in Crist Gjesù, la ricjece straordenarie de sô gracie.

8Di fat o sês salfs par cheste gracie, midiant de fede; e chest nol diven di vualtris ma al è un don di Diu. 9No jentrin nancje lis oparis, par che nissun nol vedi ce vantâsi. 10In veretât nô o sin opare sô, creâts in Crist Gjesù pes buinis oparis che Diu al à predisponût par che lis metessin in vore.

Unitât in Crist

11Par chel tignît a ments che une volte vualtris, paians inte cjar, clamâts incircuncidûts di chei che si dìsin circuncidûts par vie di une operazion fate inte cjar, 12o jeris in chê volte cence Crist, escludûts dal dirit di citadinance di Israel, straneâts de aleance de promesse, cence sperance e cence Diu in chest mont. 13Cumò invezit in Crist Gjesù vualtris, che une volte o jeris i lontans, o sês deventâts i vicins in gracie dal sanc di Crist.

14Di fat lui al è la nestre pâs

e al à fat di doi popui une sole unitât,

butant jù il mûr che ju divideve,

15anulant te sô cjar la inimicizie,

cheste leç di comandaments cui siei ordins,

par rivâ a creâ in sè, di doi popui, un sôl om gnûf

metintju in buinis,

16e par riconciliâju ducj i doi cun Diu intun sôl cuarp

midiant de crôs,

dopo di vê copade in sè la inimicizie.

17Lui al è vignût par predicjâ la gnove de pâs

a vualtris, ch’o jeris lontans, e pâs a chei ch’a jerin vicins.

18Midiant di lui, ducj i doi o podìn presentâsi cun libertât

al Pari intun sôl Spirt.

19Sicheduncje no sês plui forescj ni pelegrins, ma dal stes paîs dai sants e de stesse famee di Diu. 20La vuestre cjase e à par fonde i apuestui e i profetis, biel che Crist Gjesù al è la piere di cjantonâl. 21Sore di lui dute la cjase e va sù ben disponude come templi sant tal Signôr; 22in lui ancje vualtris o sês cjapâts dentri te costruzion come cjase di Diu intal Spirt.